Kto sme?

Sme členom skupiny Philip Morris International ("PMI"). Údaje o našej spoločnosti (názov spoločnosti, adresa, atď.) sú Vám osobitne poskytnuté tiež v okamihu, keď o Vás získavame informácie (alebo potvrdzujeme ich získanie), napríklad prostredníctvom upozornenia v aplikácii, na internetovej stránke alebo e-maile, ktoré obsahuje odkaz na tieto zásady.

 • Skupina PMI: znamená Philip Morris International, poprednú medzinárodnú tabakovú skupinu ktorá sa skladá z celej rady jednotlivých spoločností, alebo "partnerov".
 • PMI partneri: Každá spoločnosť, ktorá je členom skupiny Philip Morris International, je "PMI partnerom". Pojem "my" (alebo "nás" alebo "naše") odkazuje na každého PMI partnera: ak si vytvoríte profil uchádzača alebo sa uchádzate o zamestnanie, poskytnete informácie o sebe každému PMI partnerovi, a každý z PMI partnerov môže spracúvať Vaše údaje na vlastné účely súvisiace s náborom nových pracovníkov. To aj v prípade, že reagujete na ponúkanú pracovnú pozíciu, ktorá uvádza konkrétneho PMI partnera alebo krajinu/územie.

Ako o Vás zhromažďujeme informácie?

Informácie o Vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi:

 • Môžete nám ich poskytnúť priamo (napr. pri vytvorení účtu, pri vytvorení profilu uchádzača o prácu, pri uchádzaní o zamestnanie, zúčastnením sa pohovoru, vyplnením testu /hodnotenia, odoslaním e-mailu alebo prostredníctvom telefonátu s nami).
 • Môžeme ich zhromažďovať automaticky (napr. keď používate PMI aplikáciu alebo internetovú stránku).
 • Môžeme ich získať od tretích strán (napr. od personálnych agentúr, poskytovateľov referencií, (ak je to prípustné) poskytovateľov preverovania pozadia alebo z verejne dostupných zdrojov, akými sú napríklad internetová stránka spoločnosti, internetové vyhľadávače alebo sociálne siete, napr. LinkedIn).

V týchto zásadách označujeme všetky spôsoby, ktorými ste s nami v kontakte ako "PMI touchpointy". PMI touchpointy zahŕňajú tak fyzické (napr. kancelárie, maloobchodné predajne a podujatia) ako i  digitálne touchpointy (napr. aplikácie a internetové stránky).

Môžeme zhromažďovať informácie, ktoré poskytnete priamo, zväčša keď:

 • sa prihlásite/zaregistrujete, aby ste sa stali členom našich databáz (to môžete urobiť napr. osobne, prostredníctvom aplikácie alebo online pri vytvorení účtu a profilu uchádzača o zamestnanie);
 • podáte žiadosť o zamestnanie a súvisiacu dokumentáciu;
 • sa zúčastníte pohovoru;
 • vyplníte test/hodnotenie;
 • poskytnete potvrdenie, že prijímate pracovnú pozíciu, informácie pre účely previerky a informácie potrebné pre nástup do zamestnania (ak sa vyžadujú);
 • stiahnutím alebo použitím digitálneho PMI touchpointu (napríklad aplikácie alebo internetovej stránky);
 • nás kontaktujete prostredníctvom PMI touchpointu, e-mailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo telefonicky;
 • sa zaregistrujete pre príjem tlačových správ, notifikačných e-mailov, alebo noviniek o zamestnaní;
 • zúčastníte sa prieskumov (ak to zákon umožňuje), súťaží alebo propagačných akcií;
 • zúčastníte sa podujatia, ktoré organizuje PMI partner.

Informácie môžeme zhromažďovať automaticky, zväčša keď:

 • navštívite naše kancelárie (napríklad prostredníctvom video záznamu (CCTV) a záznamov o vstupe do budovy);
 • vyplníte online testy schopností a zručností;
 • zúčastníte sa podujatia, ktoré organizuje PMI partner (napríklad prostredníctvom senzorov používaných na takomto podujatí, ktoré sa pripájajú na mobilné technológie);
 • používate PMI systémy alebo zariadenia, ktoré Vám poskytlo PMI, akým je napríklad notebook;
 • komunikujete s nami (napr. prostredníctvom PMI touchpointov; alebo prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych sietí);
 • používate PMI touchpointy (napr. prostredníctvom mechanizmu sledovania v aplikácii alebo na internetovej stránke); alebo
 • zverejníte verejne prístupný príspevok na sociálnych sieťach, ktoré sledujeme (napr. na to, aby sme porozumeli verejnej mienke).

Informácie o Vás môžeme tiež zhromažďovať automaticky prostredníctvom používania súborov cookies súborov alebo iných obdobných sledovacích technológií na digitálnych PMI touchpointoch. Konkrétny druh použitých súborov cookies a technológií bude závisieť od predmetného digitálneho PMI touchpointu. Aby ste porozumeli ako fungujú súbory cookies (vrátanie služby Google analytics cookies) a iné podobné technológie použité na touchpointe, vrátane informácie ako môžete prijať alebo odmietnuť používanie súborov cookies, prosím oboznámte sa s oznámením o súboroch cookies, ktoré je dostupné priamo na alebo prostredníctvom príslušného touchpointu.

Ak to zákon umožňuje, informácie o Vás môžeme získavať aj od tretích strán. Takto získané informácie môžu zahŕňať:

 • informácie od personálnych agentúr;
 • informácie zdieľané medzi PMI partnermi;
 • informácie zo sociálnych sietí tretích strán (napr. ak si zvolíte zjednodušené prihlásenie na pracovnú platformu, ktoré Vám umožňuje priamy prístup na takúto platformu po prihlásení sa na Váš účet na sociálnej sieti tretej strany, ako napríklad Gmail alebo Yahoo!, alebo pokiaľ chcete nahrať informácie na platformu (napr. z LinkedIn) namiesto manuálneho vypĺňania žiadosti);
 • informácie verejne dostupné (akými sú napríklad Vaše skúsenosti, zručnosti alebo záujmy) na sociálnych sieťach tretích strán (ako napríklad LinkedIn).

Informácie ďalej môžeme zhromažďovať aj v iných prípadoch, kedy však zhromažďovanie informácií bude pre Vás zjavné.

Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

Môžeme o Vás zhromažďovať rôzne druhy informácií:

 • informácie potrebné na riadenie a spravovanie nášho vzťahu s Vami a na riadenie našich podnikateľských činností vrátane plnenia našich zákonných a regulačných povinností (napríklad overenie Vašej totožnosti, Vášho oprávnenia pracovať, podrobnosti žiadosti o zamestnanie, ak to zákon umožňuje, Vašu vhodnosť na pracovnú pozíciu prostredníctvom Vašej previerky)
 • informácie, ktoré nám poskytnete vo Vašom profile uchádzača, v žiadosti o zamestnanie, vo formulároch alebo prieskumoch
 • informácie potrebné pre posúdenie Vašej spôsobilosti pre určitú pozíciu, zúženie výberu a výber uchádzačov
 • informácie o Vašich návštevách našich kancelárií a účasti na podujatiach
 • pokiaľ je to relevantné, informácie potrebné na to, aby sme Vám ponúkli zamestnanie a pre Vaše prijatie do zamestnania (ako napríklad príprava ponuky, vytvorenie návrhu pracovnej zmluvy, poskytnutie informácií o benefitoch a zabezpečenie prístupu do systémov)
 • informácie získané v rámci nášho monitorovania náborového/výberového procesu

  informácie, ktoré nám poskytnete pri Vašich telefonátoch alebo ktoré nám zašlete prostredníctvom e-mailu

 • informácie o vašich preferenciách, záujmoch a kariérnych plánoch

informácie zhromaždené ako súčasť podnikateľskej analýzy a zlepšovania

Pri informáciách, ktoré od Vás získavame priamo, bude ich zhromažďovanie zjavné z kontextu, v súvislosti s ktorým údaje poskytujete. Napríklad:

 • počas procesu podania žiadosti o zamestnanie a následného náborového/výberového konania nám poskytnete svoje meno, kontaktné údaje, informácie o Vašich zručnostiach, kvalifikácii a skúsenostiach;
 • počas pohovoru alebo hodnotenia nám poskytnete odpovede na otázky;
 • môžete nám poskytnúť informácie o kariérnych plánoch a záujmoch, aby sme Vám mohli poslať relevantné ponuky; a
 • môžeme získavať informácie, ktoré nám umožňujú overiť Vašu totožnosť a oprávnenie pracovať, napríklad prostredníctvom kópie Vášho dokladu totožnosti alebo fotografie tváre.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky sa všeobecne týkajú:

 • detailov o Vašich návštevách našich kancelárií, účasti na pohovoroch, hodnoteniach a podujatiach (ako napríklad ich čas a trvanie);
 • detailov o Vašom používaní PMI touchpointov (ako sú napríklad aplikácie/informácie, ku ktorým ste mali prístup, čas a trvanie, informácie, ktoré ste vyhľadávali); a
 • Vašich zariadení (akým je IP adresa alebo iný unikátny identifikátor zariadenia, dáta o polohe, podrobnosti o súboroch cookie, ktoré sme prípadne na Vašom zariadení uložili).

Informácie, ktoré o Vás získavame od tretích strán všeobecne pozostávajú z:

 • informácií uvedených vo Vašej žiadosti o zamestnanie poskytnutých personálnymi agentúrami (ak sa uchádzate o pozíciu prostredníctvom personálnej agentúry);
 • referencií a potvrdení o zamestnaní od Vašich predchádzajúcich zamestnávateľov alebo iných poskytovateľov referencií;
 • ak to zákon umožňuje, informácie ohľadom Vašej previerky, ak je to vhodné pre danú pozíciu (ako je overenie platnosti Vášho dokladu totožnosti, overovanie adresy, potvrdenie kvalifikácie a histórie zamestnania, overenie, či na Vašu osobu nie sú uvalené sankcie alebo či sa nenachádza na zoznamoch politicky exponovaných osôb a podrobnosti o akýchkoľvek odsúdeniach);
 • prihlasovacie údaje a údaje z profilu na sociálnych sieťach tretích strán (napr. ak si zvolíte zjednodušené prihlásenie na pracovnú platformu, ktorá vám umožňuje priamy prístup na takúto platformu po prihlásení sa na Váš účet na sociálnej sieti tretej strany, ako napríklad Gmail alebo Yahoo!, alebo pokiaľ chcete nahrať informácie na platformu (napr. z LinkedIn) namiesto manuálneho vypĺňania žiadosti); a
 • verejne dostupných informácií z Vášho profilu (ako je Vaša pozícia, zručnosti, kvalifikácia,a záujmy, napríklad z internetových stránok spoločnosti, internetových vyhľadávaní alebo na sociálnych sieťach, ako napr. LinkedIn).

Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme a spracúvame môžu zahŕňať Vaše/Váš:

 • meno
 • heslo
 • adresu vrátane adresy bydliska a adresy na doručovanie korešpondencie
 • kontaktné údaje vrátane osobnej e-mailovej adresy a domáceho/osobného čísla mobilného telefónu, pokiaľ sú tieto údaje poskytnuté v rámci Vašej žiadosti o zamestnanie
 • pohlavie
 • sprievodný list
 • životopis/žiadosť o prácu, vrátane osobných a profesijných informácií
 • informácie odkiaľ ste sa dozvedeli o ponuke práce
 • oprávnenie pracovať, vrátane pasu alebo iného oficiálneho dokladu totožnosti
 • referencie
 • opisy kvalifikácie a certifikáty
 • vzdelanie a históriu zamestnania
 • zamestnania, o ktoré ste sa uchádzali
 • súčasné, očakávané alebo ponúkané pracovné podmienky (napríklad informácie o mzde, pracovnom čase, dovolenke a benefitoch)
 • poznámky z pohovoru a výsledky hodnotenia
 • výsledok Vašej žiadosti o prácu a jej zdôvodnenie
 • dôvod pre späť vzatie žiadosti o prácu (ak je to vhodné)
 • údaje o sociálnom poistení a dani z príjmov fyzických osôb
 • daňový kód
 • dátum narodenia
 • rodinný stav a situácia
 • informácie o bankovom účte (pokiaľ Vám bolo ponúknuté zamestnanie a Vy ste ponuku prijali)
 • fotografie a videozáznamy
 • systémové informácie o používateľovi
 • automatické zaznamenávanie Vášho používania informačných systémov PMI
 • informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní informačných systémov spravovaných PMI partnermi
 • informácie o Vašich návštevách našich kancelárií a podujatí

Taktiež môžeme zhromažďovať a spracúvať osobitné kategórie osobných údajov o Vás, akým sú informácie o Vašom/Vašej/Vašich:

 • rasovom alebo etnickom pôvode (napríklad pre monitorovanie rovnosti príležitostí)
 • politických názoroch (iba ak tieto informácie dobrovoľne sprístupníte v systémoch PMI)
 • náboženskom alebo filozofickom presvedčení (napríklad za účelom primeraného ubytovania)
 • sexuálnej orientácii (napríklad za účelom sledovania rovnosti príležitostí alebo ak túto informáciu dobrovoľne sprístupníte)
 • členstve v odborových organizáciách (iba ak túto informáciu dobrovoľne sprístupníte)
 • údaje ohľadom Vášho zdravia, vrátane akéhokoľvek postihnutia (napr. za účelom poskytnutia primeraného ubytovania)

Tento druh informácií budeme spracúvať iba v prípade, ak nám ich dobrovoľne sprístupníte, ak nám táto povinnosť bude vyplývať z platných právnych predpisov, a v súvislosti s náborovým/výberovým procesom za účelom poskytnutia primeraného ubytovania.

Pre aké účely spracúvame informácie o Vás a z akého právneho dôvodu?

V tejto časti opisujeme účely na ktoré spracúvame osobné údaje. Keďže tieto zásady sú globálnym dokumentom, v prípade, že platné právne predpisy Vašej krajiny obmedzujú alebo zakazujú určité činnosti opísané v týchto zásadách, informácie o Vás na tieto účely v danej krajine nepoužijeme.

Vzhľadom na vyššie uvedené, informácie o Vás spracúvame na nasledovné účely:

 • vykonanie overenia totožnosti, spôsobilosti pre danú pracovnú pozíciu a oprávnenia pracovať
 • overenie histórie Vášho zamestnania, kvalifikácie, skúseností a referencií
 • ak to zákon umožňuje, uskutočnenie kontroly a previerky uchádzača o zamestnanie
 • uskutočnenie náborového/výberového konania, vrátane pohovorov, vyhodnotení, psychometrického profilovania, užšieho výberu uchádzačov, ponúknutie práce a benefitov (v prípadoch, kde je to možné)
 • správa podnikateľskej činnosti, vrátane povinnosti vedenia záznamov
 • v prípadoch kde je to relevantné, správa a riadenie vzťahu pred nástupom do zamestnania, vrátane prípravy zmluvných a nezmluvných dokumentov, a zabezpečenie prístupu k systémom a do budov
 • monitorovanie náborového/výberového procesu

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je jedna z nasledovných možností (ktoré bližšie vysvetľujeme v sekcii "zistiť viac"):

 • dodržiavanie povinností ustanovených zákonom, ktoré sa na nás vzťahujú
 • ·vykonanie určitých opatrení na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy
 • ·náš oprávnený obchodný záujem, ktorý neprevažuje nad Vašimi záujmami na ochrane osobných údajov; alebo
 • ·v prípade, že sa neuplatní žiaden z vyššie uvedených právnych základov, Váš súhlas (ktorý si od Vás pred začatím spracúvania údajov vyžiadame).

Účely, na ktoré spracúvame informácie o Vás, vrátane príslušného spôsobu ich zhromažďovania a právneho základu pre ich použitie sú:

 Účel
Spôsob zhromažďovania a právny základ pre spracovanie

Dodržanie povinností stanovených zákonom

 • overenie totožnosti a oprávnenia na prácu
 • hodnotenie demografického zloženia našej pracovnej sily, akým je napr. monitorovanie rovnosti príležitostí

 

Tieto informácie sú nám obvykle poskytované priamo Vami.

Tieto informácie spracúvame, pretože je to nevyhnutné za účelom splnenia našej zákonnej povinnosti zamestnávať iba ľudí, ktorí disponujú oprávnením pracovať v danom štáte, v ktorom sa má práca vykonávať a za účelom sledovania demografického zloženia našej pracovnej sily, alebo v krajinách, kde neexistuje takáto zákonná požiadavka, máme oprávnený obchodný záujem vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s požiadavkami osvedčených postupov,  ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami týkajúcimi sa ochrany údajov.

Overovanie žiadostí o zamestnanie a previerky uchádzačov o zamestnanie (ak to zákon umožňuje)

 • overovanie histórie zamestnania, kvalifikácie, skúseností a referencií
 • ak to zákon umožňuje, kontrola a previerka uchádzača o zamestnanie

Toto bude obvykle kombinácia informácii, ktoré nám poskytujete priamo (ako súčasť Vašej žiadosti o zamestnanie), informácii, ktoré získavame počas neskorších štádií náborového/výberového procesu a informácii, ktoré získavame od tretích strán ako napr. referencie a (ak to zákon umožňuje) preverenie trestného registra.

Tieto informácie spracúvame, pretože je to nevyhnutné za účelom splnenia našej zákonnej povinnosti zamestnávať iba kvalifikované a vhodné osoby, alebo v krajinách, kde neexistuje takáto zákonná požiadavka, tieto informácie spracúvame pretože máme oprávnený obchodný záujem na zabezpečení Vašej vhodnosti a spôsobilosti na danú pracovnú pozíciu,  ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na týkajúcimi sa obmedzenia použitia informácií o Vás.

 

Nábor a výber zamestnancov

 • nábor a výber uchádzačov, vrátane pohovorov, hodnotení a psychometrického testovania
 • posúdenie formulárov žiadostí o prácu, online nástrojov hodnotenia a testu zručností
 • zaradenie do užšieho výberu
 • ponúknutie práce a (prípadná) dohoda o benefitoch
 • skupinové, panelové a individuálne pohovory
 • informovanie o výsledkoch Vašich žiadostí a o iných príležitostiach, ktoré by Vás mohli zaujímať, propagácia pozície a monitorovanie záujmu
 • evidencia záznamov

Toto bude obvykle kombinácia informácii, ktoré nám poskytujete priamo (v rámci rôznych štádií počas náborového/výberového procesu) a informácii, ktoré získavame od tretích strán akými sú akékoľvek personálne agentúry alebo sociálne siete, ktoré používate na zdieľanie informácií o Vás s nami.

Tieto informácie spracúvame, pretože máme oprávnený obchodný záujem na uskutočňovaní náboru a výberu uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti (vrátane vykonania pohovorov a posúdenia) a pre uchovávanie záznamov z náborového/výberového procesu,  ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na týkajúcimi sa obmedzenia použitia informácií o Vás.

 

Manažment pracovnej sily pred nástupom do zamestnania

 • činnosti súvisiace s prijímaním zamestnancov ako je príprava a podpis pracovnej zmluvy
 • vytváranie elektronických osobných záznamov a osobných zložiek
 • vytvorenie mzdových záznamov
 • zapisovanie nových zamestnaneckých benefitov
 • oznámenie o uzatvorení pracovného pomeru príslušným štátnym orgánom

Tieto informácie sa zhromažďujú v neskorších štádiách náborového/výberového procesu a počas spracovania pracovnej ponuky/alebo Vášho prijatia ponuky.

Tieto informácie spracúvame, pretože máme oprávnený obchodný záujem na príprave potrebných dokumentov súvisiacich so zamestnaním a doplnenie potrebných interných záznamov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami týkajúcimi sa obmedzenia použitia informácií o Vás.

Monitorovanie náborového/výberového procesu

 • kontrola kvality a kontrola dodržiavania nášho  náborového/výberového procesu

 

Tieto informácie zhromažďujeme počas nášho náborového/výberového procesu.

Tieto informácie spracúvame, pretože máme oprávnený obchodný záujem na kontrole dodržiavania nášho  náborového/výberového procesu, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami týkajúcimi sa obmedzenia použitia informácií o Vás.

Podpora všetkých vyššie uvedených účelov

 • správa Vašich účtov
 • umožnenie používania PMI touchpointov (napr. Vám umožní zostať prihlásený v konkrétnych častiach touchpointu, ktoré sú vyhradené iba pre oprávnených používateľov, a spravovať Vaše jazykové preferencie)
 • korešpondencia s Vami
 • riadenie našich stretnutí (napr. ohľadom pohovoru alebo hodnotenia)
 • zlepšovania Vašich skúseností
 • správa a odstraňovanie problémov

Toto bude obvykle kombinácia informácií, ktoré nám poskytujete (meno, heslo (alebo iné obdobné údaje)) a informácií, ktoré získavame automaticky (napríklad informácie o Vašom zariadení, prostredníctvom súborov cookies alebo inej podobnej sledovacej technológie).

Tieto informácie spracúvame na základe, ktorý zodpovedá účelu používania informácií, ktorý podporujeme. Napríklad, ak spravujeme Váš účet na podporu vyhľadávania pracovných príležitostí alebo žiadostí o zamestnanie, tieto informácie spracúvame, pretože máme oprávnený obchodný záujem vykonávať podnikateľskú činnosť a prijímať pracovnú silu,  ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na ochrane osobných údajov.

Obchodné analýzy a vylepšenia

 • posúdenie efektívnosti nášho náborového/výberového procesu
 • obchodné analýzy a zlepšovanie služieb (vrátane nášho náborového/výberového  procesu, podujatí, digitálnych PMI touchpointov a informácií, ktoré my (alebo naši partneri) poskytujeme našim uchádzačom o zamestnanie)

Toto bude obvykle kombinácia informácií, ktoré nám poskytujete a informácií, ktoré získavame automaticky a (ak to zákon umožňuje) informácií, ktoré získavame od tretích strán.

Tieto informácie spracúvame, pretože máme oprávnený obchodný záujem na analýze a posudzovaní  efektívnosti a zlepšovaní našich náborových/výberových programov, procesov, PMI touchpointov a udalostí, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na ochrane osobných údajov.

 

V prípadoch kedy použitie informácií o Vás nemôžeme oprieť o niektorý z  právnych dôvodov uvedených v tabuľke vyššie,  pred začatím spracúvania týchto informácií si vyžiadame Váš súhlas (tieto prípady budú vždy v konkrétnej situácii zrejmé). Z času na čas môžeme požiadať o Váš výslovný súhlas na spracovanie osobitných kategórií informácií o Vašej osobe.

V určitých prípadoch môžeme informácie o Vás použiť spôsobmi, ktoré nie sú vyššie popísané. V takých prípadoch vydáme doplňujúce oznámenie o ochrane súkromia, kde bude predmetný nový spôsob použitia vysvetlený. Všetky vydané doplňujúce oznámenia o ochrane súkromia by ste si mali prečítať spolu s týmito Zásadami.

Uskutočňujeme nejaké automatizované rozhodovanie?

Môžeme uskutočňovať automatizované rozhodovanie v súvislosti s ktoroukoľvek záležitosťou uvedenou v týchto zásadách (napr. koho zaradiť do užšieho výberu na pohovor). Ak tak urobíme, upozorníme Vás na to spolu s informáciami ohľadom logiky takéhoto rozhodovania, ako aj o dôležitých a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania Vašich údajov.

S kým zdieľame informácie o Vás a za akými účelmi?

Informácie o Vás môžeme zdieľať:

 • s PMI partnermi;
 • s tretími stranami, ktoré PMI partnerom alebo Vám poskytujú produkty alebo služby (ako napr. personálne agentúry, poskytovatelia služieb v oblasti previerok a online hodnotení);

s ďalšími tretími stranami v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom (ako  napríklad regulačné orgány; štátne orgány; minulí, potenciálni alebo budúci zamestnávatelia;  a v kontexte organizačných zmien / reštrukturalizácie).

Zdieľanie informácii s ostatnými PMI partnermi

 • Informácie o Vás budú zdieľané so spoločnosťou Philip Morris International Management SA (Lausanne, Švajčiarsko), kde sa vykonáva centrálna správa spracúvania osobných údajov pre PMI partnerov. Informácie o Vás môžu byť tiež zdieľané so spoločnosťou Philip Morris International IT Service Center Sàrl (so sídlom v Lausanne, Švajčiarsko) ako poskytovateľom technológií pre PMI partnerov. Spoločnosť Philip Morris International Management SA a spoločnosť Philip Morris International IT Service Center Sàrl (v rozsahu v akom má prístup k informáciám) spracúvajú informácie o Vás pre všetky účely popísané v týchto Zásadách.
 • Informácie o Vás budú zdieľané s ostatnými PMI partnermi pre všetky účely, ktoré sú popísané v týchto zásadách (napríklad pre posúdenie, či spĺňate požiadavky na voľnú pracovnú pozíciu u ktoréhokoľvek PMI partnera). Keď nahráte informácie na portál pre vyhľadávanie práce, tieto informácie budú prístupné každému PMI partnerovi, pričom každý PMI partner ich môže spracúvať pre účely náboru nových pracovníkov. Toto sa uplatní aj v prípade, ak reagujete na pracovnú ponuku, ktorá uvádza konkrétneho PMI partnera. Preto informácie o Vás môžu byť prenášané celosvetovo (pokiaľ informácie o Vás boli zhromaždené v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, znamená to, že môžu byť prenesené aj mimo tohto priestoru).

Podrobné údaje o PMI partneroch a krajinách, v ktorých pôsobia, nájdete tu.

Zdieľanie informácii s tretími stranami

 • Informácie o Vás môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré Vám alebo PMI partnerom poskytujú produkty alebo služby (ako napr. personálne agentúry, poskytovatelia služieb v oblasti previerok, poskytovatelia služieb v oblasti online hodnotení, poskytovatelia informačných služieb a poskytovatelia služieb v oblasti overovania totožnosti).
 • Informácie o Vás môžeme zdieľať aj s ďalšími tretími stranami v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom, napríklad: regulačné orgány; pri plnení požiadaviek správnych a kontrolných orgánov, prípadne iných verejných orgánov; keď dôjdeme k záveru, že sprístupnenie je nevyhnutné alebo žiaduce pre zabránenie vzniku škody, finančnej straty alebo ujmy na zdraví alebo v súvislosti s vyšetrovaním nezákonnej činnosti alebo podozrenia na nezákonnú činnosť; a v súvislosti s organizačnou reštrukturalizáciou.
 • Ak pre Vás zabezpečíme cestovanie alebo ubytovanie (napr. ak potrebujete cestovať, aby ste sa mohli zúčastniť pohovoru) môžu byť informácie o Vás zdieľané s tretími stranami, ktoré zabezpečujú cestovné služby a ubytovanie, poskytujú prepravu alebo súvisiace služby, ako sú cestovné kancelárie, poskytovatelia online rezervačných systémov, poskytovatelia lístkov a vstupeniek, letecké spoločnosti, spoločnosti, ktoré prenajímajú autá, prevádzkovatelia železničnej prepravy a hotely. Tieto tretie strany budú používať informácie o Vás na ich vlastné účely (napríklad na splnenie svojich povinností poskytnúť Vám prepravu alebo ubytovanie) a pre ďalšie informácie o používaní údajoch o Vašej osobe by ste si mali skontrolovať ich zásady ochrany súkromia.

Kam môžeme informácie o Vás prenášať?

Ako všetky nadnárodné spoločnosti, aj PMI partneri zdieľajú informácie v globálnom meradle. Keď nahráte informácie na portál pre vyhľadávanie práce, tieto informácie budú prístupné každému PMI partnerovi, pričom každý PMI partner ich môže spracúvať na účely náboru nových pracovníkov. Toto sa uplatní aj v prípade, ak odpovedáte na pracovnú ponuku, ktorá uvádza konkrétneho PMI partnera. Informácie o Vás teda môžu byť zdieľané globálne (pokiaľ informácie o Vás boli zhromaždené v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, znamená to, že môžu byť prenesené aj mimo tento priestor).

Pri používaní informácií na účely popísané v týchto Zásadách môže dôjsť k ich zdieľaniu v rámci jednej krajiny alebo aj mimo krajinu či oblasť, kde boli zhromaždené, a to aj do krajín alebo oblastí, ktoré neposkytujú porovnateľnú úroveň ochrany osobných údajov.

PMI partneri pôsobiaci v Európskom hospodárskom priestore ("EHP") budú poskytovať osobné údaje PMI partnerom mimo tohto priestoru. Napríklad za účelom uľahčenia fungovania globálneho podnikania. Prenos však v každom prípade bude:

 • uskutočňovaný v súlade s rozhodnutiami Európskej komisie o primeranosti ;
 • zabezpečený primeranými bezpečnostnými opatreniami, napríklad vzorovými zmluvami EÚ; alebo
 • nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy medzi nami a Vami (alebo vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na základe Vašej žiadosti) alebo uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej vo Vašom záujme medzi nami a treťou stranou, napríklad vo vzťahu k cestovným opatreniam.

Vo všetkých prípadoch budú prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov v daných krajinách alebo oblastiach, ktoré zodpovedajú príslušným zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako informácie o Vás chránime?

Prijímame zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré chránime, pred neoprávneným sprístupnením, použitím, zmenou alebo zničením. Vo vhodných prípadoch používame tiež kódovanie a iné technológie, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečení bezpečnosti informácii, ktoré nám poskytujete. Dodržiavanie prísnych a bezpečnostných požiadaviek na ochranu súkromia a osobných údajov vyžadujeme aj od poskytovateľov služieb, ktorých využívame.

Ako dlho budú informácie o Vás uchovávané?

Informácie o Vás budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré boli informácie získané. Po naplnení účelov budú informácie vymazané. Doba uchovania informácií sa môže líšiť v závislosti od účelu, pre ktorý boli získané. Upozorňujeme, že za určitých okolností máte právo žiadať výmaz informácií. Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch máme aj zákonnú povinnosť uchovávať informácie napríklad na daňové, alebo účtovné účely.

Zvyčajne uchovávame údaje na základe kritérií, ktoré sú popísané v tabuľke nižšie:

 Typ
 Vysvetlenie/typické kritéria uschovávania
 • údaje o náborovom/výberovom procese

Ak sa u nás uchádzate o zamestnanie, budeme uchovávať Vašu žiadosť o prácu a ponecháme si ju pokiaľ bude relevantná pre  náš vzájomný vzťah, napríklad počas náborového/výberového procesu, tiež za účelom, aby sme Vás mohli informovať o ostatných pracovných príležitostiach, ktoré by Vás mohli zaujímať a v prípade, že vo výberovom procese budete úspešný, tak počas trvania Vášho pracovného pomeru u nás.

Zvyčajne informácie o Vás uchovávame 12 mesiacov od dátumu, kedy ste sa naposledy prihlásili do platformy uchádzača o zamestnanie. Údaje o náborovom/výberovom procese uchovávame minimálne počas zákonnej lehoty, v rámci ktorej je možné uplatniť nároky z náborového/výberového procesu. Údaje o vás môžeme uchovávať aj dlhšie, pokiaľ sa uchádzate o konkrétny typ práce a je to povolené alebo vyžadované v krajine, v ktorej sa daná pozícia nachádza.

Iné záznamy relevantné v súvislosti s náborovým/výberovým procesom (napríklad vyhodnotenie výsledkov a previerka uchádzača) sú uchovávané po krátku dobu, až pokiaľ nie sú vytvorené trvalejšie záznamy (napríklad záznamy o výsledkoch posúdenia alebo previerky uchádzača).

 • záznamy o návštevníkoch

Ak navštívite naše budovy, záznamy o návštevníkoch zvyčajne uchovávame po dobu niekoľkých mesiacov.

 • CCTV

Ak navštívite naše budovy, záznamy CCTV sa zvyčajne uchovávajú po dobu iba niekoľkých dní.

 • systémové záznamy

Logy systémového auditu sú uchovávané zvyčajne po dobu niekoľkých mesiacov.

 • obchodné analýzy

Obchodné analytické údaje sa obvykle získavajú automaticky pri užívaní PMI touchpointov a krátko na to sú anonymizované/zosumarizované.

Aké máte práva a možnosti?

V súvislosti s informáciami, ktoré o Vás uchovávame, môžete mať niektoré alebo všetky z nasledovných práv:

 • právo požadovať k nim prístup;
 • právo požadovať ich opravu, aktualizáciu alebo výmaz;
 • právo požadovať, aby sme obmedzili ich používanie za určitých okolností;
 • za určitých okolností právo namietať proti ich používaniu/spracúvaniu;
 • právo odvolať svoj súhlas s tým, aby sme ich používali;
 • za určitých okolností právo uplatniť prenosnosť údajov; a
 • právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu vo Vašej krajine (ak taký existuje).

Ponúkame Vám jednoduché spôsoby pre uplatnenie týchto práv, ako napr. link pre "odhlásenie sa z odberu", alebo kontaktovaním people.culture@pmi.com alebo využitím kontaktných informácií v sekcii "Na koho sa môžem obrátiť s otázkami?" na konci tohto dokumentu.

Práva, ktoré máte, sa odvíjajú od právneho poriadku Vašej krajiny. Pokiaľ ste v Európskom hospodárskom priestore, vzťahujú sa na Vás práva popísané v tabuľke nižšie. Pokiaľ nie ste v Európskom hospodárskom priestore, môžete nás kontaktovať pre viac informácii (viď. odsek v týchto Zásadách s označením "Na koho sa môžete obrátiť s otázkami?").

Práva vzťahujúce sa na informácie, ktoré uchovávame
Ďalšie detaily (poznámka: ku všetkým týmto právam sa vzťahujú určité zákonné obmedzenia)
 • požadovať od nás prístup k údajom

Toto je potvrdenie o:

 • tom či o Vás spracúvame informácie alebo nie;
 • našom názve a kontaktných údajoch;
 • účele spracúvania;
 • kategóriách dotknutých informácií;
 • kategóriách osôb, ktorým tieto informácie poskytujeme a v prípade, ak sa nejaká osoba nachádza mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a nevzťahuje sa na ňu Rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, primerané záruky ochrany informácií;
 • zdroji informácií (ak ho máme), ak sme ich nezískali od Vás;
 • (v rozsahu v akom ho uskutočňujeme, na čo Vás upozorníme) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, ktoré má na Vás právne účinky alebo Vás významne ovplyvňuje podobným spôsobom, a informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto použitia Vašich informácii pre Vás; a
 • kritériách pre určenie doby, po ktorú informácie uschováme.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópie informácii o vás, ktoré používame (za predpokladu, že to nebude mať vplyv na práva a slobody iných).

 • požadovať od nás opravu alebo aktualizáciu údajov

Toto právo sa platní, ak informácia, ktorú uchovávame, je nepresná alebo neúplná.

 • požadovať výmaz údajov

Toto právo sa uplatní, ak:

 • informácie, ktoré uchovávame, už nie sú nevyhnutné vzhľadom na účel, pre ktorý ich používame;
 • používame informácie na základe Vášho súhlasu a Vy svoj súhlas odvoláte (v tomto prípade si budeme pamätať aby sme Vás už nekontaktovali, pokiaľ nebudete od nás chcieť, aby sme vymazali všetky informácie o Vás, v prípade čoho budeme Vaše prianie rešpektovať);
 • používame informácie na základe oprávneného záujmu a po vašom namietaní dospejeme k záveru, že náš záujem neprevažuje natoľko, aby sme mohli pokračovať v ďalšom používaní;
 • informácia bola použitá alebo získaná nezákonne; alebo

za účelom dodržania zákonnej povinnosti.

 • žiadať o obmedzenie nášho spracúvania údajov

Toto právo sa uplatní dočasne, teda po dobu, počas ktorej skúmame Váš prípad, pokiaľ:

 • spochybňujete správnosť informácií, ktoré používame; alebo
 • ste namietali proti nášmu používaniu informácií na základe oprávneného záujmu

  (pokiaľ v týchto prípadoch využijete svoje právo, budeme Vás vopred informovať, než informáciu znova použijeme).

  Toto právo sa uplatní tiež, ak:

 • naše používanie údajov je nezákonné a Vy nesúhlasíte s vymazaním údajov; alebo

údaje už ďalej nepotrebujeme, ale vyžiadate si ich za účelom zahájenia súdneho konania.

 • namietať proti nášmu spracúvaniu údajov

Tu máte dve práva:

 • ak používame informácie o Vás pre priamy marketing: môžete namietať proti používaniu ("odhlásiť sa" z používania) týchto informácií pre účely priameho marketingu (bez akéhokoľvek vysvetľovania) a my musíme Vašej žiadosti vyhovieť; a
 • ak používame informácie o Vás na základe oprávneného záujmu pre iný účel ako je priamy marketing, môžete proti takému používaniu namietať, s tým, že nám vysvetlíte Vašu konkrétnu situáciu, a my sa Vašimi námietkami budeme zaoberať.

 

 • odvolať Váš súhlas s našim spracúvaním údajov

Toto právo sa uplatní v prípade, ak právnym základom spracúvania Vašich informácií je súhlas. Tieto prípady budú jasne vyplývať z kontextu.

 • namietať určité automatizované rozhodovanie

Ak, počas náborového/výberového procesu uskutočníme rozhodnutie založené výlučne na základe automatizovaného spracúvania, a z tohto rozhodnutia vyplývajú právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás inak významne ovplyvňujú (napríklad pokiaľ nie ste na základe tohto rozhodnutia pozvaný na pohovor), máte právo namietať proti takémuto rozhodnutiu, a požadovať od nás, aby bolo rozhodnutie preskúmané určeným pracovníkom ako aj na vyjadrenie Vášho vlastného názoru.  

Toto právo sa neuplatní, ak:

 • ste nám dali predchádzajúci súhlas na takéto rozhodovanie;
 • takéto použitie informácii o Vás je nevyhnutné na uzatvorenie, alebo plnenie našej vzájomnej zmluvy; alebo
 • takýto postup povoľuje zákon.

Ako už bolo uvedené vyššie, na tieto rozhodnutia budete upozornený spolu s informáciami ohľadom logiky takéhoto rozhodovania, ako aj o dôležitých a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania Vašich údajov.

 • prenositeľnosť údajov

Ak:

 • ste nám poskytli údaje; a
 • tieto údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, alebo na základe plnenia našich zmluvných záväzkov voči Vám,

tak máte právo získať od nás Vaše údaje v bežne dostupnom formáte a ďalej právo požadovať, aby sme Vaše údaje odovzdali niekomu inému, ak je to technicky možné.

 • podať sťažnosť dozornému orgánu vo Vašej krajine

Každá krajina Európskeho hospodárskeho priestoru musí mať pre tento účel jeden alebo viacero verejných orgánov.

Tu môžete nájsť ich kontaktné údaje:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Ďalšie krajiny nájdete na webových stránkach Vašej krajiny.

Doplňujúce body špecifické pre danú krajinu

V závislosti od toho, v ktorej krajine sa nachádzate, môžete mať isté dodatočné práva.

 • Ak sa nachádzate vo Francúzsku, máte právo dať nám pokyny týkajúce sa informácií o Vás, ktorými disponujeme, pre prípad Vašej smrti (konkrétne, či ich máme uchovať alebo vymazať a či iné osoby majú právo ich vidieť). Môžete:
 1. vydať všeobecné pokyny pre poskytovateľa digitálnych služieb registrovaného na francúzskom dozornom orgáne na ochranu osobných údajov ("CNIL") (tieto pokyny sa vzťahujú na každé používanie informácií o Vás); alebo
 2. nám môžete poskytnúť konkrétne pokyny, ktoré sa vzťahujú iba na naše používanie informácií o Vás.

Vaše pokyny môžu obsahovať požiadavku, aby sme poskytli informácie o Vás tretej strane (ale v prípadoch, kedy dané informácie obsahujú informácie iných osôb, z dôvodu našej povinnosti rešpektovať aj ich právo na súkromie, nemusíme byť schopní úplne splniť Vaše pokyny). Môžete určiť tretiu stranu, ktorá zabezpečí, že Vaše pokyny budú splnené. Ak takýmto spôsobom tretiu stranu neurčíte, (pokiaľ vo Vašich pokynoch neurčíte inak) Váš nástupca bude po Vašej smrti oprávnený vykonávať Vaše práva v súvislosti s Vašimi informáciami:

 1. pri správe Vášho majetku (v tomto prípade bude Váš nástupca schopný získať o Vás informácie na určenie a získanie informácii, ktoré by mohli byť užitočné pri správe Vášho majetku, vrátane akéhokoľvek digitálneho majetku alebo údajov, ktoré by mohli byť považované za rodinnú pamiatku, ktorá je prevoditeľná na Vašich nástupcov); a
 2. na zaručenie toho, aby subjekty využívajúce Vaše informácie vzali na vedomie Vašu smrť (ako napríklad zrušenie Vášho účtu, a obmedzenie alebo aktualizovanie Vašich informácií).

Vaše pokyny môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Viac informácií o spracúvaní Vašich informácií po Vašej smrti môžete nájsť v článku 40 ods. 1 zákona 78-17 zo 6. januára 1978. Keď zomriete, automaticky prestanete používať Váš účet, a my vymažeme informácie o Vás v súlade s našimi predpismi ohľadom uchovávania údajov (pre viac informácií viď odsek s označením "Ako dlho budú informácie o Vás uchovávané?").

Na koho sa môžete obrátiť s otázkami?

Ak máte otázky alebo si želáte uplatniť akékoľvek z Vašich práv, môžete nás kontaktovať na adrese people.culture@pmi.com alebo sa spojiť s príslušným pre danú pobočku PMI poverencom na ochranu osobných údajov (ak takého má), ktorého kontaktné údaje nájdete tu. Kontaktné údaje uvádzame tiež v oznámeniach, ktoré Vám PMI partneri posielajú.

Ak vo Vašej krajine pôsobí orgán ochrany osobných údajov, máte právo sa naň obrátiť s akýmikoľvek otázkami alebo obavami. Ak daná pobočka PMI nie je schopná uspokojivo zodpovedať Vaše otázky alebo rozptýliť Vaše obavy, máte ďalej právo domáhať sa súdnej ochrany pred príslušným súdom svojej domovskej krajiny.

Zmeny v Zásadách

Z času na čas môžeme tieto Zásady (a akékoľvek doplňujúce zásady) aktualizovať. V prípadoch, kedy to vyžaduje zákon, Vás na zmeny upozorníme.

Posledná aktualizácia bola uskutočnená dňa 4. mája 2018.