Kto sme?

Sme pridruženým členom Philip Morris International, kolektívnej skupiny podnikov. Tu sú uvedení všetci pridružení členovia skupiny a v prípade potreby aj kontaktné osoby zodpovedné za ochranu údajov. Ak nás chcete kontaktovať, použite tieto údaje. Naše údaje (meno, adresa atď.) vám boli poskytnuté samostatne v čase získavania informácií o vás (alebo na potvrdenie tohto získavania), napríklad v oznámení v aplikácii alebo na webovej stránke alebo v e-maile, ktorý obsahuje odkaz na toto oznámenie.

 • Philip Morris International alebo PMI znamená Philip Morris International, poprednú medzinárodnú tabakovú skupinu. Tvorí ju niekoľko spoločností alebo „pridružených spoločností“.
 • Pridružené spoločnosti PMI: Každý člen skupiny spoločností Philip Morris International je „pridruženou spoločnosťou PMI“. „My“ (alebo „nás“ alebo „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch) sa vzťahuje na každú pridruženú spoločnosť PMI: keď si vytvoríte profil uchádzača alebo sa uchádzate o prácu, poskytnete o sebe informácie každej pridruženej spoločnosti PMI a každá pridružená spoločnosť PMI môže spracúvať informácie o vás pre svoje vlastné účely náboru. To platí aj v prípade, keď odpoviete na ponuku pracovnej pozície, v rámci ktorej je uvedená konkrétna pridružená spoločnosť PMI alebo krajina/územie.

Ako o vás získavame informácie?

Informácie o vás môžeme získavať rôznymi spôsobmi.

 • Informácie nám môžete poskytnúť priamo (napr. pri vytvorení konta, vytvorení profilu uchádzača, žiadosti o pracovnú pozíciu, účasti na pracovnom pohovore, absolvovaní testu/hodnotenia, odosielaní e-mailu alebo telefonickom hovore).
 • Informácie môžeme získavať automaticky, keď komunikujete s našimi systémami alebo keď s vami komunikujeme (napr. keď používate aplikáciu alebo webovú lokalitu PMI alebo keď používame technológie na sledovanie, kedy prijímate alebo otvárate e-maily alebo dostávate SMS správy).
 • Môžeme tiež získavať informácie od tretích strán (napr. od personálnych agentúr, poskytovateľov odporúčaní, (ak to povoľuje zákon) poskytovateľov bezpečnostných previerok a verejne dostupných zdrojov, napr. webová stránka spoločnosti, internetové vyhľadávače alebo platformy sociálnych sietí, napr. LinkedIn).

V tomto oznámení označujeme všetky spôsoby, ktorými ste s nami v kontakte, ako kontaktné miesta PMI. Medzi kontaktné miesta PMI patria fyzické (napríklad úrady, maloobchodné predajne a podujatia) aj digitálne (napríklad aplikácie a webové stránky).

Môžeme získavať informácie, ktoré nám poskytnete priamo. Zvyčajne sa to stane, keď:

 • sa zaregistrujete ako člen našich databáz (môže to byť napríklad osobne, prostredníctvom aplikácie alebo online, keď si vytvoríte konto a profil uchádzača);
 • nám odošlete žiadosť o zamestnanie a podporné informácie;
 • sa zúčastníte na pracovnom pohovore;
 • absolvujete test/hodnotenie;
 • poskytnete súhlas s prijatím pracovnej pozície, bezpečnostnú previerku a informácie súvisiace s nástupom do zamestnania (ak je to možné);
 • stiahnete alebo používate digitálne kontaktné miesto (napr. aplikáciu alebo webovú stránku);
 • kontaktujete nás prostredníctvom PMI kontaktného miesta, e-mailu, sociálnych sietí alebo telefónu;
 • sa zaregistrujete na odber tlačových správ, e-mailových upozornení alebo aktualizácií pracovných pozícií;
 • zúčastníte sa na prieskumoch alebo (ak je to povolené právnymi predpismi) súťaží alebo propagačných akcií; alebo
 • zúčastníte sa na podujatí, ktoré zorganizovala pridružená spoločnosť PMI.

Informácie môžeme získavať z elektronického zariadenia, ak sa rozhodnete nám ich poslať. Tieto údaje nám môžete poskytnúť prostredníctvom priameho pripojenia na internet alebo prostredníctvom niektorej z našich aplikácií, ktoré si môžete stiahnuť.

Informácie o vás môžeme získavať automaticky. Zvyčajne sa to stane, keď:

 • navštívite naše priestory (napr. prostredníctvom videozáznamu (CCTV) a záznamov o prístupe do budovy);
 • absolvujete online testy zručností a spôsobilostí (vrátane online testov a prostredníctvom nahrávania videa);
 • zúčastníte sa na podujatí, ktoré zorganizovala pridružená spoločnosť PMI (napr. prostredníctvom snímačov na podujatí, ktoré sa pripájajú pomocou mobilnej technológie);
 • používate systémy PMI alebo zariadenia vydané PMI, napríklad laptop;
 • komunikujete s nami (napríklad prostredníctvom kontaktného miesta PMI, platforiem sociálnych sietí alebo e-mailom);
 • používate kontaktné miesta PMI (napr. súbory cookie a webové majáky/pixely); alebo
 • zverejníte príspevky na platformách sociálnych sietí, ktoré sledujeme (napríklad, aby sme mohli pochopiť verejnú mienku).

Ako je uvedené vyššie, informácie o vás môžeme získavať automaticky pomocou súborov cookie a podobných sledovacích technológií (ako sú webové majáky/pixely), ktoré dostanete, keď navštívite digitálne kontaktné miesta PMI, od nás dostanete e-mail alebo elektronickú správu. Konkrétne použité súbory cookie a iné mechanizmy závisia od príslušného kontaktného miesta PMI. Ak sa chcete dozvedieť o týchto mechanizmoch používaných na kontaktnom mieste PMI vrátane toho, ako môžete prijať alebo odmietnuť súbory cookie, pozrite si informácie sprístupnené na danom kontaktnom mieste alebo prostredníctvom neho. Tieto mechanizmy môžu zahŕňať analytické súbory cookie spoločnosti Google (pozrite si https://policies.google.com/privacy)

Ak to povoľujú právne predpisy, môžeme o vás získať informácie od tretích strán, ktoré zahŕňajú:

 • informácie od personálnych agentúr;
 • informácie poskytnuté pridruženými spoločnosťami PMI;
 • informácie zo stránok sociálnych sietí tretích strán (napríklad, ak sa rozhodnete zjednodušiť proces prihlásenia na pracovnú platformu, aby ste získali priamy prístup po prihlásení do konta sociálnych sietí tretej strany, napr. Gmail alebo Yahoo!, alebo ak chcete odovzdať informácie na platformu (napríklad z LinkedIn) namiesto ručného vyplnenia žiadosti); a
 • verejne dostupné informácie o profile (napr. vaše skúsenosti, zručnosti a záujmy) na stránkach sociálnych sietí tretích strán (napr. LinkedIn).

Informácie môžeme získavať aj v iných súvislostiach, ktoré sú vám v danom čase zrejmé.

Aké informácie o vás získavame?

Môžeme o vás získavať rôzne typy informácií:

 • informácie potrebné na riadenie a spravovanie nášho vzťahu s vami (vrátane, ak s tým súhlasíme, uhradenie určitých výdavkov spojených s účasťou na pracovnom pohovore) a na prevádzku nášho podniku vrátane splnenia našich zákonných a regulačných povinností (napr. overenie vašej identity, vaše právo na prácu, údaje o žiadosti a ak to povoľuje zákon, aj o vašej vhodnosti pre pracovnú pozíciu pomocou bezpečnostných previerok);
 • informácie, ktoré nám poskytnete vo svojom profile uchádzača, žiadosti o zamestnanie, formulároch alebo prieskumoch;
 • informácie potrebné na posúdenie vašej spôsobilosti vykonávať danú pozíciu, vykonanie užšieho zoznamu a výberu kandidátov;
 • informácie o vašich návštevách našich priestorov a účasti na podujatiach;
 • ak je to vhodné, informácie potrebné pri ponuke pracovnej pozície a nábore (napríklad vystavenie ponuky, vypracovanie pracovnej zmluvy, poskytovanie informácií o výhodách a zabezpečenie prístupu do systémov);
 • informácie zhromaždené v rámci nášho monitorovania a neustáleho zlepšovania náborového procesu;
 • informácie, ktoré nám poskytnete počas telefonátov, ak nám zavoláte, alebo v e-mailoch, ktoré nám pošlete;
 • informácie o vašich preferenciách, záujmoch a kariérnych ambíciách (vrátane informácií, ktoré odvodzujeme z iných informácií, napríklad zo štatistických informácií);
 • informácie zhromaždené ako súčasť obchodných analýz a vylepšení;
 • štatistické informácie o vás (napríklad štatistické informácie o ľuďoch v určitých geografických oblastiach).

Informácie, ktoré získavame priamo od vás, budú zrejmé z kontextu, v ktorom ich poskytujete. Napríklad:

 • počas procesu podávania žiadostí a náboru poskytnete svoje meno, kontaktné údaje, zručnosti, kvalifikáciu, informácie o skúsenostiach a v prípade vášho súhlasu aj informácie (napríklad údaje o vašom bankovom účte), aby sme mohli preplatiť určité výdavky spojené s účasťou na pracovnom pohovore);
 • počas akéhokoľvek pracovného pohovoru alebo hodnotenia budete odpovedať na otázky;
 • môžete poskytnúť informácie o svojich kariérnych ambíciách a záujmoch, aby sme vám mohli poslať relevantné príležitosti; a
 • môžeme získavať informácie, ktoré nám umožnia overiť vašu totožnosť a právo na prácu, napríklad kópiu dokladu totožnosti alebo fotografiu vašej tváre.

Informácie, ktoré získavame automaticky, sa vo všeobecnosti týkajú:

 • údajov o vašich návštevách našich priestorov, účasti na pracovných pohovoroch, hodnoteniach a podujatiach (napr. čas a trvanie);
 • údajov o vašom používaní kontaktných miest PMI (napr. sprístupnené aplikácie/informácie, čas a trvanie, vyhľadávané informácie); a
 • vašich zariadení (napríklad IP adresa alebo iný jedinečný identifikátor zariadenia, údaje o polohe, podrobnosti o všetkých súboroch cookie, ktoré sme mohli uložiť do vášho zariadenia).

Informácie, ktoré získavame od tretích strán, budú v zásade obsahovať:

 • informácie týkajúce sa žiadostí o pracovnú pozíciu od personálnych agentúr (ak sa uchádzate o pozíciu prostredníctvom personálnej agentúry);
 • odporúčania a pracovné osvedčenia od vašich predchádzajúcich zamestnávateľov alebo vašich iných poskytovateľov odporúčaní;
 • ak to povoľuje zákon, informácie z bezpečnostnej previerky vyplývajúce z danej pozície (napr. overenie dokladu totožnosti, overenie adresy, potvrdenie o kvalifikácii a histórii zamestnania, vyhľadávanie osôb s uloženou pokutou a zoznamov politicky exponovaných osôb a údaje o rozsudkoch);
 • prihlasovacie údaje a informácie o profile zo stránok sociálnych sietí tretích strán (napríklad, ak sa rozhodnete zjednodušiť proces prihlásenia na pracovnú platformu, aby ste mali priamy prístup po prihlásení do konta sociálnych sietí tretej strany, napr. Gmail alebo Yahoo!, alebo ak chcete nahrať informácie na platformu (napríklad z LinkedIn) namiesto ručného vyplnenia žiadosti); a
 • verejne dostupné informácie o profile (napr. vaša pracovná pozícia, zručnosti, kvalifikácia, skúsenosti a záujmy, napríklad z webovej stránky spoločnosti, vyhľadávania na internete alebo na platformách sociálnych sietí, napr. LinkedIn).

Informácie, ktoré o vás získavame a spracúvame, budú obsahovať vaše:

 • meno,
 • heslo,
 • adresu vrátane domácej a korešpondenčnej adresy,
 • kontaktné údaje vrátane osobnej e-mailovej adresy a čísla domáceho/osobného mobilného telefónu, ak sú tieto údaje uvedené ako súčasť vašej žiadosti,
 • pohlavie,
 • motivačný list,
 • životopis/žiadosť o zamestnanie vrátane osobných a odborných informácií,
 • ako ste sa dozvedeli o pracovnej pozícii,
 • oprávnenosť pracovať vrátane pasu alebo iného oficiálneho dokladu totožnosti,
 • odporúčania,
 • dokumenty preukazujúce vašu kvalifikáciu a osvedčenia, 
 • históriu vzdelania a zamestnania,
 • informácie o vojenskej službe,
 • pracovné pozície, o ktoré ste sa uchádzali,
 • aktuálne, očakávané a ponúkané pracovné podmienky (napr. mzda, pracovný čas, dovolenka, benefity),
 • poznámky k pracovným pohovorom a výsledky hodnotenia,
 • výsledok a dôvod žiadosti,
 • dôvod stiahnutia vašej žiadosti o zamestnanie (ak je to relevantné),
 • údaje o sociálnom zabezpečení a dani z príjmov fyzických osôb,
 • daňové číslo,
 • dátum narodenia,
 • rodinný stav,
 • informácie o bankovom účte (ak súhlasíme s tým, že vám preplatíme určité výdavky spojené s účasťou na pracovnom pohovore, alebo ak vám ponúkneme prácu a vy ju prijmete),
 • fotografie a videozáznamy,
 • informácie o používateľovi systému,
 • automatizované záznamy o vašom používaní informačných systémov PMI,
 • informácie, ktoré nám boli poskytnuté pri používaní informačných systémov, ktoré prevádzkujú pridružené spoločnosti PMI,
 • informácie o vašich návštevách našich priestorov a podujatí.

Môžeme tiež získavať a spracúvať špeciálne kategórie informácií o vás, napr. :

 • váš rasový alebo etnický pôvod (napr. na monitorovanie rovnosti príležitostí),
 • vaše politické názory (iba ak dobrovoľne poskytnete tieto informácie),
 • vaše náboženské alebo filozofické presvedčenie (napr. v rámci primeranej dohody),
 • vaša sexuálna orientácia (napr. v rámci monitorovania rovností príležitostí alebo ak dobrovoľne poskytnete tieto informácie),
 • vaše členstvo v odboroch (iba ak tieto informácie dobrovoľne poskytnete),
 • údaje o vašom zdravotnom stave vrátane akéhokoľvek zdravotného postihnutia (napr. v rámci primeranej dohody).

Tieto typy údajov budeme spracúvať, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, ak máme zákonnú povinnosť spracúvať tieto informácie a v súvislosti s náborovým procesom poskytovať primeranú dohodu.

Na aké účely používame informácie o vás a na akom právnom základe?

V tejto časti opisujeme účely, na ktoré používame osobné údaje. Toto oznámenie je však globálne a ak zákony niektorej krajiny obmedzujú alebo zakazujú určité činnosti opísané v tomto oznámení, nebudeme v tejto krajine používať informácie o vás na tieto účely.

V súlade s vyššie uvedeným používame informácie o vás na tieto účely:

 • na kontrolu totožnosti, oprávnenosti na výkon danej pozície a práva na prácu,
 • na overenie histórie zamestnania, kvalifikácie, praxe a odporúčaní,
 • ak to povoľuje zákon, na preverovanie uchádzačov a na vykonanie bezpečnostnej previerky,
 • na vykonanie náboru a výberu uchádzačov vrátane pracovných pohovorov, hodnotení a psychometrického profilovania, užšieho výberu, pracovnej ponuky a výhod (ak je to vhodné),
 • na účely obchodnej administratívy vrátane povinnosti viesť evidenciu,
 • v prípade potreby na vedenie administratívy úhrady výdavkov spojených s účasťou na pracovnom pohovore,
 • ak je to vhodné, na účely administratívy a riadenia pred nástupom do zamestnania vrátane prípravy zmluvných a nezmluvných dokumentov, systémov zabezpečenia a prístupu do budovy,
 • na účely monitorovania náborového procesu,
 • na obchodné analýzy a zlepšenia vrátane nášho nábrového procesu, podujatí, digitálnych kontaktných miest PMI, systémov a zariadení PMI a informácií, ktoré poskytujeme my (alebo naše pridružené spoločnosti) uchádzačom o zamestnanie.

Právnym základom pre naše používanie informácií o vás je jeden z nasledujúcich dôvodov (ktorý podrobnejšie vysvetľujeme v časti „zistite viac“):

 • dodržiavanie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje,
 • podnikanie krokov v rámci vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy,
 • oprávnený obchodný záujem, ktorý neprevažuje nad záujmami, ktoré máte na ochranu informácií,
 • ak sa neuplatňuje nič z vyššie uvedeného alebo ak to vyžadujú právne predpisy, váš súhlas (o ktorý vás požiadame pred spracúvaním informácií).

Účely, na ktoré používame informácie o vás, s príslušnými spôsobmi získavania a právnym základom použitia, sú:

Účel

Spôsob získavania a právny základ spracúvania

Dodržiavanie regulačných povinností

·    kontroly totožnosti a práva na prácu

·    hodnotenie demografického zloženia našej pracovnej sily, napríklad monitorovanie rovnosti príležitostí

Tieto informácie nám spravidla poskytujete priamo vy.

Používame ich, pretože je pre nás nevyhnutné dodržiavať zákonnú povinnosť zamestnávať len ľudí s právom na prácu v krajine, kde sa pracovná pozícia nachádza, a sledovať demografiu našej pracovnej sily, prípadne v krajinách, kde takáto zákonnú povinnosť neexistuje, pretože máme oprávnený obchodný záujem prevádzkovať naše podnikanie v súlade s požiadavkami na osvedčené postupy, ktorý nie je nadradený vašim záujmom, právam a slobodám na ochranu informácií o vás.

Overenie žiadosti a preverenie uchádzačov (ak to povoľuje zákon)

·    overenie histórie zamestnania, kvalifikácie, praxe a referencií

·    ak to povoľuje zákon, preverovanie uchádzačov a bezpečnostná previerka

Zvyčajne sa to bude týkať súboru informácií, ktoré poskytnete priamo (ako súčasť vašej žiadosti) a v neskorších fázach nášho náborového procesu a informácií, ktoré získavame od tretích strán, napr. odporúčania a (ak to povoľuje zákon) kontroly záznamov registra trestov.

Používame ich, pretože je nevyhnutné, aby sme splnili zákonnú povinnosť zamestnávať iba spôsobilé a vhodné osoby, alebo v krajinách, kde takáto zákonná povinnosť neexistuje, ich používame, pretože máme oprávnený obchodný záujem zabezpečiť, že ste vhodný a spôsobilý na výkon pracovnej pozície u nás, ktorý nie je nadradený vašim záujmom, právam a slobodám obmedzenia používania informácií o vás.

Nábor a výber

·    nábor a výber kandidátov vrátane pracovných pohovorov, nahratých videí, hodnotení, psychometrických testov

·    preskúmanie formulárov žiadostí a online hodnotiacich nástrojov a testov zručností

·    užší výber

·    prípadne spravovanie náhrady určitých výdavkov spojených s účasťou na pracovnom pohovore

·    prípadne predloženie ponuky a odsúhlasenie výhod

·    skupinový, panelový a individuálny pracovný pohovor

·    informovanie o výsledku žiadostí a iných príležitostiach, ktoré môžu byť zaujímavé, inzerované pozície a sledovanie záujmu

·    vedenie záznamov

Zvyčajne sa to bude týkať súboru informácií, ktoré nám poskytnete priamo (v rôznych fázach náborového procesu) a informácií, ktoré získavame od tretích strán, napríklad prostredníctvom náborového pracovníka alebo platformy sociálnych sietí, ktorú používate, keď nám poskytujete informácie o vás.

Ich používanie súvisí s naším oprávneným obchodným záujmom vykonávať nábor a výber uchádzačov na pozície u nás (vrátane uskutočňovania pracovných pohovorov a hodnotení), spravovať proces a uchovávať záznamy o náborovom procese, ktorý nie je nadradený vašim záujmom, právam a slobodám obmedzenia používania informácií o vás.

Riadenie pracovnej sily pred nástupom do zamestnania

·    náborové aktivity, ako je príprava, vystavenie a podpis pracovnej zmluvy

·    zakladanie elektronického osobného záznamu a osobných dokumentov

·    vytvorenie mzdovej evidencie

·    prihlasovanie výhod pre nového zamestnanca

·    nahlásenie nástupu do zamestnania právnym orgánom

Tieto informácie sa získavajú počas neskorších fáz nášho náborového procesu a počas spracúvania pracovnej ponuky a/alebo jej prijatia.

Ich používanie súvisí s naším oprávneným obchodným záujmom pri príprave potrebných pracovných dokumentov a vyplnení potrebných interných záznamov, ktorý nie je nadradený vašim záujmom, právam a slobodám obmedzenia používania informácií o vás.

Monitorovanie náborového procesu

·    kontrola kvality a kontroly monitorovania dodržiavania nášho náborového procesu

Tieto informácie sa získavajú počas nášho náborového procesu.

Ich používanie súvisí s naším oprávneným obchodným záujmom kontrolovať dodržiavanie nášho náborového procesu, ktorý nie je nadradený vašim záujmom, právam a slobodám obmedzenia používania informácií o vás.

Podpora na všetky uvedené účely

·    správa vašich kont

·    s cieľom umožniť vám používať kontaktné miesta PMI (napríklad umožniť vám zostať prihlásený do častí kontaktného miesta, ktoré sú vyhradené len pre oprávnených používateľov a spravovať vaše jazykové preferencie)

·    korešpondencia s vami

·    riadenie vašich stretnutí s nami (napríklad v súvislosti s pracovným pohovorom alebo hodnotením)

·    zlepšovanie vašich skúseností

·    správa a riešenie problémov

Zvyčajne ide o kombináciu informácií, ktoré nám poskytnete (meno, heslo (alebo ekvivalent)), a informácií, ktoré získavame automaticky (napríklad informácie o vašom zariadení, súbory cookie a podobné technológie sledovania).

Používame ich z dôvodov, ktoré zodpovedajú účelu použitia informácií, ktoré podporujeme. Ak napríklad spravujeme vaše konto pri podpore hľadania zamestnania alebo žiadosti o zamestnanie, používame informácie na základe oprávneného obchodného záujmu na účely prevádzky nášho podnikania a náboru zamestnancov, ktorý nie je nadradený vašim záujmom, právam a slobodám na ochranu informácií o vás.

Obchodná analytika a zlepšenia

·    posúdenie efektivity nášho náborového procesu

·    obchodné analýzy a vylepšenia (vrátane nášho náborového procesu, podujatí, digitálnych kontaktných miest PMI a informácií, ktoré my (alebo naše pridružené spoločnosti) poskytujeme uchádzačom o zamestnanie)

Zvyčajne ide o kombináciu informácií, ktoré nám poskytnete, informácií, ktoré získavame automaticky, a (ak je to povolené právnymi predpismi) informácií, ktoré získavame od tretích strán.

Používame ich na základe oprávneného obchodného záujmu analyzovať, posudzovať efektivitu a zlepšovať naše úsilie pri nábore, procesy, PMI kontaktné miesta a udalosti, ktorý nie je nadradený vašim záujmom, právam a slobodám na ochranu informácií o vás.

 

Ak sa pri používaní informácií o vás neopierame o jeden z vyššie uvedených právnych základov alebo ak to vyžadujú právne predpisy, pred spracúvaním informácií vás požiadame o súhlas (tieto prípady budú jasné z kontextu). Z času na čas vás môžeme požiadať o výslovný súhlas so spracúvaním špeciálnych kategórií informácií o vás.

V niektorých prípadoch môžeme informácie o vás používať spôsobmi, ktoré nie sú opísané vyššie. V takom prípade poskytneme dodatočné oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré takéto použitie vysvetľuje. Všetky doplňujúce oznámenia by ste si mali prečítať spolu s týmto oznámením.

Robíme nejaké automatizované rozhodnutia?

Môžeme robiť automatizované rozhodnutia o akýchkoľvek veciach uvedených v tomto oznámení (napríklad o previerke a tom, koho zaradiť do užšieho výberu na pohovor). Ak tak urobíme, upozorníme vás na to spolu s informáciami o postupe rozhodovania ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch pre vás takéhoto použitia informácií o vás.

Komu a na aké účely poskytujeme vaše informácie?

Informácie o vás môžeme poskytnúť:

 • pridruženým spoločnostiam PMI;
 • tretím stranám, ktoré poskytujú pridruženým spoločnostiam PMI alebo vám produkty alebo služby (napr. personálne agentúry, poskytovatelia bezpečnostných previerok a online hodnotení a predajcovia, ktorí podporujú snahy spoločnosti PMI zlepšiť zážitky uchádzačov); a
 • iným tretím stranám, ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon (napr. regulačné orgány, ministerstvá, predchádzajúci, potenciálni alebo budúci zamestnávatelia, a v kontexte organizačnej reštrukturalizácie).

Informácie o vás poskytujeme iným subjektom len v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak teda právne predpisy vyžadujú váš súhlas, najprv vás oň požiadame.

Poskytovanie údajov ostatným pridruženým spoločnostiam PMI

 • Informácie o vás budú poskytnuté spoločnosti Philip Morris Products S.A. (so sídlom v Neuchateli, Švajčiarsko), ktorá je miestom centrálnej správy spracúvania osobných údajov pre pridružené spoločnosti PMI. Informácie o vás sa môžu poskytovať aj spoločnosti Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (so sídlom v Lausanne, Švajčiarsko) ako poskytovateľovi technológií pre pridružené spoločnosti PMI. Spoločnosť Philip Morris Products S.A. a (v rozsahu, v akom má prístup) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl spracúvajú informácie o vás na všetky účely opísané v tomto oznámení.
 • Informácie o vás budú poskytované ostatným pridruženým spoločnostiam PMI na všetky účely opísané v tomto oznámení (napríklad na zistenie, či spĺňate požiadavky na pracovné pozície dostupné v ktorejkoľvek z pridružených spoločností PMI). Ak odovzdáte informácie na platformu vyhľadávania zamestnania, tieto informácie budú sprístupnené každej pridruženej spoločnosti PMI, a každá pridružená spoločnosť PMI ich bude môcť spracúvať na vlastné účely náboru. To platí aj v prípade, ak odpoviete na ponuku zamestnania, v ktorej sa spomína konkrétna pridružená spoločnosť PMI. V súlade s tým môže byť povolený prenos informácií o vás na globálnej úrovni (ak sú vaše informácie získavané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, znamená to, že vaše informácie môžu byť prenášané mimo neho).

Podrobnosti o pridružených spoločnostiach PMI a krajinách, v ktorých sú zriadené, nájdete tu

Ďalšie body špecifické pre danú krajinu

Podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzate, by sme vás chceli upozorniť na niektoré ďalšie body.

Zistite viac, ak sa nachádzate v Japonsku...

Ak sa nachádzate v Japonsku, upozorňujeme, že informácie o vás poskytujeme na účely opísané v tomto oznámení iným pridruženým spoločnostiam spoločnosti PMI na základe „spoločného používania“ podľa japonských zákonov o ochrane údajov. Keď tak urobíme, spoločnosť Philip Morris Japan Limited (PMJ) bude naďalej zodpovedne spravovať vaše osobné údaje a od tých, ktorým tieto údaje poskytujeme, vyžadujeme to isté. Ak sa nachádzajú mimo Japonska, prijímame primerané opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami.

Poskytovanie údajov tretím stranám

 • V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi môžeme poskytovať informácie o vás tretím stranám, ktoré pridruženým spoločnostiam PMI alebo vám poskytujú produkty alebo služby (napríklad personálne agentúry, poskytovatelia bezpečnostných previerok, poskytovatelia online hodnotení, poskytovatelia informačných služieb a poskytovatelia overovania totožnosti).
 • V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi môžeme informácie o vás poskytnúť iným tretím stranám, ak to vyžaduje alebo povoľujú právne predpisy, napríklad: regulačným orgánom; štátnym úradom; v reakcii na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo iných štátnych úradníkov; ak považujeme ich zverejnenie za potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujme alebo finančnej strate alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia alebo skutočnej nezákonnej činnosti; a v súvislosti s organizačnou reštrukturalizáciou.
 • Ak pre vás zabezpečíme dopravu alebo ubytovanie (napr. ak potrebujete vycestovať kvôli účasti na pracovnom pohovore), informácie o vás môžeme poskytnúť tretím stranám, ktoré zabezpečujú dopravu a ubytovanie, poskytujú dopravu alebo služby súvisiace s cestovaním, napr. cestovné kancelárie, poskytovatelia online rezervácií, predajcovia leteniek, letecké spoločnosti, autopožičovne, poskytovatelia železničnej dopravy a hotely. Tieto tretie strany použijú informácie o vás na svoje vlastné účely (napríklad na splnenie svojich povinností poskytnúť vám dopravu alebo ubytovanie) a mali by ste si pozrieť ich oznámenia o ochrane osobných údajov, kde nájdete ďalšie podrobnosti o používaní informácií o vás. Upozorňujeme tiež, že si môžete uplatniť práva voči takýmto tretím stranám, pokiaľ ide o ich spracúvanie informácií o vás.

Kam sa môžu posielať informácie o vás?

Ako každá nadnárodná organizácia, aj my prenášame informácie globálne našim pridruženým spoločnostiam a poskytovateľom služieb. Vaše údaje sa preto môžu v rámci našich štandardných operácií prenášať do iných krajín. Vždy, keď prenášame vaše údaje do zahraničia, obmedzíme prístup k vašim údajom len na tých, ktorí ich potrebujú vidieť, spracujeme vaše údaje v súlade s našimi internými normami ochrany údajov, primerane ich ochránime a informácie budeme prenášať len v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Pri prenose údajov budeme od prijímajúcej strany vyžadovať, aby zachovávala dôvernosť vašich údajov, vymazala ich, keď už nebudú potrebné, a konala v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Informácie o vás sa preto môžu prenášať mimo vašej jurisdikcie. Ak napríklad žijete v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), Európskej únii, Spojenom kráľovstve, Austrálii alebo Japonsku, vaše údaje môžu byť spracúvané v inej krajine.

Pri používaní informácií, ako je opísané v tomto oznámení, sa informácie o vás môžu prenášať v rámci krajiny alebo územia, kde boli získané, alebo mimo nich, a to aj do krajiny alebo územia, ktoré nemusí mať rovnocenné normy ochrany údajov.

Napríklad my a iné pridružené spoločnosti PMI v rámci EÚ a EHP môžeme prenášať osobné údaje pridruženým spoločnostiam PMI alebo ich poskytovateľom služieb mimo EÚ a EHP. Vo všetkých takýchto prípadoch sa prenos uskutoční:

 • na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti;
 • tak, aby podliehal vhodným zárukám, napríklad štandardným zmluvným doložkám EÚ alebo záväzným podnikovým pravidlám; alebo
 • s vaším súhlasom alebo ak je to potrebné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi vami a nami (alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na vašu žiadosť) alebo na uzavretie alebo plnenie zmluvy uzavretej vo vašom záujme medzi nami a treťou stranou, napríklad v súvislosti s cestovnými službami.

V prípade prenosu zo Spojeného kráľovstva v súlade s GDPR Spojeného kráľovstva a usmerneniami Úradu komisára pre informácie. 

Vo všetkých prípadoch sa v týchto krajinách alebo územiach uplatňujú primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú v mnohých krajinách sveta, najmä v EHP, Švajčiarsku, USA, Kanade, Indii, na Filipínach, v Indonézii a Austrálii.

Ako chránime informácie o vás?

Zavádzame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré uchovávame, pred neoprávneným zverejnením, použitím, zmenou alebo zničením. V prípade potreby používame šifrovanie a iné technológie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení vami poskytnutých informácií. Od našich poskytovateľov služieb tiež vyžadujeme, aby dodržiavali rovnocenné požiadavky na ochranu osobných údajov a bezpečnosť.

Ako dlho sa budú uchovávať informácie o vás?

Informácie o vás budeme uchovávať počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli informácie získané, v súlade s našimi internými normami uchovávania údajov. Potom ich vymažeme. Toto obdobie sa bude líšiť v závislosti od účelu, na ktorý boli informácie získané. Upozorňujeme, že za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie informácií. Niekedy tiež podliehame zákonným povinnostiam, ktoré nás zaväzujú uchovávať informácie, napríklad na daňové a účtovné účely, a to buď uchovávať informácie počas stanoveného minimálneho obdobia, alebo ich vymazať po uplynutí stanoveného maximálneho obdobia.

Zvyčajne uchovávame údaje na základe kritérií opísaných v tabuľke nižšie. Ak sú tieto lehoty v rozpore so zákonnými povinnosťami, napríklad na daňové a účtovné účely, uchovávať informácie počas stanoveného minimálneho obdobia alebo ich vymazať po uplynutí stanoveného maximálneho obdobia, uplatňujeme namiesto toho tieto stanovené lehoty.

Typ

Vysvetlenie/typické kritériá zadržania

·    údaje o náborovom procese

Ak sa uchádzate o zamestnanie v našej spoločnosti, budeme viesť a uchovávať záznamy o vašej žiadosti, kým bude relevantná pre náš vzťah, napríklad počas náborového procesu, aby sme vás informovali o ďalších príležitostiach, ktoré by vás mohli zaujímať, v prípade úspešnej žiadosti a počas vášho pracovného pomeru v našej spoločnosti.

Zvyčajne budeme informácie o vás uchovávať na 12 mesiacov od dátumu, keď ste sa naposledy prihlásili do náborovej platformy. Záznamy o náborovom procese uchovávame minimálne počas zákonného obdobia, v ktorého rámci si môžete uplatniť nárok z náborového konania. Informácie o vás môžeme uchovávať dlhšie, ak sa uchádzate o určité typy pracovných pozícií a ak je to povolené alebo povinné v krajine, v ktorej sa daná pracovná pozícia nachádza.

Ostatné záznamy relevantné v rámci náborového procesu (napríklad výsledky hodnotenia a bezpečnostné previerky) sa uchovávajú na krátke obdobie, kým sa nevytvoria trvalejšie záznamy (napríklad záznam o výsledku hodnotenia alebo bezpečnostnej previerky).

·    záznamy návštevníkov

Ak navštívite naše budovy, záznamy o návštevníkoch sa uchovávajú zvyčajne len niekoľko mesiacov.

·    Priemyselné kamery

Ak navštívite naše budovy, záznamy z priemyselných kamier sa uchovávajú zvyčajne len niekoľko dní.

·    audit systému a prevencia podvodov

Protokoly o audite systému sa uchovávajú zvyčajne na 6 mesiacov na účely obnovy systému a až 10 rokov na účely prevencie podvodov.

·    obchodná analytika

Obchodné analytické údaje sa zvyčajne získavajú automaticky pri používaní kontaktných bodov PMI a krátko potom sa anonymizujú/agregujú.

Aké máte práva a možnosti?

V súvislosti s informáciami, ktoré o vás máme, môžete mať niektoré alebo všetky nasledujúce práva:

 • požiadať nás, aby sme vám k nim umožnili prístup;
 • požiadať nás o nápravu, aktualizáciu alebo vymazanie;
 • nás za určitých okolností požiadať o obmedzenie ich používania;
 • za určitých okolností namietať proti ich používaniu;
 • odvolať svoj súhlas s ich používaním;
 • prenosnosť údajov za určitých okolností; a
 • podať sťažnosť dozornému orgánu vo svojej krajine (ak existuje).

Ponúkame vám jednoduché spôsoby uplatnenia týchto práv, napríklad odkazy na „odhlásenie“ alebo kontaktovaním people.culture@pmi.com, alebo pomocou kontaktov v odseku „Na koho sa máte obrátiť s otázkami?“ na konci tohto oznámenia.

Práva, ktoré máte, závisia od právnych predpisov vašej krajiny. Ak sa nachádzate v Spojenom kráľovstve, Európskej únii alebo EHP, môžete si uplatniť práva uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ak sa nachádzate inde, môžete nás kontaktovať (pozrite si odsek „Na koho sa máte obrátiť s otázkami?“ na konci tohto oznámenia) a dozvedieť sa viac.

Právo na informácie o vás, ktoré uchovávame

Ďalšie podrobnosti (poznámka: na všetky tieto práva sa vzťahujú určité zákonné obmedzenia)

·    požiadať nás, aby sme vám k nemu umožnili prístup

Toto je potvrdenie, ktoré uvádza:

·    či spracúvame alebo nespracúvame informácie o vás;

·    naše meno a kontaktné údaje;

·    účel spracúvania;

·    kategórie príslušných informácií;

·    kategórie osôb, ktorým poskytujeme informácie, a v prípade, že sa niektorá osoba nachádza mimo Spojeného kráľovstva/Európskej únie/EHP a nevyužíva rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, vhodné záruky na ochranu informácií;

·    (ak ich máme) zdroj informácií, ak sme ich nezískali od vás;

·    (v rozsahu, v akom ich vykonávame a na ktorý ste boli upozornení) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ktoré má na vás právne účinky alebo vás významne ovplyvňuje podobným spôsobom, a informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto používania informácií o vás; a

·    kritériá na určenie obdobia, počas ktorého budeme informácie uchovávať.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu informácií o vás, ktoré používame (za predpokladu, že tým nie sú dotknuté práva a slobody iných osôb).

·    požiadať nás o nápravu alebo aktualizáciu

To platí, ak sú informácie, ktoré máme, nepresné alebo neúplné.

·    požiadať nás o ich vymazanie a v niektorých prípadoch aj o rozšírenie tohto práva, právo na zabudnutie.

To platí, ak:

·    informácie, ktoré uchovávame, už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich používame;

·    informácie používame na základe vášho súhlasu a vy svoj súhlas odvoláte (v takom prípade vás nebudeme kontaktovať, pokiaľ nám nepoviete, že chcete, aby sme všetky informácie o vás vymazali, a v takom prípade budeme vaše želanie rešpektovať);

·    informácie používame na základe oprávneného záujmu a po vašej námietke zistíme, že nemáme prevažujúci záujem na ich ďalšom používaní;

·    informácie boli získané alebo použité nezákonne alebo

·    splnenie zákonnej povinnosti.

·    požiadať nás o obmedzenie ich spracúvania

Toto právo platí dočasne, kým sa budeme zaoberať vaším prípadom, ak:

·    napadnete správnosť informácií, ktoré používame, alebo

·    namietate proti nášmu používaniu informácií na základe oprávneného záujmu.

(Ak v týchto prípadoch využijete svoje právo, oznámime vám to pred ďalším použitím informácií.)

Toto právo sa uplatňuje aj vtedy, ak:

·    naše používanie je nezákonné a vy nesúhlasíte s vymazaním údajov alebo

·    údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na právne účely.

·    vzniesť námietku proti nášmu spracúvaniu

Ak informácie o vás používame na základe oprávneného záujmu, môžete namietať proti ich používaniu na tieto účely s vysvetlením vašej konkrétnej situácie a my vašu námietku zvážime.

·    odvolať svoj súhlas s ich používaním

To platí, ak je právnym základom, na ktorého základe používame informácie o vás, súhlas. Tieto prípady budú jasné z kontextu.

·    napadnúť určité automatizované rozhodnutia

Ak v rámci nášho náborového procesu prijmeme rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a toto rozhodnutie bude mať pre vás právne účinky alebo sa vás podobne významne dotkne (napríklad nebudete na základe rozhodnutia pozvaný/-á na pracovný pohovor), máte právo napadnúť toto rozhodnutie, požiadať nás o jeho preskúmanie naším zamestnancom a vyjadriť svoj názor.

Toto právo sa neuplatňuje, ak:

(i)    ste vopred udelili súhlas s rozhodnutím;

(ii)   použitie informácií o vás je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi nami; alebo

(iii)  je to povolené zákonom.

Ako je uvedené vyššie, na tieto rozhodnutia budete upozornení spolu s informáciami o postupe rozhodovania, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto použitia informácií o vás.

·    na prenosnosť údajov

Ak:

(i)  ste nám poskytli údaje a

(ii) tieto údaje používame automatizovanými prostriedkami na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia našich zmluvných povinností voči vám,

potom máte právo na to, aby sme vám údaje vrátili v bežne používanom formáte, a právo požadovať, aby sme údaje zaslali niekomu inému, ak je to pre nás technicky možné.

·    podať sťažnosť dozornému orgánu vo vašej krajine

Ak máte nejakú sťažnosť, uvítame možnosť vyriešiť ju priamo pre vás. Pred kontaktovaním dozorného orgánu zvážte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na začiatku tohto oznámenia.

Ak si želáte kontaktovať dozorný orgán, podrobnosti sú uvedené nižšie:

·     Pokiaľ ide o Európsku úniu alebo Európsky hospodársky priestor, môžete sa obrátiť na svoj miestny orgán uvedený na webovej stránke Europa prostredníctvom tohto odkazu. Ak si nie ste istí, kto je dozorným orgánom vo vašej jurisdikcii, kontaktujte nás prostredníctvom údajov uvedených v hornej časti tejto stránky.

·     V Spojenom kráľovstve sa môžete obrátiť na Úrad komisára pre informácie prostredníctvom tohto odkazu.

·     Informácie o ostatných krajinách nájdete na webovej stránke príslušného orgánu vašej krajiny.

Ak si nie ste istí, kto je dozorným orgánom vo vašej jurisdikcii, kontaktujte nás prostredníctvom údajov uvedených v hornej časti tejto stránky.

 

Ďalšie body špecifické pre danú krajinu

V závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, môžete mať niektoré ďalšie práva.

Ak sa nachádzate vo Francúzsku, máte právo dať nám pokyny týkajúce sa informácií, ktoré o vás uchovávame v prípade vašej smrti (konkrétne, či ich máme uložiť alebo vymazať a či majú mať iné osoby právo ich vidieť). Môžete:

 • vydať všeobecné pokyny poskytovateľovi digitálnych služieb, ktorý je registrovaný u francúzskeho dozorného orgánu pre ochranu údajov (tzv. „CNIL“) (tieto pokyny sa vzťahujú na každé použitie informácií o vás), alebo
 • dať nám konkrétne pokyny, ktoré sa vzťahujú len na naše používanie informácií o vás.

Vaše pokyny si môžu vyžadovať, aby sme informácie o vás preniesli tretej strane (ak však informácie obsahujú informácie o iných osobách, naša povinnosť rešpektovať aj ich práva na súkromie môže znamenať, že nemôžeme do bodky dodržať vaše pokyny). Môžete určiť tretiu stranu, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie vašich pokynov. Ak týmto spôsobom neurčíte tretiu stranu, vaši nástupcovia budú (ak vo svojich pokynoch neurčíte inak) oprávnení vykonávať vaše práva na informácie o vás po vašej smrti:

 • na účely správy vašej pozostalosti (v takom prípade budú mať vaši nástupcovia prístup k informáciám o vás s cieľom identifikovať a získať informácie, ktoré by mohli byť užitočné pri správe vašej pozostalosti, vrátane akéhokoľvek digitálneho tovaru alebo údajov, ktoré by sa mohli považovať za rodinnú spomienku, ktorá je prenosná na vašich nástupcov) a
 • zabezpečiť, aby strany, ktoré používajú informácie o vás, zohľadnili vašu smrť (napríklad zrušenie vášho konta, obmedzenie používania alebo aktualizácia informácií o vás).

Svoje pokyny môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Ďalšie informácie o spracúvaní informácií o vás v prípade vašej smrti nájdete v článkoch 84 až 86 zákona 78-17 zo 6. januára 1978 v znení neskorších predpisov. Keď zomriete, štandardne prestanete používať svoje konto a my vymažeme informácie o vás v súlade s našimi zásadami uchovávania (podrobnosti nájdete v odseku „Ako dlho sa budú uchovávať informácie o vás?“).

Zistite viac, ak sa nachádzate v Austrálii...

Ak sa nachádzate v Austrálii, platia pre vás nasledujúce doplňujúce informácie:

 • ak nám neposkytnete svoje osobné údaje, možno vám nebudeme môcť (podľa potreby) poskytnúť informácie alebo služby, o ktoré žiadate, alebo zvážiť vašu žiadosť o zamestnanie alebo zmluvnú úlohu; a
 • naše zásady ochrany osobných údajov (k dispozícii na stránke https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) vysvetľujú: (i) ako môžete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a opraviť ich; (ii) ako môžete podať sťažnosť týkajúcu sa nášho zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi a (iii) ako budeme riešiť každú sťažnosť.

Na koho sa môžete obrátiť s otázkami?

Ak máte akékoľvek otázky alebo si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv,

 • obráťte sa na nás na adrese people.culture@pmi.com; alebo 
 • obráťte sa na zodpovednú osobu pre ochranu údajov príslušnej pridruženej spoločnosti PMI (ak existuje), pričom jej kontaktné údaje nájdete tu.

Kontaktné údaje budú uvedené aj vo všetkých oznámeniach, ktoré vám zašle pridružená spoločnosť PMI.

Ak je vo vašej krajine zriadený úrad pre ochranu údajov, máte právo obrátiť sa naň s akýmikoľvek otázkami alebo obavami. Ak príslušná pridružená spoločnosť PMI nedokáže vyriešiť vaše otázky alebo obavy, môžete mať právo obrátiť sa na vnútroštátny súd.

Zmeny tohto oznámenia

Toto oznámenie (a akékoľvek doplňujúce oznámenie o ochrane osobných údajov) môžeme z času na čas aktualizovať. Ak to vyžadujú právne predpisy, budeme vás o zmenách informovať; ďalej, ak to vyžadujú právne predpisy, získame aj váš súhlas so zmenami.

Posledná úprava 30. decembra 2022. Predchádzajúce verzie tohto oznámenia nájdete tu.