Kto sme?

Sme pridruženým členom Philip Morris International, kolektívnej skupiny podnikov. Tu sú uvedení všetci pridružení členovia skupiny a v prípade potreby aj kontaktné osoby zodpovedné za ochranu údajov. Ak nás chcete kontaktovať, použite tieto údaje.

Naše údaje (meno, adresa atď.) vám boli poskytnuté samostatne včase získavania informácií ovás (alebo na potvrdenie tohto získavania), napríklad v oznámení v aplikácii alebo na webovej stránke alebo v e-maile, ktorý obsahuje odkaz na toto oznámenie.

Philip Morris International alebo PMI znamená Philip Morris International, poprednú medzinárodnú tabakovú skupinu. Tvorí ju niekoľko spoločností alebo „pridružených spoločností“.

Pridružené spoločnosti PMI: Každý člen skupiny spoločností Philip Morris International je „pridruženou spoločnosťou PMI“. My (alebo nás alebo naše vo všetkých gramatických tvaroch) sa vzťahuje na pridruženú spoločnosť PMI, ktorá ako prvá získala informácie o vás.

Produkt PMI: znamená produkt našej alebo inej pridruženej spoločnosti PMI.

Ako o vás získavame informácie?

Informácie o vás môžeme získavať rôznymi spôsobmi.

 • Informácie nám môžete poskytnúť priamo (napr. vyplnením formulára, telefonátom alebo odoslaním informácií prostredníctvom mobilnej aplikácie).
 • Informácie môžeme získavať zelektronického zariadenia PMI, ak sa rozhodnete nám ich poslať.
 • Informácie môžeme získavať automaticky, keď komunikujete snašimi systémami alebo keď svami komunikujeme (napr. keď používate aplikáciu alebo webovú lokalitu PMI alebo keď používame technológie na sledovanie, kedy prijímate alebo otvárate e-maily alebo dostávate SMS správy).
 • Informácie môžeme získať aj od tretích strán (napr. verejne dostupné informácie na platformách sociálnych sietí, ako sú Facebook aTwitter, alebo štatistické informácie oobyvateľstve v určitých geografických oblastiach).
 • Ak je to povolené právnymi predpismi, môžeme napríklad odvodiť informácie ovás zo súhrnných informácií, ktoré získame od tretích strán. Môže ísť napríklad oštatistické informácie oľuďoch vurčitých geografických oblastiach.

V tomto oznámení označujeme všetky spôsoby, ktorými ste s nami v kontakte, ako „kontaktné miesta PMI“. Medzi kontaktné miesta PMI patria fyzické (napríklad maloobchodné predajne a podujatia, kontaktné centrá pre spotrebiteľov) aj digitálne (napríklad aplikácie a webové stránky).

Môžeme získavať informácie, ktoré nám poskytnete priamo. Zvyčajne sa to stane, keď:

 • sa zaregistrujete ako člen našich databáz (vrátane vernostných programov), čo zahŕňa overenie veku (môže to byť napríklad osobne, prostredníctvom aplikácie alebo online);
 • požiadate o informácie o našich produktoch, ktoré môžu zahŕňať rozpoznávanie veku (môže ísť opočítačovú analýzu vašej tváre prostredníctvom aplikácie alebo online);
 • kúpite produkty alebo služby PMI v maloobchodnej predajni;
 • stiahnete alebo používate digitálne kontaktné miesto PMI (napr. aplikáciu alebo webovú stránku);
 • kontaktujete nás prostredníctvom kontaktného miesta, e-mailu, sociálnych sietí alebo telefónu;
 • zaregistrujete si u nás zariadenie;
 • prihlásite sa na panelový portál PMI;
 • zaregistrujete sa na odber tlačových správ PMI, e-mailových upozornení alebo marketingovej komunikácie;
 • zúčastníte sa na prieskumoch PMI alebo (ak je to povolené právnymi predpismi) súťaží alebo propagačných akcií PMI; alebo
 • zúčastníte sa na podujatí, ktoré zorganizovala pridružená spoločnosť PMI.

Informácie môžeme získavať zelektronického zariadenia, ak sa rozhodnete nám ich poslať. Tieto údaje nám môžete poskytnúť prostredníctvom priameho pripojenia na internet alebo prostredníctvom niektorej z našich aplikácií, ktoré si môžete stiahnuť.

Informácie o vás môžeme získavavať automaticky. Zvyčajne sa to stane, keď:

 • navštívite predajňu, ktorá predáva výrobky PMI (napríklad získavaním údajov pri pokladni alebo prostredníctvom snímačov v predajni, ktoré sú prepojené s mobilnou technológiou);
 • zúčastníte sa na podujatí, ktoré zorganizovala pridružená spoločnosť PMI (napríklad prostredníctvom nákupov na podujatí alebo prostredníctvom snímačov na podujatí, ktoré sú prepojené s mobilnou technológiou);
 • komunikujete s nami (napríklad prostredníctvom kontaktného miesta alebo platforiem sociálnych sietí);
 • používate kontaktné miesta PMI (napríklad prostredníctvom sledovacích mechanizmov (ako sú súbory cookie a webové majáky/pixely), ak ich používame, ktoré dostanete, keď použijete kontaktné miesto PMI alebo od nás dostanete e-mail alebo SMS správu);
 • používate webové stránky tretích strán (napríklad pomocou technológie podobnej tej, ktorá je opísaná v bode vyššie, ktorú dostanete, keď navštívite kontaktné miesto PMI alebo od nás dostanete e-mail); alebo
 • zverejníte príspevky na platformách sociálnych sietí, ktoré sledujeme (napríklad, aby sme mohli pochopiť verejnú mienku alebo reagovať na žiadosti týkajúce sa produktov PMI).

Ako je uvedené vyššie, informácie o vás môžeme získavať automaticky pomocou súborov cookie apodobných sledovacích technológií (ako sú webové majáky/pixely), ktoré dostanete, keď navštívite digitálne kontaktné miesta PMI alebo od nás dostanete elektronickú správu. Konkrétne použité súbory cookie a iné mechanizmy závisia od príslušného kontaktného miesta. Ak sa chcete dozvedieť otýchto mechanizmoch používaných na kontaktnom mieste PMI vrátane toho, ako môžete prijať alebo odmietnuť súbory cookie, pozrite si informácie sprístupnené na danom kontaktnom mieste alebo prostredníctvom neho. Tieto mechanizmy môžu zahŕňať analytické súbory cookie spoločnosti Google (pozrite si www.google.com/policies/privacy/partners/).

Ak to povoľujú právne predpisy, môžeme o vás získať informácie od tretích strán. Môže ísť o informácie vymieňané medzi pridruženými spoločnosťami PMI, verejne dostupné informácie o profile (napríklad vaše preferencie a záujmy) na externých stránkach sociálnych sietí (napríklad Facebook a Twitter), marketingové zoznamy a doplňujúce informácie získané od externých agentúr.

Ak to povoľujú právne predpisy, môžeme informácie o vás odvodiť z informácií, ktoré o vás už máme. Na odvodenie vašich preferencií môžeme napríklad použiť súhrnné informácie o ľuďoch v určitých geografických oblastiach, ktoré získame od tretích strán.

Informácie môžeme získavať aj v iných súvislostiach, ktoré sú vám v danom čase zrejmé.

Aké informácie o vás získavame?

Môžeme o vás získavať rôzne typy informácií:

 • informácie o vašich objednávkach vrátane informácií potrebných na ich vybavenie,
 • informácie potrebné na poskytovanie záručných služieb,
 • informácie o odporúčaniach, ktoré ste poskytli,
 • informácie, ktoré nám poskytnete vo formulároch alebo prieskumoch, a podobné informácie, ktoré poskytnete tretím stranám, aby nám boli odovzdané,
 • informácie o vašej polohe, ak sa rozhodnete poskytnúť nám ich (napríklad vo vašom mobilnom telefóne),
 • informácie o vašich návštevách našich predajní alebo podujatí (alebo predajní či podujatí iných subjektov, s ktorými spolupracujeme),
 • informácie, ktoré nám poskytnete v komunikácii (napr. hovory, čety, e-maily, SMS správy) s kontaktnými centrami,
 • informácie o vašich preferenciách a záujmoch (vrátane informácií, ktoré odvodzujeme z iných informácií, napríklad zo štatistických údajov),
 • informácie potrebné na overenie vášho veku,
 • informácie generované vaším elektronickým zariadením (napríklad IQOS), ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť,
 • informácie o vašich skúsenostiach s používaním našich produktov a služieb,
 • štatistické informácie o vás (napríklad štatistické informácie o ľuďoch v určitých geografických oblastiach).

Informácie, ktoré získavame priamo od vás, budú zrejmé z kontextu, v ktorom ich poskytujete. Napríklad:

 • ak si od nás objednáte produkt prostredníctvom kontaktného miesta, uvediete svoje meno, kontaktné a fakturačné údaje, spôsoby platby a vybrané produkty, aby sme mohli vašu objednávku vybaviť;
 • môžete poskytnúť informácie o svojich preferenciách, záujmoch a skúsenostiach, aby sme vám mohli ponúknuť produkty a služby, ktoré vás zaujímajú, a aby sme mohli naše produkty a služby zlepšovať;
 • ak si dohodnete stretnutie s nami (alebo s niekým, kto podporuje naše produkty alebo služby), môžeme získavať vaše meno a kontaktné údaje;
 • môžeme získavavať informácie, ktoré nám umožnia overiť váš vek, napríklad kópiu dokladu totožnosti alebo podobu vašej tváre (buď ako fotografiu, alebo video);
 • ak ste si stiahli niektorú z našich aplikácií, môžeme vás požiadať o použitie vašej polohy (aj keď je aplikácia zatvorená alebo sa nepoužíva) pre určité funkcie. Napríklad funkcia „nájsť môj IQOS“ vám pomôže nájsť zariadenie v prípade straty a nebude fungovať správne, ak nezdieľate svoju polohu. Údaje o polohe neuchovávame. Budú použité len na umožnenie týchto funkcií a len vtedy, ak súhlasíte so zdieľaním týchto údajov súhlasom s príslušnými informáciami v aplikácii;
 • ak komunikujete s niektorým z našich kontaktných centier, môžete nám poskytnúť informácie, napríklad o vašich skúsenostiach s používaním našich produktov a služieb, aby sme mohli vybaviť vaše požiadavky.

Informácie, ktoré získavame z elektronického zariadenia, ak sa rozhodnete nám ich poslať. V prípade elektronického zariadenia PMI to môže zahŕňať informácie o: (i) samotnom zariadení (napríklad sériové číslo držiaka, sériové číslo nabíjačky, verzia firmvéru, chyby zariadenia) a (ii) používaní zariadenia (napríklad počet spotrebných položiek (napr. pre zariadenie IQOS), počet čistení, používanie batérie, počet výfukov a údaje o životnosti zariadenia (vrátane kumulatívnych hodnôt a časových značiek pre každú z uvedených položiek)).

Informácie, ktoré získavame automaticky, sa vo všeobecnosti týkajú:

 • detailov vašej návštevy alebo hovoru (napríklad čas, dátum a trvanie);
 • záznamov (ak je to povolené) vašich hovorov alebo návštev kontaktných miest PMI, ktoré môžeme prepísať do textového formátu;
 • v predajni alebo na podujatí (vrátane oblastí v bezprostrednej blízkosti), ako často ich navštevujete, ktoré oblasti navštevujete a ako dlho a aké nákupy uskutočňujete;
 • vášho používania digitálnych kontaktných bodov PMI (napríklad stránky, ktoré navštívite, stránka, z ktorej ste prišli, a stránka, na ktorú ste prešli, keď ste odišli, zadané vyhľadávacie výrazy alebo odkazy, na ktoré ste klikli v rámci kontaktného bodu, keď ste prvýkrát otvorili kontaktný bod, ako dlho ho používate a ako interagujete so správami, ktoré vám posielame, alebo reklamami, ktoré vám zobrazujeme). Na tento účel môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (napríklad pixely/webové signály);
 • vášho používania webových stránok tretích strán, kde sa získavajú informácie podobné tým, ktoré sú opísané v predchádzajúcom bode (na tento účel môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (napríklad pixely/webové majáky));
 • vášho mobilného alebo stolového zariadenia a softvéru (ako je vaša IP adresa alebo jedinečný identifikátor zariadenia (napr. mobilný reklamný identifikátor (MAID) alebo Android ID (SSAID)), údajov o polohe (buď vaša všeobecná poloha (odvodená z vašej IP adresy, v takom prípade budú informácie, ktoré máme, všeobecné, napr. mesto, v ktorom sa nachádzate), alebo vašej presnej polohy (ak sa rozhodnete poskytnúť nám ju na určené účely, napr. napr. vyhľadávač predajní), značky a modelu zariadenia, nastavenia zobrazenia vášho monitora, typu webového prehliadača, operačného systému (niektoré z nich môžu byť použité pri „digitálnom odtlačku prsta“ (pozrite nižšie, na aké účely používame informácie o vás)) a podrobností o všetkých súboroch cookie (alebo podobných technológiách), ktoré sme mohli uložiť do vášho zariadenia) a
 • ak nám vrátite svoje elektronické zariadenie PMI alebo ho prinesiete do jednej znašich predajní, pretože je chybné, a rozhodnete sa poskytnúť nám údaje, ktoré obsahuje (ako je uvedené vyššie), môžeme tieto údaje zo zariadenia získať.

Informácie, ktoré získavame od tretích strán, spravidla pozostávajú z verejne dostupných informácií (ako sú vaše preferencie, záujmy a skúsenosti), napríklad z verejných príspevkov na sociálnych sieťach.

Na aké účely používame informácie o vás a na akom právnom základe?

V tejto časti opisujeme účely, na ktoré používame osobné údaje. Toto oznámenie je však globálne a ak zákony niektorej krajiny obmedzujú alebo zakazujú určité činnosti opísané v tomto oznámení, nebudeme v tejto krajine používať informácie o vás na tieto účely.

V súlade s vyššie uvedeným používame informácie o vás na tieto účely:

 • splnenie regulačných povinností, napríklad overenie vášho veku a statusu používateľa našich produktov,
 • požičiavanie alebo predaj našich produktov vrátane plnenia vašich objednávok, spracovania vašich platieb,
 • poskytovanie služieb súvisiacich s predajom a podporou produktov vrátane vybavovania vašich otázok a požiadaviek a poskytovania záručných a podporných služieb,
 • na marketing našich produktov (ak je to povolené právnymi predpismi) vrátane správy vernostných programov a odporúčacích programov, zlepšovania produktov, prieskumu trhu (a na účely preukázania spravodlivých postupov pri prieskume trhu), vývoja marketingových stratégií, správy marketingových kampaní aprispôsobenia vašich skúseností, napríklad v predajniach, ktoré predávajú produkty PMI, a na podujatiach, a obsahu správ, ktoré vám posielame, alebo reklám, ktoré vám zobrazujeme,
 • aby sme zistili, či vás náš marketing stále zaujíma a či si ho želáte dostávať aj naďalej,
 • aby sme vás my alebo naši obchodní partneri mohli informovať o potenciálnych možnostiach zapojenia sa do marketingu alebo propagácie produktov PMI,
 • Aby sme vám umožnili používať kontaktné miesta PMI a elektronické zariadenia PMI a zlepšili vaše skúsenosti snimi,
 • na podporu všetkých vyššie uvedených činností vrátane správy vašich účtov, korešpondencie s vami, riadenia vašich stretnutí s nami alebo s niekým, kto podporuje naše produkty alebo služby (napríklad v súvislosti s novým produktom alebo popredajným servisom), prispôsobenia vašich skúseností s kontaktnými miestami PMI, prevencie podvodov (napríklad v súvislosti s našimi propagačnými akciami, súťažami a prieskumami, aby sa zabezpečilo, že ich tá istá osoba nevykoná viac ako raz, alebo v súvislosti s elektronickým obchodovaním na ochranu informácií o držiteľoch kariet), školenia personálu a kontroly kvality a správy a riešenia problémov,
 • na obchodné analytické, štatistické alebo vedecké účely vrátane zlepšovania produktov PMI (v prípade údajov zozbieraných z elektronických zariadení PMI to platí len vtedy, ak ste sa rozhodli poslať nám informácie na tieto účely) a služieb, predajní a podujatí a informácií, ktoré my (alebo naše pridružené spoločnosti) poskytujeme našim spotrebiteľom,
 • na iné účely, na ktoré vás upozorníme alebo ktoré budú zrejmé z kontextu v okamihu, keď sa informácie o vás prvýkrát získavajú.

Právnym základom pre naše používanie informácií o vás je jeden z nasledujúcich dôvodov (ktorý podrobnejšie vysvetľujeme v časti „zistite viac“):

 • dodržiavanie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje;
 • plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou;
 • oprávnený obchodný záujem, ktorý neprevažuje nad záujmami, ktoré máte na ochranu informácií;
 • ak sa neuplatňuje nič z vyššie uvedeného alebo ak to vyžadujú právne predpisy, váš súhlas (o ktorý vás požiadame pred spracúvaním informácií).

Účely, na ktoré používame informácie o vás, s príslušnými spôsobmi získavania a právnym základom použitia, sú:

Účel

Spôsob získavavania a právny základ spracúvania

Dodržiavanie regulačných povinností

 • overenie vášho veku a statusu používateľa našich produktov (v závislosti od krajiny a kontaktného miesta PMI môže ísť o ručný alebo automatizovaný proces; v niektorých krajinách nahráte alebo nám poskytnete prístup k snímke svojej tváre (fotografia/video), ktorú počítače skontrolujú s cieľom automaticky určiť váš vek (ale bez vašej identifikácie)).

Tieto informácie nám spravidla poskytujete priamo vy.

Používame ich, pretože je to nevyhnutné na to, aby sme splnili zákonnú povinnosť predávať výrobky len dospelým, alebo v krajinách, kde takáto zákonná povinnosť neexistuje, pretože máme oprávnený obchodný záujem predávať naše výrobky len dospelým, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás.

Požičiavanie alebo predaj našich produktov

 • vybavovanie vašich objednávok (vrátane zasielania potvrdení)
 • spracovanie vašich platieb
 • poskytovanie záručných a podporných služieb

Tieto informácie nám spravidla poskytujete priamo vy (zvyčajne meno, adresa, e-mailová adresa, platobné údaje).

Používame ich na plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám ako kupujúcemu alebo osobe požičiavajúcej si naše produkty.

Poskytovanie služieb súvisiacich s predajom a podporou produktov

 • vybavovanie vašich otázok a žiadostí a informácie o vašich skúsenostiach s našimi produktmi a službami
 • korešpondencia s vami
 • všeobecná správa a riešenie problémov
 • spravovanie vernostných programov

Tieto informácie nám spravidla poskytujete priamo vy, ale môžu byť kombinované s informáciami, ktoré získavame automaticky (napríklad pomocou technológie (ako sú súbory cookie a webové majáky/pixely) na monitorovanie vášho používania kontaktných miest PMI a e-mailov od nás) a pomocou podobnej technológie na monitorovanie vášho používania kontaktných miest tretích strán; a (ak to povoľujú právne predpisy) informácie, ktoré získavame od tretích strán (napríklad verejné príspevky na sociálnych sieťach).

Používame ich, pretože máme oprávnený obchodný záujem poskytovať našim zákazníkom služby súvisiace s predajom a podporou produktov, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás.

Predaj našich produktov (ak je to povolené právnymi predpismi)

 • pochopenie vašej preferencie (napríklad aké produkty alebo podujatia vás môžu zaujímať alebo môžu byť lepšie prispôsobené vašim potrebám) a v prípadoch povolených právnymi predpismi vám osobne ponúkať produkty
 • aby sme zistili, či vás náš marketing stále zaujíma a či si ho želáte dostávať aj naďalej
 • scieľom spravovať vernostné a odporúčacie programy
 • scieľom pozvať vás na účasť na prieskumoch alebo kampaniach prieskumu trhu a spravovať ich
 • prieskum trhu a na preukázanie spravodlivých postupov pri prieskume trhu
 • vypracovanie marketingových stratégií
 • správa marketingových kampaní
 • prispôsobenie vašich skúseností s kontaktnými miestami PMI (napríklad prispôsobenie vašej návštevy, napríklad pomocou pozdravov alebo návrhov, ktoré by vás mohli zaujímať)

Zvyčajne ide o kombináciu informácií, ktoré nám poskytnete (napríklad vaše meno a kontaktné údaje a údaje o sociálnych sieťach); informácií, ktoré získavame automaticky (napríklad pomocou technológie (ako sú súbory cookie a webové majáky/pixely) na monitorovanie vášho používania kontaktných bodov PMI a elektronických správ (napr. e-mailov a SMS) od nás) a pomocou podobnej technológie na monitorovanie vášho používania kontaktných bodov tretích strán; a (ak to povoľujú právne predpisy) informácií, ktoré získavame od tretích strán (napríklad verejné príspevky na sociálnych sieťach).

Používame ich na základe toho, že buď:

 • máme na to váš súhlas (tieto prípady budú jasné z kontextu), alebo
 • máme oprávnený obchodný záujem predávať naše produkty, prevádzkovať kontaktné miesta PMI, prispôsobiť vaše skúsenosti a pochopiť, či si želáte naďalej dostávať náš marketing, a to týmito spôsobmi, ktoré neprevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás.

Predaj našich produktov (ak je to povolené právnymi predpismi)

 • scieľom poskytovať vám informácie o pridružených spoločnostiach PMI, ich akciách, produktoch aslužbách, predajniach, podujatiach a regulácii našich produktov a spravovať ich
 • prispôsobenie vašich marketingových skúseností s nami, napríklad pomocou prispôsobených správ a ponúk, ktoré vám posielame, alebo reklám, ktoré vám zobrazujeme.
 • vypracovanie a zlepšovanie nástrojov na dosiahnutie týchto cieľov

Zvyčajne ide o kombináciu informácií, ktoré nám poskytnete (napríklad vaše meno a kontaktné údaje a údaje o sociálnych sieťach); informácií, ktoré získavame automaticky (napríklad pomocou technológie (ako sú súbory cookie a webové majáky/pixely) na monitorovanie vášho používania kontaktných bodov PMI a elektronických správ (napr. e-mailov a SMS) od nás) a pomocou podobnej technológie na monitorovanie vášho používania kontaktných bodov tretích strán; a (ak to povoľujú právne predpisy) informácií, ktoré získavame od tretích strán (napríklad verejné príspevky na sociálnych sieťach aštatistické údaje).

Používame ich z dôvodu, že máme oprávnený obchodný záujem na predaj týchto vecí, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás.

V niektorých krajinách, kde to vyžadujú právne predpisy, vám budeme tieto materiály posielať v elektronickej podobe a používať tieto technológie len s vaším súhlasom.

Používanie kontaktných miest PMI a elektronických zariadení PMI

Aby sme vám umožnili používať kontaktné miesta PMI a elektronické zariadenia PMI a zlepšili vaše skúsenosti s nimi

Ak sa rozhodnete nám tieto informácie odoslať, budú nám odoslané buď priamo z vlastného pripojenia zariadenia k internetu, alebo prostredníctvom jednej z našich aplikácií, ktoré si môžete stiahnuť:

to môže zahŕňať informácie o: (i) samotnom zariadení (napríklad sériové číslo držiaka, sériové číslo nabíjačky, verzia firmvéru, chyby zariadenia) a (ii) používaní zariadenia (napríklad počet spotrebných položiek (napr. počet tabakových tyčiniek HEET (pre zariadenia IQOS), počet čistení, používanie batérie, počet výfukov a údaje o životnosti zariadenia (vrátane kumulatívnych hodnôt a časových značiek pre každú z uvedených položiek)).

Používame ich buď na základe toho, že (a) máme oprávnený obchodný záujem poskytovať vám kontaktné miesta PMI a elektronické zariadenia PMI a poskytovať vám túto podporu, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás, alebo (b) že ste s týmto použitím súhlasili (tieto prípady budú jasné z kontextu).

Podpora na všetky uvedené účely

 • správa vašich účtov
 • scieľom umožniť vám používať kontaktné miesta PMI (napríklad umožniť vám zostať prihlásení do častí kontaktného miesta, ktoré sú vyhradené len pre oprávnených používateľov, spravovať vaše jazykové preferencie, priradiť k vám nákupný košík, umožniť určité funkcie dotykového bodu PMI, napr. funkciu „nájsť môj IQOS“ (kde sa rozhodnete poskytnúť svoju polohu))
 • korešpondencia s vami
 • riadenie vašich stretnutí s nami alebo s niekým, kto podporuje naše produkty alebo služby (napríklad v súvislosti s novým produktom alebo popredajným servisom)
 • zlepšovanie vašich skúseností
 • predchádzanie podvodom (napríklad v súvislosti s našimi propagačnými akciami, súťažami a prieskumami s cieľom zabezpečiť, aby ich tá istá osoba nevyužila viackrát, alebo v kontexte elektronického obchodu s cieľom chrániť informácie o držiteľoch kariet)
 • školenie personálu a kontrola kvality (vrátane využitia prepisov nahrávok hovorov s kontaktnými centrami na získanie súhrnných poznatkov), správa a riešenie problémov

Zvyčajne ide o kombináciu informácií, ktoré nám poskytnete (zvyčajne meno, heslo (alebo ekvivalent)), a informácií, ktoré získavame automaticky (napríklad informácie o vašom zariadení, súbory cookie a podobné technológie sledovania, „digitálne odtlačky prstov“, ako je opísané vyššie, a (ak je to povolené) záznamy vašich hovorov (a prepisy týchto záznamov) alebo návštev kontaktných miest PMI).

Používame ich z dôvodov, ktoré zodpovedajú účelu použitia informácií, ktoré podporujeme. Ak napríklad spravujeme váš účet na podporu nákupu alebo na poskytovanie popredajného servisu, používame tieto informácie na plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám ako kupujúcemu našich produktov; ak spravujeme váš účet, aby sme vám ukázali naše produkty, podporujeme marketing, a preto ich používame na základe oprávneného obchodného záujmu na predaj našich produktov, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás atď.

Obchodná analytika a zlepšenia

 • aby sme vás my alebo naši obchodní partneri mohli informovať o potenciálnych možnostiach zapojenia sa do propagácie produktov PMI
 • na obchodné analytické, štatistické alebo vedecké účely (vrátane zlepšovania produktov PMI (v prípade údajov získaných z elektronických zariadení to platí len vtedy, ak ste sa rozhodli poslať nám informácie na tieto účely), služieb, predajní, ktoré predávajú produkty PMI, podujatí, digitálnych kontaktných miest PMI a informácií, ktoré poskytujeme my (alebo naše pridružené spoločnosti) našim zákazníkom)

Zvyčajne pôjde o kombináciu informácií, ktoré nám poskytnete (napríklad informácie z vašej komunikácie s kontaktnými miestami PMI; alebo demografické informácie, napr. váš vek, pohlavie a mesto, v ktorom žijete); informácií, ktoré získame z vášho elektronického zariadenia (ktoré budú v prípade elektronických zariadení PMI zahŕňať informácie o vašom elektronickom zariadení a jeho používaní, ale v prípade, že budeme žiadať o váš súhlas s použitím určitých údajov, nebudeme tieto údaje používať na tieto účely, ak ste nám na to nedali súhlas); informácií, ktoré získavame automaticky; a (ak to povoľujú právne predpisy) informácií, ktoré získame od tretích strán. Ak máme viac ako jeden typ informácií z týchto kategórií, skombinujeme ich, aby sme zlepšili našu analýzu.

Používame ich na základe toho, že buď:

 • máme na to váš súhlas (tieto prípady budú jasné z kontextu), alebo
 • máme oprávnený obchodný záujem analyzovať a zlepšovať našu obchodnú výkonnosť, naše produkty, kontaktné miesta PMI, predajne a podujatia a pozývať ostatných, aby sa zapojili do propagácie produktov PMI, ktorý neprevažuje nad záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás.

Ak sa pri používaní informácií o vás neopierame o jeden z vyššie uvedených právnych základov alebo ak to vyžadujú právne predpisy, pred spracúvaním informácií vás požiadame o súhlas (tieto prípady budú jasné z kontextu).

V niektorých prípadoch môžeme informácie o vás používať spôsobmi, ktoré nie sú opísané vyššie. V takom prípade poskytneme dodatočné oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré takéto použitie vysvetľuje. Všetky doplňujúce oznámenia by ste si mali prečítať spolu s týmto oznámením.

Komu a na aké účely poskytujeme vaše informácie?

Informácie o vás môžeme poskytnúť:

 • pridruženým spoločnostiam PMI;
 • tretím stranám, ktoré poskytujú pridruženým spoločnostiam PMI alebo vám produkty alebo služby;
 • starostlivo vybraným obchodným partnerom a inzerentom PMI (v oblastiach súvisiacich s našimi produktmi alebo v súlade s ich štýlom a imidžom), aby vás mohli kontaktovať s ponukami, o ktorých si myslia, že by vás mohli zaujímať v súlade s vašimi preferenciami; a
 • iným tretím stranám, ak to vyžadujú alebo povoľujú právne predpisy.

Informácie o vás poskytujeme iným subjektom len v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak teda právne predpisy vyžadujú váš súhlas, najprv vás oň požiadame.

Poskytovanie údajov ostatným pobočkám PMI

 • Informácie o vás budú poskytnuté spoločnosti Philip Morris Products S.A. (so sídlom v Neuchateli, Švajčiarsko), ktorá je miestom centrálnej správy spracúvania osobných údajov pre pridružené spoločnosti PMI. Spoločnosť Philip Morris Products S.A. spracúva informácie ovás na všetky účely uvedené v tomto oznámení.
 • Informácie o vás sa môžu poskytnúť pridruženej spoločnosti PMI, ktorá je zodpovedná za krajinu, v ktorej žijete (ak to nebola pridružená spoločnosť PMI, ktorá informácie získala ako prvá), na všetky účely opísané v tomto oznámení.
 • Informácie o vás môžu byť poskytnuté akejkoľvek inej pridruženej spoločnosti PMI, ktorú kontaktujete (napríklad ak cestujete a chcete vedieť, kde si môžete kúpiť produkty PMI v novej krajine alebo kde nájsť servis alebo podporu pre produkty PMI), aby sme vám poskytli lepšie služby.
 • Podrobnosti o pridružených spoločnostiach PMI a krajinách, v ktorých sú zriadené, sú k dispozícii na našej webovej stránke.

Ďalšie body špecifické pre danú krajinu

Podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzate, by sme vás chceli upozorniť na niektoré ďalšie body.

Zistite viac, ak sa nachádzate v Japonsku...

Ak sa nachádzate v Japonsku, upozorňujeme, že informácie o vás poskytujeme na účely opísané v tomto oznámení iným pridruženým spoločnostiam spoločnosti PMI na základe „spoločného používania“ podľa japonských zákonov o ochrane údajov. Keď tak urobíme, spoločnosť Philip Morris Japan Limited bude naďalej zodpovedne spravovať vaše osobné údaje a od tých, ktorým tieto údaje poskytujeme, vyžadujeme to isté. Ak sa nachádzajú mimo Japonska, prijímame primerané opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi anariadeniami.

Poskytovanie údajov tretím stranám

V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi môžeme poskytovať informácie o vás tretím stranám, ktoré pridruženým spoločnostiam PMI alebo vám poskytujú produkty alebo služby (napríklad poradcovia, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia doručovacích služieb, maloobchodníci, tréneri produktov, poskytovatelia informačných služieb a poskytovatelia overovania veku).

V rozsahu povolenom platnými právnymi môžeme poskytovať informácie o vás starostlivo vybraným obchodným partnerom tretích strán a inzerentom spoločnosti PMI (v súlade s tým, čo si môžete spájať s našimi produktmi, napríklad preto, že majú podobný alebo doplnkový imidž, štýl alebo funkcie), aby vás mohli kontaktovať s produktmi, službami a propagačnými akciami, ktoré by vás podľa nich mohli zaujímať, v súlade s vašimi preferenciami.

Informácie o vás môžeme poskytnúť iným tretím stranám, ak to vyžaduje alebo povoľujú právne predpisy, napríklad: regulačným orgánom; štátnym úradom; v reakcii na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo iných štátnych úradníkov; ak považujeme ich zverejnenie za potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujme alebo finančnej strate alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia alebo skutočnej nezákonnej činnosti; a v súvislosti s organizačnou reštrukturalizáciou.

Ďalšie body špecifické pre danú krajinu

Podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzate, by sme vás chceli upozorniť na niektoré ďalšie body.

Zistite viac, ak sa nachádzate v Nemecku...

Ak sa nachádzate v Nemecku, informácie o vás poskytujeme spoločnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, tel.: na účely overenia veku, tel.: +49 611 92780. Viac informácií o tom, ako spracúvajú informácie o vás, nájdete v ich oznámení o ochrane osobných údajov tu.

Zistite viac, ak sa nachádzate v Japonsku...

Ak sa nachádzate v Japonsku, upozorňujeme, že informácie o vás poskytujeme na účely opísané v tomto oznámení spoločnosti Dentsu Tech Inc. (ďalej len „Dentsu“) na základe „spoločného používania“ podľa japonských zákonov o ochrane údajov. Keď tak urobíme, spoločnosť Philip Morris Japan Limited bude naďalej zodpovedne spravovať vaše osobné údaje a od spoločnosti Dentsu vyžadujeme to isté.

Kam sa môžu posielať informácie o vás?

Ako každá nadnárodná organizácia, aj my prenášame informácie globálne našim pridruženým spoločnostiam a poskytovateľom služieb. Vaše údaje sa preto môžu v rámci našich štandardných operácií prenášať do iných krajín. Vždy, keď prenášame vaše údaje do zahraničia, obmedzíme prístup k vašim údajom len na tých, ktorí ich potrebujú vidieť, spracujeme vaše údaje v súlade s našimi internými normami ochrany údajov, primerane ich ochránime a informácie budeme prenášať len v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Pri prenose údajov budeme od prijímajúcej strany vyžadovať, aby zachovávala dôvernosť vašich údajov, vymazala ich, keď už nebudú potrebné, a konala v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Informácie o vás sa preto môžu prenášať mimo vašej jurisdikcie. Ak napríklad žijete v EÚ, EHP, Spojenom kráľovstve, Austrálii alebo Japonsku, vaše údaje sa môžu spracúvať v inej krajine.

Pri používaní informácií, ako je opísané v tomto oznámení, sa informácie o vás môžu prenášať v rámci krajiny alebo územia, kde boli získané, alebo mimo nich, a to aj do krajiny alebo územia, ktoré nemusí mať rovnocenné normy ochrany údajov.

Napríklad my a iné pridružené spoločnosti PMI v rámci EÚ a EHP môžeme prenášať osobné údaje pridruženým spoločnostiam PMI alebo ich poskytovateľom služieb mimo EÚ a EHP. Vo všetkých takýchto prípadoch sa prenos uskutoční:

V prípade prenosu zo Spojeného kráľovstva v súlade s GDPR Spojeného kráľovstva a usmerneniami Úradu komisára pre informácie.

Vo všetkých prípadoch sa v týchto krajinách alebo územiach uplatňujú primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú v mnohých krajinách sveta, najmä v EHP, Švajčiarsku, USA, Kanade, Indii, na Filipínach, v Indonézii a Austrálii.

Ako chránime informácie o vás?

Zavádzame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré uchovávame, pred neoprávneným zverejnením, použitím, zmenou alebo zničením. Vprípade potreby používame šifrovanie a iné technológie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení vami poskytnutých informácií. Od našich poskytovateľov služieb tiež vyžadujeme, aby dodržiavali prísne požiadavky na ochranu osobných údajov a bezpečnosť.

Ako dlho sa budú uchovávať informácie o vás?

Informácie o vás budeme uchovávať počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli informácie získané, v súlade s našimi internými normami uchovávania údajov. Potom ich vymažeme. Toto obdobie sa bude líšiť v závislosti od účelu, na ktorý boli informácie získané. Upozorňujeme, že za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie informácií. Niekedy tiež podliehame zákonným povinnostiam, ktoré nás zaväzujú uchovávať informácie, napríklad na daňové a účtovné účely, a to buď uchovávať informácie počas stanoveného minimálneho obdobia, alebo ich vymazať po uplynutí stanoveného maximálneho obdobia.

Zvyčajne uchovávame údaje na základe kritérií opísaných v tabuľke nižšie. Ak sú tieto lehoty v rozpore so zákonnými povinnosťami, napríklad na daňové a účtovné účely, uchovávať informácie počas stanoveného minimálneho obdobia alebo ich vymazať po uplynutí stanoveného maximálneho obdobia, uplatňujeme namiesto toho tieto stanovené lehoty.

Typ

Vysvetlenie/typické kritériá zadržania

marketing pre vás (vrátane marketingovej komunikácie) (ak používate digitálne kontaktné miesta amožno sa svami spojiť)

Väčšina informácií vo vašom marketingovom profile sa uchováva počas trvania nášho marketingového vzťahu s vami, napríklad kým používate digitálne kontaktné miesta alebo reagujete na našu komunikáciu. Niektoré prvky vášho marketingového profilu, ako napríklad záznamy o tom, ako s vami komunikujeme, však po určitom čase prirodzene strácajú aktuálnosť, takže ich automaticky vymažeme po uplynutí vymedzeného obdobia (zvyčajne 3roky) podľa účelu, na ktorý sme ich získali.

marketing pre vás (vrátane marketingovej komunikácie) (ak už s nami nie ste v kontakte)

Tento scenár je rovnaký ako vyššie uvedený, ale ak s vami nebudeme dlhšie obdobie v kontakte (zvyčajne 2 roky), prestaneme vám posielať marketingové oznámenia a vymažeme históriu vašich odpovedí na ne. Stane sa tak napríklad vtedy, ak počas tohto obdobia nikdy nekliknete na pozvánku na podujatie, neprihlásite sa do digitálneho kontaktného miesta alebo nekontaktujete oddelenie starostlivosti o zákazníkov. Dôvodom je, že za týchto okolností predpokladáme, že by ste si želali, aby ste tieto oznámenia nedostávali.

marketing pre vás (vrátane marketingovej komunikácie) (ak sa svami nemožno spojiť)

Ak ste sa zaregistrovali na odber marketingovej komunikácie, ale údaje, ktoré ste nám poskytli na kontaktovanie, nefungujú, uchováme vaše údaje zvyčajne len počas 1 roka, aby sme vám umožnili vrátiť sa a opraviť ich.

marketing pre vás (vrátane marketingovej komunikácie) (neúplné registrácie)

Ak sa začnete registrovať v databáze, ale proces nedokončíte (napríklad ak nedokončíte proces overenia veku alebo nesúhlasíte s podmienkami používania kontaktného miesta), uchováme vaše údaje (aby sme vám umožnili vrátiť sa a dokončiť proces) až 30 dní v závislosti od typu chýbajúcich informácií.

prieskum trhu

Ak nie ste u nás registrovaní na iné účely (napr. marketingová komunikácia, záruka, starostlivosť o zákazníka) a my používame verejne dostupné informácie o vás s cieľom pochopiť trh alebo vaše preferencie, uchováme informácie o vás na krátke obdobie, aby sme mohli vykonať konkrétny prieskum trhu.

Ak o vás získavame informácie v iných kontextoch prieskumu trhu, tieto informácie si ponecháme:

 • na účely jednotlivých položiek prieskumu trhu na primerane dlhé obdobie (zvyčajne nie dlhšie ako 1 rok) a
 • na účely preukázania spravodlivých postupov tak dlho, ako budeme potrebovať, aby sme to mohli preukázať, a budeme pravidelne skúmať, či bol tento účel dosiahnutý, aby sme určili, či je uchovávanie stále potrebné.

nákupy, vernostné transakcie a záruky

Ak si zakúpite tovar alebo vykonáte vernostnú transakciu, uchováme údaje o nej tak dlho, ako to bude potrebné na dokončenie predaja a na splnenie akýchkoľvek zákonných povinností (napríklad na účely daňovej a účtovnej evidencie a na účely prevencie podvodov). Ak si zaregistrujete aj záruku na zariadenie, uchováme údaje o tejto registrácii tak dlho, ako je to relevantné pre záruku.

starostlivosť o zákazníkov

Ak sa obrátite na oddelenie starostlivosti o zákazníkov, urobíme si záznam o celej veci (vrátane podrobností o vašej požiadavke a našej odpovedi) a uchováme ho, kým je relevantný pre náš vzťah, napríklad ak potrebujete vymeniť zariadenie v rámci záruky alebo ak sú vaše nedávne otázky relevantné. Dočasné záznamy (napríklad automatický záznam telefonického hovoru, v ktorom nás požiadate, aby sme vás nasmerovali do maloobchodnej predajne) môžu byť relevantné len do vyhotovenia trvalejších záznamov a budú uchovávané len dočasne.

audit systému a prevencia podvodov

Protokoly o audite systému sa uchovávajú zvyčajne na 6 mesiacov na účely obnovy systému a až 10 rokov na účely prevencie podvodov.

obchodná analytika

Väčšinu obchodných analytických údajov uchovávame počas trvania nášho marketingového vzťahu s vami, ako je opísané v prvom riadku tejto tabuľky vyššie. Niektoré jeho prvky, ako napríklad niektoré informácie o zariadení (ak sa rozhodnete poskytnúť nám ich), však po určitom čase prirodzene strácajú aktuálnosť, takže ich automaticky vymazávame po uplynutí vymedzených období podľa účelu, na ktorý sme ich získali.

údaje o zariadení

Údaje získané z vášho zariadenia (ak sa rozhodnete poskytnúť nám ich) uchovávame počas rôznych období v závislosti od účelu, na ktorý ich používame:

 • zlepšenie produktu: 5 rokov (alebo skôr, ak vymažete svoj marketingový profil)
 • obchodná analytika: 5 rokov (alebo skôr, ak vymažete svoj marketingový profil)
 • diagnostika a aktualizácia zariadenia: vymazané okamžite po poskytnutí služby
 • preukázanie spravodlivého zaobchádzania so spotrebiteľom: 10 rokov

overenie veku

Údaje, ktoré ste nám poskytli na overenie vášho veku, sa po dokončení procesu overenia vymažú. Na tento účel používame niekoľko procesov a obdobie uchovávania sa líši v závislosti od použitého procesu od niekoľkých minút až po šesť mesiacov. Niektoré údaje uchovávame aj oddelene na účely prevencie podvodov – pozrite vyššie.

rozpoznávanie veku pomocou počítačovej analýzy (môže sa použiť, ak si vyžiadate informácie o našich produktoch).

Vaša fotografia sa vymaže ihneď po analýze (analýza trvá len niekoľko sekúnd).

Aké máte práva a možnosti?

V súvislosti s informáciami, ktoré o vás máme, môžete mať niektoré alebo všetky nasledujúce práva:

 • požiadať nás, aby sme vám k nemu umožnili prístup;
 • požiadať nás o nápravu, aktualizáciu alebo vymazanie;
 • nás za určitých okolností požiadať o obmedzenie jej používania;
 • za určitých okolností namietať proti jeho používaniu;
 • odvolať svoj súhlas s ich používaním;
 • prenosnosť údajov za určitých okolností;
 • odhlásiť sa z jeho používania na priamy marketing a
 • podať sťažnosť dozornému orgánu vo svojej krajine (ak existuje).

Vsprávach, ktoré dostávate, vám ponúkame jednoduché spôsoby uplatnenia týchto práv, napríklad odkazy na odhlásenie alebo uvedenie kontaktnej adresy.

Niektoré mobilné aplikácie, ktoré ponúkame, vám môžu posielať aj push správy, napríklad o nových produktoch alebo službách. Tieto správy môžete zakázať prostredníctvom nastavení v telefóne alebo v aplikácii.

Práva, ktoré máte, závisia od právnych predpisov vašej krajiny. Ak sa nachádzate v Spojenom kráľovstve, Európskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore, máte práva uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ak sa nachádzate inde, môžete nás kontaktovať (pozrite si odsek „Na koho sa máte obrátiť s otázkami?“ na konci tohto oznámenia) a dozvedieť sa viac.

Právo na informácie o vás, ktoré uchovávame

Ďalšie podrobnosti (poznámka: na všetky tieto práva sa vzťahujú určité zákonné obmedzenia)

požiadať nás, aby sme vám k nemu umožnili prístup

Toto je potvrdenie, ktoré uvádza:

 • či spracúvame alebo nespracúvame informácie o vás;
 • naše meno a kontaktné údaje;
 • účel spracúvania;
 • kategórie príslušných informácií;
 • kategórie osôb, ktorým poskytujeme informácie, a v prípade, že sa niektorá osoba nachádza mimo Spojeného kráľovstva/Európskeho hospodárskeho priestoru a nevyužíva rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, vhodné záruky na ochranu informácií;
 • (ak ich máme) zdroj informácií, ak sme ich nezískali od vás;
 • (v rozsahu, v akom ich vykonávame a na ktorý ste boli upozornení) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ktoré má na vás právne účinky alebo vás významne ovplyvňuje podobným spôsobom, a informácie o použitej logike, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre vás; a
 • kritériá na určenie obdobia, počas ktorého budeme informácie uchovávať.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu informácií o vás, ktoré používame (za predpokladu, že tým nie sú dotknuté práva a slobody iných osôb).

požiadať nás o nápravu alebo aktualizáciu

To platí, ak sú informácie, ktoré máme, nepresné alebo neúplné.

požiadať nás o ich vymazanie a v niektorých prípadoch aj o rozšírenie tohto práva, právo na zabudnutie.

To platí, ak:

 • informácie, ktoré uchovávame, už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich používame;
 • informácie používame na základe vášho súhlasu a vy svoj súhlas odvoláte (v takom prípade vás nebudeme kontaktovať, pokiaľ nám nepoviete, že chcete, aby sme všetky informácie o vás vymazali, a v takom prípade budeme vaše želanie rešpektovať);
 • informácie používame na základe oprávneného záujmu a po vašej námietke zistíme, že nemáme prevažujúci záujem na ich ďalšom používaní;
 • informácie boli získané alebo použité nezákonne alebo
 • splnenie zákonnej povinnosti.

požiadať nás o obmedzenie ich spracúvania

Toto právo platí dočasne, kým sa budeme zaoberať vaším prípadom, ak:

 • napadnete správnosť informácií, ktoré používame, alebo
 • namietate proti nášmu používaniu informácií na základe oprávneného záujmu.

(Ak v týchto prípadoch využijete svoje právo, oznámime vám to pred ďalším použitím informácií.)

Toto právo sa uplatňuje aj vtedy, ak:

 • naše používanie je nezákonné a vy nesúhlasíte s vymazaním údajov alebo
 • údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na právne účely.

vzniesť námietku proti nášmu spracúvaniu

Máte tu dve práva:

(i) ak používame informácie o vás na priamy marketing: môžete sa odhlásiť (bez potreby zdôvodnenia) a my vašej žiadosti vyhovieme; a

(ii) ak informácie o vás používame na základe oprávneného záujmu na iné účely ako na priamy marketing, môžete vzniesť námietku proti ich používaniu na tieto účely s vysvetlením vašej konkrétnej situácie a my vašu námietku zohľadníme.

odvolať svoj súhlas s ich používaním.

To platí, ak je právnym základom, na ktorého základe používame informácie o vás, súhlas. Tieto prípady budú jasné z kontextu (napríklad ak ste udelili súhlas pomocou centra preferencií v niektorej z našich aplikácií, môžete svoj súhlas odvolať vypnutím príslušného prepínača).

na prenosnosť údajov

Ak:

(i) ste nám poskytli údaje a

(ii) tieto údaje používame automatizovanými prostriedkami na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia našich zmluvných povinností voči vám,

potom máte právo na to, aby sme vám údaje vrátili v bežne používanom formáte, a právo požadovať, aby sme údaje zaslali niekomu inému, ak je to pre nás technicky možné.

podať sťažnosť dozornému orgánu vo vašej krajine

Ak máte nejakú sťažnosť, uvítame možnosť vyriešiť ju priamo pre vás. Pred kontaktovaním dozorného orgánu zvážte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na začiatku tohto oznámenia.

Ak si želáte kontaktovať dozorný orgán, podrobnosti sú uvedené nižšie:

 • Pokiaľ ide o Európsku úniu alebo Európsky hospodársky priestor, môžete sa obrátiť na svoj miestny orgán uvedený na webovej stránke Europa prostredníctvom tohto odkazu. Ak si nie ste istí, kto je dozorným orgánom vo vašej jurisdikcii, kontaktujte nás prostredníctvom údajov uvedených v hornej časti tejto stránky.
 • V Spojenom kráľovstve sa môžete obrátiť na Úrad komisára pre informácie prostredníctvom tohto odkazu.
 • Informácie o ostatných krajinách nájdete na webovej stránke príslušného orgánu vašej krajiny.

Ak si nie ste istí, kto je dozorným orgánom vo vašej jurisdikcii, kontaktujte nás prostredníctvom údajov uvedených v hornej časti tejto stránky.

Ďalšie body špecifické pre danú krajinu

Vzávislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, môžete mať niektoré ďalšie práva.

Zistite viac, ak sa nachádzate v Austrálii...

Ak sa nachádzate v Austrálii, platia pre vás nasledujúce doplňujúce informácie:

 • ak nám neposkytnete svoje osobné údaje, možno vám nebudeme môcť (podľa potreby) poskytnúť informácie, produkty alebo služby, ktoré požadujete, a
 • naše zásady ochrany osobných údajov (k dispozícii tu) vysvetľujú: (i) ako môžete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a opraviť ich; (ii) ako môžete podať sťažnosť týkajúcu sa nášho zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi a (iii) ako budeme riešiť každú sťažnosť.

Zistite viac, ak sa nachádzate vo Francúzsku...

Ak sa nachádzate vo Francúzsku, máte právo dať nám pokyny týkajúce sa informácií, ktoré o vás uchovávame v prípade vašej smrti (konkrétne, či ich máme uložiť alebo vymazať a či majú mať iné osoby právo ich vidieť). Môžete:

 • vydať všeobecné pokyny poskytovateľovi digitálnych služieb, ktorý je registrovaný u francúzskeho dozorného orgánu pre ochranu údajov (tzv. „CNIL“) (tieto pokyny sa vzťahujú na každé použitie informácií o vás), alebo
 • dať nám konkrétne pokyny, ktoré sa vzťahujú len na naše používanie informácií o vás.
 • Vaše pokyny si môžu vyžadovať, aby sme informácie o vás preniesli tretej strane (ak však informácie obsahujú informácie o iných osobách, naša povinnosť rešpektovať aj ich práva na súkromie môže znamenať, že nemôžeme do bodky dodržať vaše pokyny). Môžete určiť tretiu stranu, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie vašich pokynov. Ak týmto spôsobom neurčíte tretiu stranu, vaši nástupcovia budú (ak vo svojich pokynoch neurčíte inak) oprávnení vykonávať vaše práva na informácie o vás po vašej smrti:

na účely správy vašej pozostalosti (v takom prípade budú mať vaši nástupcovia prístup k informáciám o vás s cieľom identifikovať a získať informácie, ktoré by mohli byť užitočné pri správe vašej pozostalosti, vrátane akéhokoľvek digitálneho tovaru alebo údajov, ktoré by sa mohli považovať za rodinnú pamäť, ktorá je prenosná na vašich nástupcov) a

zabezpečiť, aby strany, ktoré používajú informácie o vás, zohľadnili vašu smrť (napríklad zrušenie vášho účtu, obmedzenie používania alebo aktualizácia informácií o vás).

 • Svoje pokyny môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Ďalšie informácie o spracúvaní informácií o vás v prípade vašej smrti nájdete v článku 40-1 zákona 78-17 zo 6. januára 1978. Keď zomriete, štandardne prestanete používať svoje konto a my vymažeme informácie o vás v súlade s našimi zásadami uchovávania (podrobnosti nájdete v odseku „Ako dlho sa budú uchovávať informácie o vás?“).

Zistite viac, ak sa nachádzate na Filipínach...

Ak sa nachádzate na Filipínach, môžete mať okrem práv uvedených v tomto oznámení aj ďalšie práva v súlade s filipínskym zákonom o ochrane osobných údajov a jeho vykonávacími predpismi a nariadeniami vrátane poradného stanoviska Národnej komisie pre ochranu osobných údajov č. 2018-031.

Na koho sa máte obrátiť s otázkami?

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, kontaktné údaje na príslušnú pridruženú spoločnosť PMI, prípadne na zodpovednú osobu pre ochranu údajov, nájdete v hornej časti tohto oznámenia. Kontaktné údaje budú uvedené aj vo všetkých oznámeniach, ktoré vám zašle pridružená spoločnosť PMI.

Ak je vo vašej krajine zriadený úrad pre ochranu údajov, máte právo obrátiť sa naň s akýmikoľvek otázkami alebo obavami. Ak príslušná pridružená spoločnosť PMI nedokáže vyriešiť vaše otázky alebo obavy, môžete mať právo obrátiť sa na vnútroštátny súd.

Zmeny tohto oznámenia

Toto oznámenie (a akékoľvek doplňujúce oznámenie o ochrane osobných údajov) môžeme z času na čas aktualizovať. Ak to vyžadujú právne predpisy, budeme vás o zmenách informovať; ďalej, ak to vyžadujú právne predpisy, získame aj váš súhlas so zmenami.

Posledná úprava 18. júla 2022.