Kto sme?

Sme členom spoločnosti Philip Morris International. Naše údaje (meno, adresa atď.) vám boli poskytnuté samostatne v čase získavavania (alebo na potvrdenie) informácií o vás, napríklad v oznámení v aplikácii alebo na webovej stránke, v e-maile alebo v zmluve medzi nami, ktorá obsahuje odkaz na toto oznámenie. Prípadne ste mohli byť na toto oznámenie presmerovaní po tom, ako sme ovás získali informácie, ale vzhľadom na okolnosti získavania informácií bez toho, aby sme vás v tom čase individuálne kontaktovali.

 • PMI: Philip Morris International, popredná medzinárodná tabaková skupina. Tvorí ju niekoľko spoločností alebo „pridružených spoločností“.
 • Pridružené spoločnosti PMI: Každý člen skupiny spoločností Philip Morris International je „pridruženou spoločnosťou PMI“. „My“ (alebo „nás“ alebo „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch) sa vzťahuje na pridruženú spoločnosť PMI, ktorá ako prvá získala informácie o vás (napríklad pridružená spoločnosť PMI, ktorá uzavrela zmluvu na odber tovaru alebo služieb od vás alebo vášho zamestnávateľa, alebo pridružená spoločnosť PMI, ktorú ste kontaktovali alebo ktorej priestory ste navštívili).
 • Produkt PMI: znamená produkt našej alebo inej pobočky PMI.

Ako o vás získavame informácie?

Informácie o vás môžeme získavavať rôznymi spôsobmi.

 • Informácie nám môžete poskytnúť priamo (napr. podpisom zmluvy, vyplnením formulára, telefonátom, korešpondenciou alebo stretnutím s niektorým z našich zamestnancov).
 • Informácie môžeme získavavať automaticky (napr. keď používate systémy PMI, zariadenie vydané PMI, ako je prenosný počítač alebo mobilný telefón, softvér vydaný PMI (napr. aplikáciu PMI) alebo webovú stránku PMI).
 • Informácie môžeme získať od tretích strán (napr. od vášho zamestnávateľa, vášho zástupcu alebo z verejne dostupných zdrojov, ako sú webové stránky spoločnosti, internetové vyhľadávače, obchodné informačné agentúry alebo platformy sociálnych sietí, ako sú LinkedIn, Facebook a Twitter).

V tomto oznámení označujeme všetky spôsoby, ktorými ste s nami v kontakte, ako „kontaktné miesta PMI“. Kontaktné body PMI zahŕňajú fyzické (napríklad kancelárie PMI, maloobchodné predajne a podujatia) aj digitálne (napríklad e-mailová korešpondencia, používanie aplikácií a webových stránok).

Môžeme získavavať informácie, ktoré nám poskytnete priamo. Zvyčajne sa to stane, keď:

 • sa zaregistrujete ako člen našich databáz (môže to byť napríklad osobne, prostredníctvom aplikácie alebo online);
 • uzavriete dohodu o poskytovaní produktov alebo služieb alebo nám poskytnete informácie v súvislosti s touto dohodou;
 • uzavriete s nami dohodu o predaji produktov PMI;
 • stiahnete alebo používate digitálne kontaktné miesto (napr. aplikáciu alebo webovú stránku);
 • kontaktujete nás prostredníctvom kontaktného miesta, e-mailu, sociálnych sietí alebo telefónu;
 • stretnete sa s niektorým z našich zamestnancov alebo si s ním dopisujete s cieľom prediskutovať vaše podnikanie, vaše názory na veci, ktoré sú pre nás dôležité, alebo naše podnikanie;
 • zaregistrujete sa na odber tlačových správ PMI, e-mailových upozornení alebo marketingovej komunikácie;
 • zúčastníte sa na prieskumoch PMI alebo (ak je to povolené právnymi predpismi) súťaží alebo propagačných akcií PMI; alebo
 • zúčastníte sa na podujatí, ktoré zorganizovala pridružená spoločnosť PMI.

Informácie o vás môžeme získavavať automaticky. Zvyčajne sa to stane, keď:

 • navštívite naše priestory (napr. prostredníctvom videozáznamu (CCTV) a záznamov o prístupe do budovy);
 • pracujete v predajni, ktorá predáva výrobky PMI, alebo ju navštívite (napr. získavaním údajov pri pokladni alebo prostredníctvom snímačov v predajni, ktoré sú prepojené s mobilnou technológiou);
 • zúčastníte sa na podujatí, ktoré zorganizovala pridružená spoločnosť PMI (napr. prostredníctvom nákupov/predajov na podujatí) alebo prostredníctvom snímačov na podujatí, ktoré sa pripájajú pomocou mobilnej technológie;
 • používate systémy spoločnosti PMI, softvér vydaný spoločnosťou PMI alebo zariadenia vydané spoločnosťou PMI, ako je prenosný počítač alebo mobilný telefón (napr. získavavaním údajov o používaní systémov a zariadení, súborov denníkov prístupu a ukladaním korešpondencie odoslanej a prijatej pomocou systémov a zariadení spoločnosti PMI);
 • komunikujete s nami (napríklad prostredníctvom kontaktného miesta PMI alebo platforiem sociálnych sietí);
 • používate kontaktné miesta PMI (napr. prostredníctvom sledovacích mechanizmov v aplikácii alebo na webovej stránke) alebo
 • zverejníte príspevky na platformách sociálnych sietí, ktoré sledujeme (napríklad, aby sme mohli pochopiť verejnú mienku alebo reagovať na žiadosti týkajúce sa produktov PMI).

Informácie o vás môžeme získavavať aj automaticky prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií sledovania na digitálnych kontaktných miestach PMI. Konkrétne použité súbory cookie a technológie závisia od príslušného kontaktného miesta PMI. Ak sa chcete dozvedieť o súboroch cookie (vrátane súborov cookie služby Google Analytics) a podobných technológiách používaných na kontaktnom mieste vrátane toho, ako môžete prijať alebo odmietnuť súbory cookie, pozrite si oznámenie o súboroch cookie, ktoré je k dispozícii na danom kontaktnom mieste alebo prostredníctvom neho.

Ak to povoľujú právne predpisy, môžeme o vás získať informácie od tretích strán, najmä v súvislosti s prípravou obchodovania s vami alebo vaším zamestnávateľom, alebo v súvislosti s vašimi verejne známymi názormi, stanoviskami a rozhodnutiami, ktoré môžu ovplyvniť verejnú politiku a iné otázky týkajúce sa spoločnosti PMI. Môže ísť o informácie poskytnuté agentúrami poskytujúcimi obchodné informácie, informácie zdieľané medzi pobočkami PMI, verejne dostupné informácie o profile na stránkach externých sociálnych sietí (napríklad LinkedIn).

Informácie môžeme získavať aj v iných súvislostiach, ktoré sú vám v danom čase zrejmé.

Aké informácie o vás získavame?

Môžeme o vás získavať rôzne typy informácií:

 • informácie potrebné na riadenie a správu nášho vzťahu s vami, vaším zamestnávateľom alebo zástupcom (vrátane úvah o takomto vzťahu),
 • informácie potrebné na nákup produktov a služieb,
 • informácie potrebné na obchodovanie s produktami alebo službami PMI alebo na poskytovanie poradenstva v súvislosti s nimi (napríklad na plnenie objednávok),
 • informácie potrebné na poskytovanie podpory pre produkty alebo služby PMI alebo na poskytovanie záručných služieb,
 • informácie o tom, čo robíte vo svojom podniku v súvislosti s našimi spotrebiteľmi, produktmi PMI alebo nami (napr. vykonávanie záručného servisu, vystavovanie produktov PMI a materiálov na mieste predaja atď.),
 • informácie, ktoré nám poskytnete v zmluvách, formulároch alebo prieskumoch,
 • informácie o vašich návštevách našich priestorov, predajní a podujatí,
 • informácie, ktoré nám poskytnete počas telefonátov, stretnutí s našimi zamestnancami alebo e-mailov, ktoré nám pošlete,
 • informácie o vašich preferenciách a záujmoch,
 • informácie potrebné na overenie vášho veku, totožnosti a oprávnenia konať v mene vášho zamestnávateľa, ak je to potrebné,
 • informácie o vašich verejne známych názoroch, stanoviskách a rozhodnutiach, ktoré môžu ovplyvniť verejnú politiku a iné otázky týkajúce sa PMI,
 • informácie, ktoré nám boli poskytnuté pri používaní informačných systémov, ktoré prevádzkujú pridružené spoločnosti PMI,
 • automatizované záznamy o vašom používaní informačných systémov PMI vrátane zariadení vydaných PMI.

Informácie, ktoré získavame priamo od vás, budú zrejmé z kontextu, v ktorom ich poskytujete. Napríklad:

 • ak ste dodávateľ (alebo potenciálny dodávateľ), aby sme mohli riadiť náš vzťah s vami, vaším zamestnávateľom alebo zástupcom, aby ste nám poskytli svoje meno, kontaktné údaje, fakturačné údaje a údaje o produktoch/službách (a prípadne nároky na úhradu nákladov), aby sme mohli plniť našu zmluvu, alebo aby sme mohli podniknúť kroky, ktoré s tým súvisia (napr. informácie o finančnej stabilite, informácie o obchodných sankciách, osobné previerky), a aby sme mohli riadiť váš prístup do našich budov, informačných systémov a IT zariadení a ich používanie;
 • ak ste verejne činnou osobou, ktorej názory môžu ovplyvniť verejnú politiku alebo iné otázky, ktoré sa týkajú spoločnosti PMI, môžeme zaznamenať, aké názory ste zverejnili, ako aj čas a dátum, kedy ste tak urobili, alebo ak sa stretnete s niektorým z našich zamestnancov, tieto základné údaje o tomto stretnutí, ako aj vaše názory, ktoré ste nám oznámili ako vaše verejné názory;
 • môžete poskytnúť informácie o svojich preferenciách a záujmoch, aby sme vám mohli ponúknuť programy odmien alebo vás pozvať na podujatia, ktoré vás zaujímajú;
 • môžeme získavať informácie, ktoré nám umožnia overiť váš vek a totožnosť, napríklad kópiu dokladu totožnosti.

Informácie, ktoré získavame automaticky, sa vo všeobecnosti týkajú:

 • podrobností o vašej návšteve alebo hovore (napríklad čas a trvanie);
 • v našich priestoroch, na predajnom mieste alebo na podujatí (vrátane priestorov v bezprostrednej blízkosti), ako často ich navštevujete, do ktorých priestorov vstupujete a ako dlho ich navštevujete;
 • informácií pre systémy kontroly prístupu do budov;
 • biometrických údajov na účely identifikácie (na kontrolu prístupu do budovy alebo na prístup k IT zariadeniam);
 • vášho používania digitálnych kontaktných bodov PMI (napríklad navštívené stránky, stránka, z ktorej ste prišli, a stránka, na ktorú ste prešli, keď ste odišli, zadané vyhľadávacie výrazy alebo odkazy, na ktoré ste klikli v rámci kontaktného miesta);
 • automatizovaných záznamov o vašom používaní informačných systémov PMI vrátane zariadení vydaných PMI;
 • informácií, ktoré nám boli poskytnuté pri používaní informačných systémov, ktoré prevádzkujú pridružené spoločnosti PMI;
 • informácií, ktoré nám poskytnete pri používaní online fór PMI;
 • informácií, ktoré nám boli poskytnuté v korešpondencii; a
 • vášho zariadenia (napríklad vaša IP adresa alebo jedinečný identifikátor zariadenia, údaje o polohe, podrobnosti o všetkých súboroch cookie, ktoré sme mohli uložiť do vášho zariadenia).

Informácie, ktoré získavame od tretích strán, budú vo všeobecnosti pozostávať z verejne dostupných informácií (aké je vaše pracovné zaradenie, preferencie a záujmy a vaše názory, stanoviská a rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť verejnú politiku a iné otázky týkajúce sa spoločnosti PMI), napríklad z verejných príspevkov na sociálnych sieťach.

Na aké účely používame informácie o vás a na akom právnom základe?

V tejto časti opisujeme účely, na ktoré používame osobné údaje. Toto oznámenie je však globálne a ak zákony niektorej krajiny obmedzujú alebo zakazujú určité činnosti opísané v tomto oznámení, nebudeme v tejto krajine používať informácie o vás na tieto účely.

Na základe vyššie uvedeného môžeme v závislosti od povahy nášho vzťahu s vami používať informácie o vás na tieto účely:

 • na splnenie regulačných povinností, ako je overenie vášho veku a totožnosti, vykonanie riadnej previerky dodávateľa a riadenie nášho zmluvného vzťahu s vami alebo vaším zamestnávateľom,
 • na dodržiavanie právnych predpisov, napríklad uchovávanie a používanie vašich záznamov v súvislosti s predpokladanými spormi na účely získania poradenstva od našich právnikov a iných poradcov,
 • na nákup produktov alebo služieb od vás alebo vášho zamestnávateľa vrátane kontaktovania vás s cieľom spravovať náš vzťah, získať služby súvisiace s predajom a zaplatiť vám za tovar, služby a výdavky (v prípade potreby),
 • na predaj našich produktov vrátane plnenia vašich objednávok, spracovania vašich platieb,
 • na poskytovanie služieb súvisiacich s predajom vrátane vybavovania vašich otázok a požiadaviek a poskytovania záručných služieb,
 • s cieľom informovať vás o aktualizáciách, akciách, podujatiach a spravovať súvisiace hľadiská nášho vzťahu vrátane správy vernostných programov, zlepšovania produktov, prieskumu trhu, vývoja marketingových stratégií, správy marketingových kampaní a prispôsobovania vašich zážitkov na podujatiach,
 • na podporu všetkých vyššie uvedených činností vrátane správy vašich účtov alebo účtov vášho zamestnávateľa, umožnenia používania kontaktných miest PMI a predaja produktov PMI, korešpondencie s vami, prispôsobenia vašich skúseností s kontaktnými miestami PMI, správy a riešenia problémov, všeobecnej evidencie a správy vášho prístupu do všetkých systémov, ku ktorým sme vám udelili prístup,
 • na obchodné analýzy a zlepšenia vrátane zlepšovania produktov, kancelárií, procesov, predajní a podujatí PMI a informácií, systémov a zariadení, ktoré poskytujeme (alebo naše pridružené spoločnosti) našim zákazníkom, dodávateľom, poskytovateľom služieb, externým dodávateľom, predajcom a návštevníkom,
 • s cieľom umožniť a spravovať vaše používanie systémov PMI, softvéru vydaného PMI, zariadení PMI a informácií PMI,
 • na monitorovanie vášho používania systémov a zariadení PMI, napríklad na zabezpečenie vhodného používania internetu a e-mailových zariadení a vhodného zaobchádzania s firemnými informáciami,
 • na zachovanie bezpečnosti systémov, zariadení, informácií a budov PMI,
 • aby sme vás my alebo naši obchodní partneri mohli informovať o potenciálnych možnostiach zapojenia sa do marketingu alebo propagácie produktov PMI,
 • s cieľom pochopiť vaše názory, stanoviská, rozhodnutia a to, ako môžu ovplyvniť verejnú politiku a iné otázky, ktoré sa týkajú PMI,
 • na iné účely, na ktoré vás upozorníme alebo ktoré budú zrejmé z kontextu v okamihu, keď sa informácie o vás prvýkrát získavajú.

Právnym základom pre naše používanie informácií o vás je jeden z nasledujúcich dôvodov (ktorý podrobnejšie vysvetľujeme v časti „zistite viac“):

 • dodržiavanie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje;
 • plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou;
 • oprávnený obchodný záujem, ktorý neprevažuje nad záujmami, ktoré máte na ochranu informácií;
 • ak sa neuplatňuje nič z vyššie uvedeného alebo ak to vyžadujú právne predpisy, váš súhlas (o ktorý vás požiadame pred spracúvaním informácií).

Účely, na ktoré používame informácie o vás, s príslušnými spôsobmi získavania a právnym základom použitia, sú:

Účel

Spôsob získavavania aprávny základ spracúvania

Dodržiavanie regulačných povinností

 • overenie vášho veku, totožnosti a statusu obchodného partnera
 • daňové a účtovné povinnosti podnikov
 • riadna previerka dodávateľa
 • obchodné sankcie
 • osobné previerky
 • riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • právne a regulačné požiadavky na zverejnenie
 • konflikty záujmov
 • zaznamenávanie časových výkazov a faktúr v rozsahu, v akom pôsobíte ako externý poradca
 • uchovávanie zmlúv a súvisiacich dokumentov, v ktorých môžete byť uvedený/-á
 • vyšetrovanie nahlásených obvinení z priestupku

Tieto informácie nám spravidla poskytujete priamo počas toho, ako s nami udržiavate vzťah alebo komunikujete.

Používame ich, pretože je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti obchodovať len s dospelými a na vedenie nášho podniku v súlade s právnymi predpismi (vrátane právnych predpisov týkajúcich sa spoločností a daňových predpisov), na vedenie finančných a daňových záznamov, na dodržiavanie obchodných sankcií, na dodržiavanie zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia (čo môže zahŕňať vedenie záznamov o incidentoch), na vypracovanie správ, vyhovieť požiadavkám na informácie od príslušných orgánov a riadiť akékoľvek konflikty záujmov, alebo v krajinách, kde takáto zákonná povinnosť neexistuje, pretože máme oprávnený obchodný záujem riadiť naše podnikanie v súlade s požiadavkami dobrej praxe, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás.

Nákup produktov a služieb

 • spojenie sa svami v rámci poskytovania produktov alebo služieb vám alebo vášmu zamestnávateľovi
 • správa účtu, ktorý máme u vás alebo u vášho zamestnávateľa
 • spracovanie platieb
 • riadenie vzťahov
 • monitorovanie dodržiavania našej zmluvy, našich zásad a interných programov (napr. nášho programu GAP, ak ste poľnohospodár, ktorý nám dodáva suroviny)
 • vyšetrovanie nedodržiavania našej dohody, zásad a interných programov, problémov a incidentov
 • riadenie nápravy nedodržiavania zásad s našou dohodou, zásad a interných programov, problémov a incidentov

Informácie spravidla získavame buď priamo od vás, alebo prostredníctvom vášho zamestnávateľa (zvyčajne meno, funkcia, pracovná adresa, pracovná e-mailová adresa, objednávky, služby, informácie o platbách, (prípadne údaje o výdavkoch) korešpondencia).

Používame ich v súvislosti s plnením našej zmluvy s vami alebo vaším zamestnávateľom ako odberateľom vašich produktov alebo služieb alebo v prípade, že takáto povinnosť neexistuje, používame ich z dôvodu oprávneného obchodného záujmu na vedenie nášho podniku, spojenie sa svami v súvislosti s produktmi alebo službami, ktoré od vás alebo vášho zamestnávateľa dostávame, na spracovanie platieb, riadenie nášho vzťahu s vami alebo vaším zamestnávateľom a monitorovanie dodržiavania našej zmluvy, zásad a programov, nad ktorými neprevažujú vaše záujmy, práva a slobody na ochranu informácií o vás.

Predaj našich produktov

 • vybavovanie vašich objednávok (vrátane zasielania potvrdení)
 • spracovanie vašich platieb
 • poskytovanie záručných služieb

Tieto informácie nám spravidla poskytujete priamo vy alebo prípadne váš zamestnávateľ (zvyčajne meno, funkcia, pracovná adresa, pracovná e-mailová adresa, objednávky, informácie o platbách, korešpondencia).

Používame ich na plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám alebo vášmu zamestnávateľovi ako kupujúcemu našich produktov.

Poskytovanie služieb súvisiacich s predajom

 • vybavovanie vašich otázok a žiadostí
 • korešpondencia s vami
 • všeobecná správa a riešenie problémov
 • riadenie vzťahov

Tieto informácie nám spravidla poskytujete priamo vy alebo váš zamestnávateľ.

Používame ich, pretože máme oprávnený obchodný záujem poskytovať vám alebo vášmu zamestnávateľovi služby súvisiace s predajom, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás.

podpora podnikania a riadenie vzťahov (ak je to povolené právnymi predpismi)

 • informovanie vás o príslušných aktualizáciách, propagačných akciách a podujatiach
 • riadenie nášho vzťahu
 • pochopenie vašej preferencie (napríklad aké produkty alebo podujatia vás môžu zaujímať alebo môžu byť lepšie prispôsobené vašim potrebám)
 • spravovanie vernostných programov
 • scieľom pozvať vás na účasť na prieskumoch alebo kampaniach prieskumu trhu a spravovať ich
 • na prieskum trhu
 • vypracovanie marketingových stratégií
 • správa marketingových kampaní
 • prispôsobenie vašich skúseností s kontaktnými miestami PMI (napríklad prispôsobenie vašej návštevy, napríklad pomocou pozdravov alebo návrhov, ktoré by vás mohli zaujímať)

Zvyčajne ide o kombináciu informácií, ktoré nám poskytnete (napríklad vaše meno a kontaktné údaje a údaje zo sociálnych sietí); informácií, ktoré získavame automaticky (napríklad pomocou technológie na monitorovanie používania kontaktných bodov PMI), a (ak to povoľujú právne predpisy) informácií, ktoré získavame od tretích strán (napríklad verejné príspevky na sociálnych sieťach).

Používame ich z dôvodu, že máme oprávnený obchodný záujem spravovať náš vzťah a informovať vás o našom podnikaní, produktoch a podujatiach, prevádzkovať kontaktné miesta PMI a prispôsobovať vaše skúsenosti týmto spôsobom, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás.

podpora podnikania a riadenie vzťahov (ak je to povolené právnymi predpismi)

 • scieľom poskytovať vám informácie o pridružených spoločnostiach PMI, ich propagačných akciách, výrobkoch a službách, predajniach, podujatiach a regulácii tabakových výrobkov a spravovať ich; a vyvíjať a zlepšovať nástroje na dosiahnutie týchto cieľov

Zvyčajne ide o kombináciu informácií, ktoré nám poskytnete (napríklad vaše meno a kontaktné údaje, vaše údaje zo sociálnych sietí); informácií, ktoré získavame automaticky (napríklad pomocou súborov cookie a podobných technológií), a (ak to povoľujú právne predpisy) informácií, ktoré získame od tretích strán (napríklad verejné príspevky na sociálnych sieťach).

Používame ich na základe oprávneného obchodného záujmu informovať vás o týchto veciach, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás.

V niektorých krajinách, kde to vyžadujú právne predpisy, vám tieto materiály zašleme v elektronickej podobe len s vaším súhlasom.

Obchodná administratíva

 • všeobecné organizačné riadenie a vedenie obchodnej evidencie
 • riadenie životného cyklu zmluvných partnerov (od prijatia do zamestnania až po odchod)
 • správa návštevníkov a vedenie záznamov
 • správa a realizácia podujatí, školení a programov dodržiavania predpisov
 • korešpondencia v súvislosti s naším vzťahom s vami alebo vaším zamestnávateľom vrátane vybavovania vašich otázok a žiadostí
 • vývoj, zavádzanie, prevádzka a údržba IT systémov
 • udržiavanie bezpečnosti systémov, zariadení, informácií a budov
 • fungovanie databáz kontaktov a nástrojov na spoluprácu
 • medzinárodné úlohy a cestovanie
 • prevádzkovanie bezpečného pracovného prostredia
 • zachovanie bezpečnosti a ochrany zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, návštevníkov a majetku pridružených spoločností PMI

Informácie spravidla získame priamo od vás alebo prostredníctvom vášho zamestnávateľa.

Používame ich, pretože máme oprávnený obchodný záujem na prevádzkovanie nášho podniku, riadenie nášho vzťahu s vami a udržiavanie bezpečnosti a integrity našich budov, informácií a IT systémov, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na obmedzenie používania informácií o vás.

Monitorovanie bezpečnosti a systémov

 • kontroly autentizácie a prístupu a prípadné protokoly
 • monitorovanie systémov, zariadení, internetu a e-mailu PMI, ku ktorým máte prístup
 • monitorovanie prístupu do priestorov PMI, dodávok pridruženým spoločnostiam PMI a procesov súvisiacich s bezpečnosťou v našich priestoroch
 • umožnenie a správa vášho používania systémov PMI, softvéru vydaného PMI (vrátane internetu a elektronickej pošty), zariadení PMI a informácií PMI; monitorovanie ich používania vrátane zabezpečenia vhodného používania internetu a elektronickej pošty a vhodného zaobchádzania s firemnými informáciami (napríklad posúdenie, či sa zdá, že došlo k porušeniu (úmyselnému alebo neúmyselnému) firemných zásad ochrany firemných informácií)

Tieto informácie sa získavajú automaticky rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom automatizovaných systémov a monitorovania zariadení, ako aj kamerových záznamov a zvukových záznamov v našich priestoroch.

Používame ho, pretože máme oprávnený obchodný záujem na zabezpečení dôvernosti, integrity a bezpečnosti našej fyzickej a digitálnej infraštruktúry, informácií a priestorov, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás.

Podpora na všetky uvedené účely

 • správa vašich účtov
 • scieľom umožniť vám používať kontaktné miesta PMI (napríklad umožniť vám zostať prihlásený do častí kontaktného miesta, ktoré sú vyhradené len pre oprávnených používateľov, spravovať vaše jazykové preferencie, priradiť k vám nákupný košík)
 • korešpondencia s vami
 • zlepšovanie vašich skúseností
 • správa a riešenie problémov

Zvyčajne ide o kombináciu informácií, ktoré nám poskytnete (zvyčajne meno, heslo (alebo ekvivalent)), a informácií, ktoré získavame automaticky (napríklad informácie o vašom zariadení, súbory cookie a podobné technológie sledovania).

Používame ich z dôvodov, ktoré zodpovedajú účelu použitia informácií, ktoré podporujeme. Ak napríklad spravujeme váš účet na podporu nákupu alebo na poskytovanie popredajného servisu, používame tieto informácie na plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám ako kupujúcemu našich produktov; ak spravujeme váš účet, aby sme vám ukázali naše produkty, podporujeme rozvoj podnikateľskej činnosti, a preto ich používame na základe oprávneného obchodného záujmu na predaj našich produktov, ktorý neprevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás atď.

Obchodná analytika a zlepšenia

 • aby sme vás my alebo naši obchodní partneri mohli informovať o potenciálnych možnostiach zapojenia sa do propagácie produktov PMI
 • na obchodné analýzy a zlepšenia (vrátane produktov, systémov, procesov, priestorov, predajní, ktoré predávajú produkty PMI, školení, podujatí, digitálnych kontaktných bodov PMI a zariadení a informácií, ktoré poskytujeme my (alebo naše pridružené spoločnosti) vám alebo vášmu zamestnávateľovi)

Zvyčajne ide o kombináciu informácií, ktoré nám poskytnete, informácií, ktoré získavame automaticky, a (ak je to povolené právnymi predpismi) informácií, ktoré získavame od tretích strán.

Používame ich na základe oprávneného obchodného záujmu analyzovať a zlepšovať našu obchodnú výkonnosť, naše produkty, systémy, procesy, kancelárie, predajne, školenia, podujatia, kontaktné miesta PMI a zariadenia a informácie, ktoré poskytujeme, a vyzvať ostatných, aby sa zapojili do propagácie produktov PMI, ktorý neprevažuje nad záujmami, právami aslobodami na ochranu vašich informácií o vás.

Pochopenie vašich názorov, stanovísk a rozhodnutí

Zvyčajne ide o informácie, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov tretích strán, napríklad z webovej stránky spoločnosti, vyhľadávania na internete alebo na platformách sociálnych sietí, ako sú LinkedIn, Facebook a Twitter, alebo ktoré získame priamo od vás, napríklad vaše názory, ktoré ste nám poskytli ako svoje verejné názory.

Používame ich z dôvodu, že máme oprávnený obchodný záujem monitorovať a vyhodnocovať názory a rozhodnutia zainteresovaných strán a mapovať spôsob, akým ich názory a rozhodnutia môžu ovplyvniť spoločnosť PMI a jej odvetvie, ktorý neprevažuje nad záujmami, právami a slobodami na ochranu informácií o vás.

Ak sa pri používaní informácií o vás neopierame o jeden z vyššie uvedených právnych základov alebo ak to vyžadujú právne predpisy, pred spracúvaním informácií vás požiadame o súhlas (tieto prípady budú jasné z kontextu).

V niektorých prípadoch môžeme informácie o vás používať spôsobmi, ktoré nie sú opísané vyššie. V takom prípade poskytneme dodatočné oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré takéto použitie vysvetľuje. Všetky doplňujúce oznámenia by ste si mali prečítať spolu s týmto oznámením.

Komu a na aké účely poskytujeme vaše informácie?

Informácie o vás môžeme poskytnúť:

 • pridruženým spoločnostiam PMI;
 • tretím stranám, ktoré poskytujú pridruženým spoločnostiam PMI alebo vám produkty alebo služby (napríklad odborným poradcom, poskytovateľom platobných služieb, poskytovateľom doručovacích služieb, audítorom a poskytovateľom informačných služieb);
 • starostlivo vybraných obchodných partnerov a inzerentov PMI (v oblastiach súvisiacich s našimi produktmi alebo v súlade s ich štýlom a imidžom), aby vás mohli kontaktovať s ponukami, o ktorých si myslia, že by vás mohli zaujímať, v súlade s vašimi preferenciami, pre obchodné programy, vzdelávacie materiály a školenia; a
 • iným tretím stranám, ak to vyžadujú alebo povoľujú právne predpisy (napríklad regulačné orgány, štátne úrady a odborní poradcovia).

Informácie o vás poskytujeme iným subjektom len v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak teda právne predpisy vyžadujú váš súhlas, najprv vás oň požiadame.

Poskytovanie údajov ostatným pridruženým spoločnostiam PMI

 • Informácie o vás budú poskytnuté spoločnosti Philip Morris Products S.A. (so sídlom v Neuchateli, Švajčiarsko), ktorá je miestom centrálnej správy spracúvania osobných údajov pre pridružené spoločnosti PMI. Informácie o vás sa môžu poskytovať aj spoločnosti Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (so sídlom v Lausanne, Švajčiarsko) ako poskytovateľovi technológií pre pridružené spoločnosti PMI. Spoločnosť Philip Morris Products S.A. a (v rozsahu, v akom má prístup) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl spracúvajú informácie o vás na všetky účely opísané v tomto oznámení.
 • Ak organizujeme pracovné cesty (napr. keď navštívite inú pridruženú spoločnosť PMI), informácie o vás sa môžu poskytnúť pridruženej spoločnosti PMI, ktorá je naším regionálnym operačným centrom (ak to nebola pridružená spoločnosť PMI, ktorá ako prvá získala informácie), na všetky účely opísané v tomto oznámení, pridruženej spoločnosti PMI, ktorá je regionálnym operačným centrom pre pridruženú spoločnosť PMI, do ktorej cestujete, s pridruženou spoločnosťou PMI, do ktorej cestujete, a pridruženej spoločnosti PMI zodpovednej za všetky bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pracovnou cestou.
 • Informácie o vás môžu byť poskytnuté akejkoľvek inej pridruženej spoločnosti PMI, na ktorú sa obrátite alebo s ktorou obchodujete (napríklad ak predávate produkty alebo služby iným pridruženým spoločnostiam PMI alebo cestujete do iných priestorov PMI v čase, keď máte obchodný vzťah s pridruženou spoločnosťou PMI).

Podrobnosti o pridružených spoločnostiach PMI a krajinách, v ktorých sú zriadené, nájdete tu.

Ďalšie body špecifické pre danú krajinu

Podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzate, by sme vás chceli upozorniť na niektoré ďalšie body.

Zistite viac, ak sa nachádzate v Japonsku...

Ak sa nachádzate v Japonsku, upozorňujeme, že informácie o vás poskytujeme na účely opísané v tomto oznámení iným pridruženým spoločnostiam spoločnosti PMI na základe „spoločného používania“ podľa japonských zákonov o ochrane údajov. Keď tak urobíme, spoločnosť Philip Morris Japan Limited (PMJ) bude naďalej zodpovedne spravovať vaše osobné údaje a od tých, ktorým tieto údaje poskytujeme, vyžadujeme to isté. Ak sa nachádzajú mimo Japonska, prijímame primerané opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi anariadeniami.

Poskytovanie údajov tretím stranám

 • V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi môžeme poskytovať informácie o vás tretím stranám, ktoré pridruženým spoločnostiam PMI alebo vám poskytujú produkty alebo služby (napríklad váš zamestnávateľ, poradcovia, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia doručovacích služieb, maloobchodníci, tréneri produktov, poskytovatelia informačných služieb a poskytovatelia overovania veku).
 • V rozsahu povolenom platnými právnymi môžeme poskytovať informácie o vás starostlivo vybraným externým obchodným partnerom a inzerentom spoločnosti PMI (v súlade s tým, čo si môžete spájať s našimi produktmi, napríklad preto, že majú podobný alebo doplnkový imidž, štýl alebo funkcie), aby vás mohli kontaktovať s produktmi, službami a propagačnými akciami, ktoré by vás podľa nich mohli zaujímať, v súlade s vašimi preferenciami.
 • Informácie o vás môžeme poskytnúť iným tretím stranám, ak to vyžaduje alebo povoľujú právne predpisy, napríklad: regulačným orgánom; štátnym úradom; v reakcii na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo iných štátnych úradníkov; ak považujeme ich zverejnenie za potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej ujme alebo finančnej strate alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia alebo skutočnej nezákonnej činnosti; a v súvislosti s organizačnou reštrukturalizáciou.
 • Ak organizujeme pracovné cesty (napr. ak navštívite inú pridruženú spoločnosť PMI), informácie o vás sa môžu poskytovať tretím stranám, ktoré organizujú cesty, poskytujú dopravu alebo služby súvisiace s cestovaním, ako sú cestovné kancelárie, poskytovatelia online rezervácií, predajcovia leteniek, letecké spoločnosti, požičovne áut, železničné spoločnosti a hotely. Tieto tretie strany použijú informácie o vás na svoje vlastné účely (napríklad na splnenie svojich povinností poskytnúť vám dopravu alebo ubytovanie) a mali by ste si pozrieť ich oznámenia o ochrane osobných údajov, kde nájdete ďalšie podrobnosti o používaní informácií o vás.

Kam sa môžu posielať informácie o vás?

Ako každá nadnárodná organizácia, aj pridružené spoločnosti PMI prenášajú informácie na celom svete. Informácie o vás sa preto môžu prenášať celosvetovo (napríklad ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore („EHP“), vaše informácie sa môžu prenášať mimo EHP; ak sa nachádzate v Austrálii, vaše informácie sa môžu prenášať mimo Austrálie).

Pri používaní informácií, ako je opísané v tomto oznámení, sa informácie o vás môžu prenášať v rámci krajiny alebo územia, kde boli získané, alebo mimo nich, a to aj do krajiny alebo územia, ktoré nemusí mať rovnocenné normy ochrany údajov.

Pridružené spoločnosti PMI v rámci EHP prenášajú osobné údaje pridruženým spoločnostiam PMI a ich poskytovateľom služieb mimo EHP, napríklad na uľahčenie fungovania globálneho podniku. Vo všetkých prípadoch sa prevod uskutoční:

Vo všetkých prípadoch sa v týchto krajinách alebo územiach uplatňujú primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Naši poskytovatelia služieb sa nachádzajú v mnohých krajinách sveta, najmä v EHP, Švajčiarsku, USA, Kanade, Indii, na Filipínach, v Indonézii a Austrálii.

Ako chránime informácie o vás?

Zavádzame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré uchovávame pred neoprávneným zverejnením, použitím, zmenou alebo zničením. Vprípade potreby používame šifrovanie a iné technológie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení vami poskytnutých informácií. Od našich poskytovateľov služieb tiež vyžadujeme, aby dodržiavali prísne požiadavky na ochranu osobných údajov a bezpečnosť.

Ako dlho sa budú uchovávať informácie o vás?

Informácie o vás budeme uchovávať počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli informácie získané. Potom ich vymažeme. Toto obdobie sa bude líšiť v závislosti od účelu, na ktorý boli informácie získané. Upozorňujeme, že za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie informácií. Niekedy sme tiež zo zákona povinní uchovávať tieto informácie, napríklad na daňové a účtovné účely.

Zvyčajne uchovávame údaje na základe kritérií opísaných v tabuľke nižšie:

Typ

Vysvetlenie/typické kritériá zadržania

 • záznamy v databáze

Ak ste fyzická osoba, ktorá nám poskytuje služby (priamo alebo pre svojho zamestnávateľa), väčšina informácií vo vašom profile sa uchováva počas trvania nášho vzťahu s vami; napríklad kým pokračujete v poskytovaní služieb, nákupe produktov, používaní digitálneho kontaktného miesta alebo reagujete na našu komunikáciu. Niektoré prvky vášho marketingového profilu, ako napríklad história vašich nákupov, však po určitom čase prirodzene strácajú aktuálnosť, takže ich automaticky vymažeme po uplynutí vymedzených období podľa účelu, na ktorý sme ich získali.

 • obchodné a platobné záznamy

Záznamy o faktúrach, predaji, nákupoch, uskutočnených a prijatých platbách a podporné dokumenty (napríklad zmluvy a e-maily) uchovávame v súlade s firemnými a daňovými požiadavkami, zvyčajne 11 rokov. Záznamy o vykonaných kontrolách dodávateľov uchovávame aj tak dlho, ako je to potrebné na splnenie našich zákonných a regulačných povinností.

 • záznamy návštevníkov

Ak navštívite naše budovy, záznamy o návštevníkoch sa uchovávajú zvyčajne len niekoľko mesiacov.

 • priemyselné kamery

Ak navštívite naše budovy, záznamy z kamerového systému sa uchovávajú zvyčajne len niekoľko dní až niekoľko týždňov v závislosti od konkrétneho účelu záznamu.

 • nákupy a záruka

Ak si zakúpite tovar, údaje o ňom budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na dokončenie predaja a na splnenie akýchkoľvek zákonných povinností (napríklad na účely daňovej a účtovnej evidencie). Ak si zaregistrujete aj záruku na výrobok PMI, uchováme údaje o tejto registrácii tak dlho, ako je to relevantné pre záruku.

 • starostlivosť o zákazníkov

Ak sa obrátite na oddelenie starostlivosti o zákazníkov, vytvoríme záznam o vašej požiadavke a uchováme ho, kým bude relevantný pre náš vzťah, napríklad ak budete potrebovať vymeniť zariadenie v rámci záruky. Iné záznamy týkajúce sa starostlivosti o zákazníkov (napríklad automatický záznam telefonického hovoru, v ktorom nás požiadate, aby sme vás nasmerovali na maloobchodnú predajňu) môžu byť relevantné len dovtedy, kým sa nevytvoria trvalejšie záznamy, a budú sa uchovávať len dočasne.

 • systémové protokoly auditu

Denníky auditu systému sa uchovávajú zvyčajne 18 mesiacov.

 • obchodná analytika

Obchodné analytické údaje sa zvyčajne zbierajú automaticky pri používaní kontaktných bodov PMI a krátko potom sa anonymizujú/agregujú.

Aké máte práva a možnosti?

V súvislosti s informáciami, ktoré o vás máme, môžete mať niektoré alebo všetky nasledujúce práva:

 • požiadať nás, aby sme vám k nemu umožnili prístup;
 • požiadať nás o nápravu, aktualizáciu alebo vymazanie;
 • nás za určitých okolností požiadať o obmedzenie jej používania;
 • za určitých okolností namietať proti jeho používaniu;
 • odvolať svoj súhlas s ich používaním;
 • prenosnosť údajov za určitých okolností;
 • odhlásiť sa z jeho používania na priamy marketing; a
 • podať sťažnosť dozornému orgánu vo svojej krajine (ak existuje).

Ponúkame vám jednoduché spôsoby uplatnenia týchto práv, ako napríklad odkazy na „odhlásenie“ alebo uvedenie kontaktnej adresy v správach, ktoré dostávate, alebo pomocou kontaktov v odseku „Na koho sa máte obrátiť s otázkami?“ na konci tohto oznámenia.

Niektoré mobilné aplikácie, ktoré ponúkame, vám môžu posielať aj push správy, napríklad o nových produktoch alebo službách. Tieto správy môžete zakázať prostredníctvom nastavení v telefóne alebo v aplikácii.

Práva, ktoré máte, závisia od právnych predpisov vašej krajiny. Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore, máte práva uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ak sa nachádzate inde, môžete nás kontaktovať (pozrite si odsek „Na koho sa máte obrátiť s otázkami?“ na konci tohto oznámenia) a dozvedieť sa viac.

Právo na informácie o vás, ktoré uchovávame

Ďalšie podrobnosti (poznámka: na všetky tieto práva sa vzťahujú určité zákonné obmedzenia)

 • požiadať nás, aby sme vám k nemu umožnili prístup

Toto je potvrdenie, ktoré uvádza:

 • či spracúvame alebo nespracúvame informácie o vás;
 • naše meno a kontaktné údaje;
 • účel spracúvania;
 • kategórie príslušných informácií;
 • kategórie osôb, ktorým poskytujeme informácie, a v prípade, že sa niektorá osoba nachádza mimo EHP a nevyužíva rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, vhodné záruky na ochranu informácií;
 • (ak ich máme) zdroj informácií, ak sme ich nezískali od vás;
 • (v rozsahu, v akom ich vykonávame a na ktorý ste boli upozornení) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ktoré má na vás právne účinky alebo vás významne ovplyvňuje podobným spôsobom, a informácie o použitej logike, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre vás; a
 • kritériá na určenie obdobia, počas ktorého budeme informácie uchovávať.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu informácií o vás, ktoré používame (za predpokladu, že tým nie sú dotknuté práva a slobody iných osôb).

 • požiadať nás o nápravu alebo aktualizáciu

To platí, ak sú informácie, ktoré máme, nepresné alebo neúplné.

 • požiadať nás o ich vymazanie

To platí, ak:

 • informácie, ktoré uchovávame, už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich používame;
 • informácie používame na základe vášho súhlasu a vy svoj súhlas odvoláte (v takom prípade vás nebudeme kontaktovať, pokiaľ nám nepoviete, že chcete, aby sme všetky informácie o vás vymazali, a v takom prípade budeme vaše želanie rešpektovať);
 • informácie používame na základe oprávneného záujmu a po vašej námietke zistíme, že nemáme prevažujúci záujem na ich ďalšom používaní;
 • informácie boli získané alebo použité nezákonne; alebo
 • splnenie zákonnej povinnosti.
 • požiadať nás o obmedzenie ich spracúvania

Toto právo platí dočasne, kým sa budeme zaoberať vaším prípadom, ak:

 • napadnete správnosť informácií, ktoré používame, alebo
 • namietate proti nášmu používaniu informácií na základe oprávneného záujmu.

(Ak v týchto prípadoch využijete svoje právo, oznámime vám to pred ďalším použitím informácií.)

Toto právo sa uplatňuje aj vtedy, ak:

 • naše používanie je nezákonné a vy nesúhlasíte s vymazaním údajov, alebo
 • údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na právne účely.
 • vzniesť námietku proti nášmu spracúvaniu

Máte tu dve práva:

(i) ak používame informácie o vás na priamy marketing: môžete sa odhlásiť (bez potreby zdôvodnenia) a my vašej žiadosti vyhovieme; a

(ii) ak informácie o vás používame na základe oprávneného záujmu na iné účely ako na priamy marketing, môžete vzniesť námietku proti ich používaniu na tieto účely s vysvetlením vašej konkrétnej situácie a my vašu námietku zohľadníme.

 • odvolať svoj súhlas s ich používaním.

To platí, ak je právnym základom, na ktorého základe používame informácie o vás, súhlas. Tieto prípady budú jasné z kontextu.

 • na prenosnosť údajov

Ak:

(i) ste nám poskytli údaje a

(ii) tieto údaje používame automatizovanými prostriedkami na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia našich zmluvných povinností voči vám,

potom máte právo na to, aby sme vám údaje vrátili v bežne používanom formáte, a právo požadovať, aby sme údaje zaslali niekomu inému, ak je to pre nás technicky možné.

 • podať sťažnosť dozornému orgánu vo vašej krajine

Každá krajina Európskeho hospodárskeho priestoru musí na tento účel zriadiť jeden alebo viaceré verejné úrady.

Ich kontaktné údaje nájdete tu:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Informácie o ostatných krajinách nájdete na webovej stránke príslušného orgánu vašej krajiny.

Ďalšie body špecifické pre danú krajinu

Vzávislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, môžete mať niektoré ďalšie práva.

Zistite viac, ak sa nachádzate vo Francúzsku...

 • Ak sa nachádzate vo Francúzsku, máte právo dať nám pokyny týkajúce sa informácií, ktoré o vás uchovávame v prípade vašej smrti (konkrétne, či ich máme uložiť alebo vymazať a či majú mať iné osoby právo ich vidieť). Môžete:

(A) vydať všeobecné pokyny poskytovateľovi digitálnych služieb, ktorý je registrovaný u francúzskeho dozorného orgánu pre ochranu údajov (tzv. „CNIL“) (tieto pokyny sa vzťahujú na každé použitie informácií o vás), alebo

(B) dať nám konkrétne pokyny, ktoré sa vzťahujú len na naše používanie informácií o vás.

Vaše pokyny si môžu vyžadovať, aby sme informácie o vás preniesli tretej strane (ak však informácie obsahujú informácie o iných osobách, naša povinnosť rešpektovať aj ich práva na súkromie môže znamenať, že nemôžeme do bodky dodržať vaše pokyny). Môžete určiť tretiu stranu, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie vašich pokynov. Ak týmto spôsobom neurčíte tretiu stranu, vaši nástupcovia budú (ak vo svojich pokynoch neurčíte inak) oprávnení vykonávať vaše práva na informácie o vás po vašej smrti:

(i) na účely správy vašej pozostalosti (v takom prípade budú mať vaši nástupcovia prístup k informáciám o vás s cieľom identifikovať a získať informácie, ktoré by mohli byť užitočné pri správe vašej pozostalosti, vrátane akéhokoľvek digitálneho tovaru alebo údajov, ktoré by sa mohli považovať za rodinnú pamäť, ktorá je prenosná na vašich nástupcov) a

(ii) zabezpečiť, aby strany, ktoré používajú informácie o vás, zohľadnili vašu smrť (napríklad zrušenie vášho účtu, obmedzenie používania alebo aktualizácia informácií o vás).

Svoje pokyny môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Ďalšie informácie o spracúvaní informácií o vás v prípade vašej smrti nájdete v článku 40-1 zákona 78-17 zo 6. januára 1978. Keď zomriete, štandardne prestanete používať svoje konto a my vymažeme informácie o vás v súlade s našimi zásadami uchovávania (podrobnosti nájdete v odseku „Ako dlho sa budú uchovávať informácie o vás?“).

Zistite viac, ak sa nachádzate v Austrálii...

 • Ak sa nachádzate v Austrálii, platia pre vás nasledujúce doplňujúce informácie:

(A) ak nám neposkytnete svoje osobné údaje, možno vám nebudeme môcť (podľa potreby) poskytnúť informácie, produkty alebo služby, ktoré požadujete, alebo s vami (alebo s vaším zamestnávateľom) nadviazať alebo spravovať obchodný alebo podnikateľský vzťah a

(B) naše zásady ochrany osobných údajov (k dispozícii na stránke https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) vysvetľujú: (i) ako môžete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a opraviť ich; (ii) ako môžete podať sťažnosť týkajúcu sa nášho zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi a (iii) ako budeme riešiť každú sťažnosť.

Na koho sa máte obrátiť s otázkami?

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, kontaktné údaje na príslušnú pridruženú spoločnosť PMI a prípadne na osobu zodpovednú za ochranu údajov nájdete tu. Kontaktné údaje budú uvedené aj vo všetkých oznámeniach, ktoré vám zašle pridružená spoločnosť PMI.

Ak je vo vašej krajine zriadený úrad pre ochranu údajov, máte právo obrátiť sa naň s akýmikoľvek otázkami alebo obavami. Ak príslušná pridružená spoločnosť PMI nedokáže vyriešiť vaše otázky alebo obavy, máte právo obrátiť sa na vnútroštátny súd.

Zmeny tohto oznámenia

Toto oznámenie (a akékoľvek doplňujúce oznámenie o ochrane osobných údajov) môžeme z času na čas aktualizovať. Ak to vyžadujú právne predpisy, budeme vás o zmenách informovať; ďalej, ak to vyžadujú právne predpisy, získame aj váš súhlas so zmenami.

Posledná úprava 1. marca 2022. Predchádzajúce verzie tohto oznámenia nájdete tu.