Kto sme?

Sme členom skupiny Philip Morris International ("PMI"). Údaje o našej spoločnosti (názov spoločnosti, adresa, atď.) sú Vám osobitne poskytnuté tiež v okamihu, keď o Vás získavame informácie (alebo potvrdzujeme ich získanie), napríklad oznámením zobrazeným v aplikácii, na webových stránkach, v e-maile alebo v našej vzájomnej zmluve, obsahujúcich link na tieto Zásady.

 • Skupina PMI: znamená Philip Morris International, poprednú medzinárodnú tabakovú skupinu, ktorá sa skladá z celej rady jednotlivých spoločností, alebo "partnerov".
 • PMI partneri: Každá spoločnosť, ktorá je členom skupiny Philip Morris International, je "PMI partnerom". Pojem "my" (alebo "nás" alebo "naše") odkazuje na PMI partnera, ktorý ako prvý o Vás zhromaždil informácie.
 • PMI produkt: znamená náš produkt alebo produkt iného PMI partnera.

Ako o Vás zhromažďujeme informácie?

Informácie o Vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi:

 • Môžete nám ich poskytnúť priamo (napr. podpísaním zmluvy, vyplnením formulára alebo prostredníctvom telefonátu).
 • Môžeme ich zhromažďovať automaticky (napr. keď používate PMI aplikáciu alebo navštívite PMI webové stránky).
 • Môžeme ich získať od tretích strán (napr. verejne prístupné informácie na sociálnych sieťach ako je LinkedIn, Facebook a Twitter).

V týchto Zásadách označujeme všetky spôsoby, ktorými ste s nami v kontakte ako "PMI touchpointy". PMI touchpointy zahŕňajú jednak osobný kontakt (napr. PMI kancelárie, maloobchodné predajné miesta alebo akcie) a digitálny kontakt (napr. e-mailová komunikácia, aplikácie a webové stránky).

Môžeme zhromažďovať informácie, ktoré poskytnete priamo, zväčša keď:

 • sa zaregistrujete do niektorej z našich členských databáz (to môžete urobiť napr. osobne, prostredníctvom aplikácie alebo online);
 • obchodujete alebo poskytujete poradenstvo v súvislosti s PMI produktmi alebo službami napríklad v maloobchodnej predajni;
 • uzatvoríte s nami zmluvu o predaji, propagácií alebo distribúcií PMI produktov (alebo na podporu týchto aktivít);
 • si stiahnete alebo používate digitálny PMI touchpoint (napr. aplikáciu alebo webovú stránku);
 • nás kontaktujete prostredníctvom PMI touchpointu alebo e-mailu, na sociálnych sieťach alebo telefonicky;
 • si u nás zaregistrujete zariadenie;
 • zaregistrujete spotrebiteľa, aby bol členom našich databáz;
 • si predplatíte službu PMI panel;
 • sa zaregistrujete k odberu PMI tlačových správ, e-mailových noviniek a upozornení alebo iných marketingových oznámení;
 • sa zúčastníte PMI prieskumov alebo (v rozsahu povolenom zákonom) PMI súťaží alebo propagačných akcií; alebo
 • navštívite naše kancelárie alebo sa zúčastníte akcie usporiadanej PMI partnerom.

Informácie môžeme zhromažďovať automaticky, zväčša keď:

 • navštívite naše kancelárie (napríklad prostredníctvom video záznamov (CCTV) a záznamov vstupov do budovy);
 • pracujete alebo navštevujete miesto, kde sa predávajú PMI produkty (napr. zberom Vašich dát pri platení alebo prostredníctvom senzorov inštalovaných na predajnom mieste, ktoré sú prepojené s mobilnými technológiami);
 • zúčastníte sa akcie usporiadanej PMI partnerom (napr. prostredníctvom predaja alebo nákupov na akcii) alebo senzorov inštalovaných na takejto akcii, ktoré sú prepojené s mobilnými technológiami;
 • s nami komunikujete (napr. prostredníctvom PMI touchpointov alebo platforiem sociálnych sietí);
 • používate PMI touchpointy (napr. prostredníctvom sledovacích mechanizmov v aplikáciách alebo na webových stránkach); alebo
 • vložíte na sociálne siete, ktoré sledujeme, verejné príspevky (napr. aby sme porozumeli názorom verejnosti alebo zodpovedali otázky týkajúce sa PMI produktov).

Informácie o Vás môžeme automaticky zhromažďovať tiež za použitia súborov cookie a ďalších obdobných sledovacích technológií na digitálnych PMI touchpointoch. Používané súbory cookie a ďalšie technológie sa môžu líšiť v závislosti na konkrétnom PMI touchpointe. Pre viac informácií o súboroch cookie (vrátane Google analytics cookies) a ďalších obdobných technológiach používaných na konkrétnom touchpointu, vrátane informácie o tom, ako môžete používanie súborov cookie prijať alebo odmietnuť, si prosím prečítajte oznámenie o používaní súborov cookie, ktoré je dostupné na danom touchpointe alebo jeho prostredníctvom.

Ak to zákon dovoľuje, môžeme informácie o Vás získavať aj od tretích strán. Takéto prípady môžu zahŕňať napríklad informácie zdieľané medzi PMI partnermi, verejne dostupné informácie z Vášho profilu (ako sú Vaše preferencie a záujmy) zo stránok sociálnych sietí prevádzkovanými tretími stranami (napr. LinkedIn, Facebook a Twitter) a informácie z marketingových zoznamov získaných od tretích strán – marketingových agentúr. Máte právo rozhodnúť o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré sme získali od tretej strany.

Informácie ďalej môžeme zhromažďovať aj v iných prípadoch, kedy však zhromažďovanie informácií bude pre Vás zjavné.

Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

Môžeme o Vás zhromažďovať rôzne druhy informácií:

 • informácie potrebné na riadenie a správu nášho vzťahu s Vami, Vašim zamestnávateľom alebo zástupcom;
 • informácie potrebné na obchodovanie s PMI produktmi alebo službami alebo na poskytovanie poradenstva týkajúceho sa PMI produktov alebo služieb (napríklad za účelom plnenia objednávok);
 • informácie potrebné na poskytovanie podpory vo vzťahu k PMI produktom alebo službám alebo na poskytovanie záručných služieb;
 • informácie o tom, akým spôsobom vykonávate podnikateľskú činnosť vo vzťahu k našim spotrebiteľom, PMI výrobkom alebo nám (napríklad zaregistrovanie spotrebiteľa do našich databáz, poskytovanie záručných služieb, zobrazovanie PMI produktov a umiestnenie predajných materiálov, atď.);
 • informácie, ktoré nám poskytnete v zmluvách, formulároch alebo prieskumoch alebo v interakciách na digitálnych touchpointoch;
 • informácie o vašich návštevách našich kancelárií, predajní a podujatí;
 • informácie, ktoré nám poskytnete pri kontaktoch, ktoré máte s call centrami (ako sú hovory, e-maily, atď.);
 • informácie o Vašich preferenciách a záujmoch;
 • informácie potrebné na overenie vášho veku, totožnosti a oprávnenia konať v mene vášho zamestnávateľa, ak to pripadá do úvahy.

Pri informáciách, ktoré od Vás získavame priamo, bude ich zhromažďovanie zjavné z kontextu, v súvislosti s ktorým údaje poskytujete. Napríklad:

 • keď si od nás napríklad prostredníctvom PMI touchpointu objednávate produkt, poskytujete nám svoje meno, kontaktné údaje, údaje k uskutočneniu platby a vystaveniu faktúry a názov/označenie produktov, ktoré ste si vybrali, tak, aby sme mohli splniť Vašu objednávku;
 • keď sme v distribučnom vzťahu, poskytujete nám svoje meno, kontaktné a údaje k uskutočneniu platby a vystaveniu faktúry, aby sme mohli spravovať náš vzťah s Vami alebo s Vaším zamestnávateľom a plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s Vami alebo s Vaším zamestnávateľom;
 • môžete nám poskytnúť informácie o Vašich produktových preferenciách a záujmoch, aby sme Vám v budúcnosti mohli ponúkať produkty a služby, ktoré Vás budú zaujímať;
 • môžeme získavať informácie, ktoré nám umožňujú overiť Váš vek, napríklad prostredníctvom kópie Vášho dokladu totožnosti alebo obrázku tváre;
 • môžete nám zaslať fotografiu o tom, ako zobrazujete PMI produkty, alebo umiestnenia predajných materiálov;
 • môžete odpovedať na textové správy;
 • môžete zapísať spotrebiteľa do našich databáz, napríklad za tým účelom, aby sme mohli vykonávať záručné služby.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky sa všeobecne týkajú:

 • podrobností o Vašich návštevách alebo telefonátoch (napr. čas a dĺžka trvania);
 • kancelárií, predajných miest alebo akcií (vrátane priestorov v bezprostrednej blízkosti) – ako často ich navštevujete, ktoré oblasti navštevujete na ako dlho a za akým účelom ;
 • Vášho užívania digitálnych PMI touchpointov (napr. stránky, ktoré navštívite, stránka, z ktorej ste prišli, stránka, na ktorú odchádzate, vyhľadávané slová a slovné spojenia alebo odkazy v rámci touchpointov, na ktoré kliknete); a
 • Vášho zariadenia (napr. Vaša IP adresa alebo unikátny identifikátor zariadenia, údaje o polohe, podrobnosti o súboroch cookie, ktoré sme prípadne na Vašom zariadení uložili).

Informácie, ktoré získavame od tretích strán, sú vo všeobecnosti obmedzené iba na verejne prístupné informácie (ako sú Vaše preferencie a záujmy) napríklad z verejných príspevkov na sociálnych sieťach.

Pre aké účely spracúvame informácie o Vás a z akého právneho dôvodu?

V tejto časti opisujeme účely na ktoré spracúvame osobné údaje. Tieto Zásady však majú globálnu povahu, a preto v prípadoch, kde zákony príslušného štátu obmedzujú alebo zakazujú určité činnosti opísané v týchto globálnych Zásadách, nebudeme v tejto krajine spracúvať informácie o Vás na tieto účely.

S výnimkou vyššie uvedeného, informácie o Vás spracúvame na nasledovné účely:

 • dodržanie povinností ustanovených zákonom, akým je napríklad overenie Vášho veku , identity a statusu predajcu, vykonávanie kontrol "poznajte svojho dodávateľa" a riadenie nášho zmluvného vzťahu s Vami alebo s Vaším zamestnávateľom
 • dodržiavanie právnych predpisov, akým je napríklad uchovávanie a používanie záznamov o Vás vo vzťahu k akýmkoľvek očakávaným sporom, za účelom získania poradenstva od našich právnych a iných poradcov
 • predaj našich produktov, vrátane plnenia Vašich objednávok, spracovanie Vašich platieb
 • poskytovanie služieb súvisiacich s predajom, vrátane riešenia Vašich otázok a požiadaviek a poskytovania záručných služieb
 • informovanie Vás o aktualizáciách, propagáciách, udalostiach a riadení súvisiacich aspektov nášho vzťahu, vrátane spravovania vernostných programov, poskytovania podpory, aby ste mohli pomôcť dospelým spotrebiteľom s ich účtami a (v rozsahu povolenom zákonom), vernostných programov, vylepšovania produktov, prieskumu trhu, vývoja marketingových stratégií, správy marketingových kampaní a prispôsobovania Vašich skúseností s predajnými miestami, ktoré predávajú PMI produkty a akciami/podujatiami
 • registrácia dospelých spotrebiteľov v našich databázach, napríklad za účelom predaja našich výrobkov
 • podpora vo vzťahu k vyššie uvedenému, vrátane správy Vašich účtov alebo účtov Vášho zamestnávateľa, sprístupnenia použitia PMI touchpointov a (ak to prichádza do úvahy) predaja, propagácie a distribúcie PMI produktov (alebo podpory týchto aktivít), vzájomnej korešpondencie, prispôsobovania Vašich skúseností s PMI touchpoitami, správy a odstraňovania problémov, všeobecného vedenia záznamov a riadenia Vášho prístupu k akýmkoľvek systémom, ku ktorým sme Vám poskytli prístup
 • na obchodné analýzy a vylepšenia, vrátane vylepšovania PMI produktov, kancelárií, procesov, predajných miest a akcií, a zlepšovania informácií, ktoré poskytujeme (alebo naši partneri) našim zákazníkom a dodávateľom
 • pre nás alebo našich obchodných partnerov, aby sme Vás informovali o možných príležitostiach zapojiť sa do marketingu alebo propagácie produktov PMI
 • iné účely, ktoré Vám budú oznámené, alebo budú zrejmé z kontextu, v čase prvého získania informácií o Vás

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je jedna z nasledovných možností (ktoré bližšie vysvetľujeme v sekcii "zistiť viac"):

 • dodržiavanie povinností ustanovených zákonom, ktoré sa na nás vzťahujú
 • plnenie zmluvy, ktorej ste stranou;
 • náš oprávnený obchodný záujem, ktorý neprevažuje nad Vašimi záujmami na ochrane osobných údajov; alebo
 • v prípade, že sa neuplatní žiaden z vyššie uvedených právnych základov, Váš súhlas (ktorý si od Vás pred začatím spracúvania údajov vyžiadame).

Účely, na ktoré spracúvame informácie o Vás, vrátane príslušného spôsobu ich zhromažďovania a právneho základu pre ich použitie sú:

 Účel
 Spôsob zhromažďovania a právny základ pre spracovanie

Dodržanie povinností stanovených zákonom

 • overenie Vášho veku, totožnosti a statusu maloobchodného predajcu
 • daňové a účtovné povinnosti
 • obchodné sankcie
 • overenie spoľahlivosti
 • riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia
 • právne a regulačné požiadavky na zverejňovanie informácií
 • konflikt záujmov
 • vedenie zmlúv a súvisiacich dokumentov, ktoré sa Vás týkajú
 • vyšetrovanie hlásených obvinení z nesprávneho konania

Tieto informácie nám obvykle poskytujete priamo.

Tieto informácie spracúvame, pretože je to nevyhnutné za účelom splnenia našej zákonnej povinnosti obchodovania výlučne s plnoletými osobami a vykonávania našich podnikateľských aktivít v súlade s príslušnými právnymi  predpismi (a to aj vo vzťahu k právu obchodných spoločností a dodržiavaniu daňových predpisov), vedenia účtovných a daňových záznamov, dodržiavania obchodných sankcií, dodržiavania predpisov na ochrane zdravia a bezpečnosti (ktoré môžu vyžadovať vedenie záznamov o incidentoch), predkladania správ, plnenia žiadostí o informácie od príslušných orgánov a riadenia akýchkoľvek konfliktov záujmov alebo v krajinách, kde neexistuje takáto zákonná požiadavka, máme oprávnený obchodný záujem  obchodovať len s dospelými a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s požiadavkami osvedčených postupov,  ktoré neprevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami týkajúcimi sa ochrany údajov.

Predaj našich produktov

 • plnenie Vašich objednávok (vrátane zasielania príjmových dokladov)
 • spracúvanie Vašich platieb
 • poskytovanie záručných služieb

Tieto informácie nám obvykle poskytujete priamo alebo prostredníctvom Vášho zamestnávateľa  ak je to relevantné (typicky, meno, funkcia, e-mailová adresa, platobné informácie a korešpondencia).

Tieto informácie spracúvame za účelom plnenia našich zmluvných záväzkov voči Vám alebo Vášmu zamestnávateľovi ako kupujúcemu našich produktov.

Poskytovanie služieb súvisiacich s predajom
 • riešenia Vašich otázok a požiadaviek
 • korešpondencia s Vami,
 • všeobecná správa a odstraňovanie problémov
 • správa vernostných programov
 • riadenie obchodného vzťahu

Tieto informácie nám obvykle poskytujete priamo alebo prostredníctvom Vášho zamestnávateľa.

Tieto informácie používame na základe oprávneného obchodného záujmu v súvislosti s poskytovaním služieb súvisiacich s predajom Vám alebo Vášmu zamestnávateľovi, ktorý neprevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na ochrane osobných údajov.

Obchodná propagácia a riadenie obchodných vzťahov (v rozsahu povolenom zákonom)

 • informovanie o príslušných aktualizáciách, propagáciách a udalostiach
 • riadenie nášho obchodného vzťahu
 • registrácia plnoletých spotrebiteľov do našej databázy
 • poskytnutie asistencie, za účelom poskytnutia pomoci plnoletým spotrebiteľom s ich účtami
 • porozumenie Vašim preferenciám (napr. ktoré produkty alebo akcie/udalosti Vás môžu zaujímať alebo môžu viac vyhovovať Vašim potrebám)
 • správa vernostných programov
 • pozvanie k účasti na prieskumoch alebo kampaniach pre prieskum trhu a ich správy
 • prieskum trhu
 • vývoj marketingových stratégii
 • správa marketingových kampaní
 • prispôsobovanie Vašich užívateľských skúseností s PMI touchpointami (napríklad prispôsobovať Vašu návštevu akým je privítanie alebo ponuky, o ktoré by ste mohli mať záujem)

Toto bude obvykle kombinácia informácii, ktoré nám poskytujete (napríklad Vaše meno, kontaktné údaje a detaily o sociálnych sieťach), informácii, ktoré zhromažďujeme automaticky (napríklad využitím technológie sledovania používania PMI touchpointov) a informácii, ktoré získavame od tretích strán (v rozsahu povolenom zákonom) (akými sú napríklad verejné príspevky na sociálnych sieťach).

Tieto informácie používame na základe nášho oprávneného obchodného záujmu riadiť náš obchodný vzťah a informovať Vás o našom podnikaní, našich produktoch a akciách/podujatiach, prevádzkovať PMI touchpointy a prispôsobiť sa Vašim skúsenostiam, a to spôsobom, ktorý neprevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na ochrane osobných údajov.

Obchodná propagácia a riadenie obchodných vzťahov (v rozsahu povolenom zákonom)

 • poskytovanie informácií o a riadenie PMI partnerov, ich reklamy, produktov a služieb, predajných miest, akcií/udalostí a regulácie tabakových výrobkov; a vývoj a zlepšovanie nástrojov k uskutočňovaniu týchto účelov

Toto bude obvykle kombinácia informácii, ktoré nám poskytujete (napríklad Vaše meno, kontaktné údaje a detaily o sociálnych sieťach), informácií, ktoré zhromažďujeme automaticky (napríklad využívaním súborov cookies a podobných technológií), a (v rozsahu povolenom zákonom) informácií, ktoré získavame od tretích strán (akými sú napríklad verejné príspevky na sociálnych sieťach).

Tieto informácie používame na základe nášho oprávneného obchodného záujmu informovať Vás o uvedených veciach, ktorý neprevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na ochrane osobných údajov.

V niektorých krajinách (v ktorých to vyžaduje zákon) Vám budeme zasielať tieto informácie v elektronickej forme iba s Vaším súhlasom.

Obchodná správa

 • všeobecné organizačné riadenie a vedenie obchodných záznamov

 • riadenie životného cyklu obchodníka (od začiatku do konca)

 • správa návštevníkov a vedenie záznamov

 • spravovanie a riadenie akcií/podujatí, školení a programov dodržiavania predpisov

 • korešpondencia týkajúca sa nášho vzťahu s Vami alebo s Vaším zamestnávateľom, vrátane riešenia Vašich otázok a požiadaviek

 • vývoj, implementácia, prevádzka a údržba informačných systémov

 • zachovanie bezpečnosti systémov, zariadení a budov

 • prevádzka kontaktných databáz a nástrojov spolupráce

 • prevádzka bezpečného pracovného prostredia

 • zachovanie bezpečnosti zamestnancov PMI partnerov, ich zákazníkov, dodávateľov, návštevníkov a majetku každého z nich

Tieto informácie sú nám spravidla poskytnuté priamo Vami alebo Vaším zamestnávateľom.

Tieto informácie používame na základe nášho oprávneného obchodného záujmu na vykonávaní našej podnikateľskej činnosti, riadení nášho vzťahu s Vami alebo s Vaším zamestnávateľom a na udržiavaní bezpečnosti a integrity našich budov a IT systémov, ktorý neprevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na obmedzenie používania Vašich osobných údajov.

Bezpečnosť a monitorovanie systémov

 • autentifikácia a kontroly prístupu a protokoly, ak je to potrebné

 • monitorovanie PMI systémov, zariadení, internetu a e-mailu, ku ktorým máte prístup

 • monitorovanie prístupu do priestorov PMI, dodávok PMI partnerom a bezpečnostných procesov v našich priestoroch

Tieto informácie sa zhromažďujú automaticky rôznymi prostriedkami, ako sú automatizované systémy a monitorovanie zariadení a CCTV nahrávanie a zvukové nahrávanie niektorých telefónnych hovorov v našich priestoroch.

Tieto informácie používame na základe nášho oprávneného obchodného záujmu na zabezpečení dôvernosti, integrity a bezpečnosti našej fyzickej a digitálnej infraštruktúry a priestorov, ktorý neprevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na ochrane osobných údajov.

Podpora všetkých vyššie uvedených účelov

 • správa a odstraňovanie problémov
 • správa Vašich účtov
 • umožnenie používania PMI touchpointov (napríklad funkcia, ktorá Vám umožňuje zostať prihlásený v konkrétnej sekcii touchpointu, ktorá je vyhradené výlučne pre oprávnených užívateľov, výber užívateľského jazyka, spárovanie Vášho nákupného zoznamu s Vami)
 • korešpondencia s Vami
 • zlepšovanie Vašich skúseností, ako napríklad odporučenie objednania produktov, ktoré by vám mohli vyhovovať (napríklad na základe predchádzajúcich objednávok)

Toto bude obvykle kombinácia informácii, ktoré nám poskytujete (napríklad Vaše meno a heslo (alebo iné obdobné údaje)) a informácii, ktoré zhromažďujeme automaticky (napríklad informácie o vašom zariadení a súbory cookies a iné podobné technológie sledovania).

Používame ich na základe, ktorý zodpovedá účelu na používanie informácií, ktoré konkrétnou službou  podporujeme. Napríklad ak spravujeme Váš účet na podporu nákupu a poskytnutia servisu po nákupe, tieto informácie spracúvame na účely plnenia našich zmluvných záväzkov voči Vám, keď ste v pozícií kupujúceho našich produktov. Ak spravujeme Váš účet za účelom, aby sme Vám poskytli nové informácie o našich produktoch alebo aby sme Vám odporučili objednanie produktov, ktoré by vám mohli vyhovovať, podporujeme tým rozvoj obchodu, a preto ich používame na základe oprávneného obchodného záujmu vykonávať marketing našich produktov, ktorý neprevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na ochrane osobných údajov atď.

Obchodné analýzy a vylepšenia

 • umožnenie nám alebo našim obchodným partnerom informovať Vás o potenciálnych príležitostiach, ako sa zapojiť do propagácie PMI produktov
 • obchodné analýzy a zlepšovanie služieb (vrátane zlepšovania PMI produktov, systémov, postupov, kancelárií , predajných miest, v ktorých sa predávajú PMI produkty, školení, digitálnych PMI touchpointov a informácii, ktoré poskytujeme (resp. ktoré naši partneri poskytujú)  Vám, Vášmu zamestnávateľovi, alebo našim zákazníkom)

Toto bude obvykle kombinácia informácií, ktoré nám poskytujete; informácií, ktoré zhromažďujeme automaticky a (v rozsahu povolenom zákonom) informácii, ktoré získavame od tretích strán.

Používame ich na základe nášho oprávneného obchodného záujmu analyzovať a zlepšovať naše obchodné výsledky, naše produkty, systémy, postupy, kancelárie, predajné miesta, školenia, PMI touchpointy a poskytované informácie, a pozvať aj ostatných aby sa zapojili do propagácie PMI produktov, ktorý neprevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami na ochrane osobných údajov atď.

 

V prípadoch kedy použitie informácií o Vás nemôžeme oprieť o niektorý z  právnych dôvodov uvedených v tabuľke vyššie, si pred ich začatím spracúvania týchto informácií vyžiadame Váš súhlas (tieto prípady budú vždy v konkrétnej situácii zrejmé).

V určitých prípadoch môžeme informácie o Vás použiť spôsobmi, ktoré nie sú vyššie popísané. V takých prípadoch vydáme doplňujúce oznámenie o ochrane súkromia, kde bude predmetný nový spôsob použitia vysvetlený. Všetky vydané doplňujúce oznámenia o ochrane súkromia by ste si mali prečítať spolu s týmito Zásadami.

S kým zdieľame informácie o Vás a za akými účelmi?

Informácie o Vás môžeme zdieľať:

 • s PMI partnermi;
 • s tretími stranami, ktoré PMI partnerom alebo Vám poskytujú produkty alebo služby (ako odborní poradcovia, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia doručovacích služieb, audítori a poskytovatelia informačných služieb) ;
 • s dôkladne vybranými obchodnými partnermi a reklamnými agentúrami (v oblastiach súvisiacich s našimi produktmi alebo vyhovujúcich ich štýlu a imidžu), aby Vás mohli kontaktovať s ponukami, o ktorých sa domnievajú, že by vás mohli zaujímať v súlade s vašimi preferenciami vo vzťahu k obchodným programom, vzdelávacím materiálom a školeniam; a
 • s ďalšími tretími stranami v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom (ako napríklad regulačné orgány; štátne orgány a odborní poradcovia).

Zdieľanie informácii s ostatnými PMI partnermi

 • Informácie o Vás budú zdieľané so spoločnosťou Philip Morris International Management SA (Lausanne, Švajčiarsko), kde sa vykonáva centrálna správa spracúvania osobných údajov pre PMI partnerov. Informácie o Vás môžu byť tiež zdieľané so spoločnosťou Philip Morris International IT Service Center Sàrl (so sídlom v Lausanne, Švajčiarsko) ako poskytovateľom technológií pre PMI partnerov. Spoločnosť Philip Morris International Management SA a (v rozsahu, v akom má prístup) spoločnosť Philip Morris International IT Service Center Sàrl spracúvajú informácie o Vás pre všetky účely popísane v týchto Zásadách.
 • Informácie o Vás môžu byť zdieľané s PMI partnerom, ktorý je zodpovedný za krajinu, v ktorej pracujete (pokiaľ nejde o rovnakého PMI partnera, ktorý o Vás prvýkrát zhromaždil informácie), a to pre všetky účely popísané v týchto Zásadách.
 • Informácie o Vás môžu byť zdieľané s akýmkoľvek ďalším PMI partnerom, ktorého kontaktujete alebo s ktorým obchodujete (napríklad pokiaľ predávate produkty alebo služby ďalším PMI partnerom alebo ak cestujete do iných PMI pobočiek v období, kedy existuje obchodný vzťah medzi Vami a PMI partnerom).

Podrobné údaje o PMI partneroch a krajinách, v ktorých pôsobia, nájdete tu.

Zdieľanie informácii s tretími stranami

 • Informácie o Vás môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré Vám alebo PMI partnerom poskytujú produkty alebo služby (tj. napr. poradcovia, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia doručovateľských služieb, prevádzkovatelia maloobchodných prevádzok, osoby, ktoré predvádzajú produkty, poskytovatelia informačných služieb a poskytovatelia overenia veku).
 • Informácie o Vás môžeme zdieľať s obchodnými partnermi a reklamnými agentúrami (v súvislosti s vecami,ktoré by ste si mohli spájať s našimi produktmi, napríklad preto, lebo majú podobný imidž, štýl alebo funkcionalitu), ktorí boli dôkladne vybraní PMI partnermi, aby Vás mohli kontaktovať s ponukou produktov, služieb a reklamou, o ktorých sa domnievajú, že by Vás mohli zaujímať v súlade s Vašimi preferenciami.

Informácie o Vás môžeme zdieľať aj s ďalšími tretími stranami v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom, napríklad: regulačné orgány; pri plnení požiadaviek správnych a kontrolných orgánov, prípadne iných verejných orgánov; keď dôjdeme k záveru, že sprístupnenie je nevyhnutné alebo žiaduce pre zabránenie vzniku škody, finančnej straty alebo ujmy na zdraví alebo v súvislosti s vyšetrovaním nezákonnej činnosti alebo podozrenia na nezákonnú činnosť; a v súvislosti s organizačnou reštrukturalizáciou. 

Kam môžeme informácie o Vás prenášať?

Ako všetky nadnárodné spoločnosti, aj PMI partneri zdieľajú informácie v globálnom meradle. Informácie o Vás teda môžu byť zdieľané globálne (pokiaľ informácie o Vás boli zhromaždené v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, znamená to, že môžu byť prenesené aj mimo tento priestor).

Pri používaní informácií na účely popísané v týchto Zásadách môže dôjsť k ich zdieľaniu v rámci jednej krajiny alebo aj mimo krajinu či oblasť, kde boli zhromaždené, a to aj do krajín, alebo oblastí, ktoré neposkytujú porovnateľnú úroveň ochrany osobných údajov.

PMI partneri pôsobiaci v Európskom hospodárskom priestore ("EHP") budú poskytovať osobné údaje PMI partnerom mimo tohto priestoru, napríklad na uľahčenie fungovania globálneho podnikania. Prenos však v každom prípade bude:

 • uskutočňovaný v súlade s rozhodnutiami Európskej komisie o primeranosti ;
 • zabezpečený primeranými bezpečnostnými opatreniami, napríklad vzorovými zmluvami EÚ; alebo
 • nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy medzi nami a Vami (alebo vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na základe Vašej žiadosti) alebo uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej vo Vašom záujme medzi nami a treťou stranou, napríklad vo vzťahu k cestovným opatreniam.

Vo všetkých prípadoch budú prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov v daných krajinách alebo oblastiach, ktoré zodpovedajú príslušným zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako informácie o Vás chránime?

Prijímame zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré chránime, pred neoprávneným sprístupnením, použitím, zmenou alebo zničením. Vo vhodných prípadoch používame tiež kódovanie a iné technológie, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečení bezpečnosti informácii, ktoré nám poskytujete. Dodržiavanie prísnych a bezpečnostných požiadaviek na ochranu súkromia a osobných údajov vyžadujeme aj od poskytovateľov služieb, ktorých využívame.

Ako dlho budú informácie o Vás uchovávané?

Informácie o Vás budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré boli informácie získané. Po naplnení účelov budú informácie vymazané. Doba uchovania informácií sa môže líšiť v závislosti od účelu, pre ktorý boli získané. Upozorňujeme, že za určitých okolností máte právo žiadať výmaz informácií. Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch máme aj zákonnú povinnosť uchovávať informácie napríklad na daňové, alebo účtovné účely.

Zvyčajne údaje uchovávame na základe nižšie popísaných kritérií:

 Typ
 Vysvetlenie/typické kritéria pre uchovávanie
 • informácie týkajúce sa riadenia obchodného vzťahu s obchodníkom (obchodník využívajúci digitálne touchpointy a je možné ho kontaktovať) 

Väčšina informácií vo Vašom obchodnom profile je uchovávaná počas trvania nášho obchodného vzťahu. Niektoré prvky Vášho profilu, ako napríklad záznamy o histórii Vašich dokončených úloh, nákupných cien alebo nákupoch, sa však po istom čase prirodzene stanú neaktuálnymi, takže ich automaticky, po uplynutí určitej doby (vymažeme, a to v súlade s tým, pre aké účely boli tieto informácie zhromaždené.

 • informácie týkajúce sa riadenia obchodného vzťahu s obchodníkom (ak je obchodník neaktívny na digitálnych touchpointoch)

Tento scenár je podobný ako scenár uvedený vyššie s výnimkou toho, že v prípade ak nebudete využívať digitálny touchpoint počas dlhšej doby (zvyčajne 2 roky), odstránime Váš prístup do digitálnej platformy a vymažeme záznamy, ktoré sa týkajú jeho používania z Vašej strany (pokiaľ nespadá pod iný účel spracúvania, ako sú záznamy o Vašich objednávkach). Za takýchto okolností sa domnievame, že je Vašou preferenciou nepoužívať danú digitálnu platformu.

 • obchodník (ak ho nie je možné kontaktovať)

Ak ste u nás zaregistrovaný ako obchodník ale kontaktné informácie, ktoré ste nám poskytli nefungujú, Vaše informácie uchováme zvyčajne len po dobu 6 mesiacov, počas ktorých máte možnosť sa vrátiť a opraviť dané údaje.

 • obchodník (nedokončená registrácia)

V prípade, ak sa začnete registrovať ako obchodník, ale  registráciu nedokončíte , Vaše údaje vôbec neuchovávame.

 • obchodné a platobné záznamy

Vedieme záznamy o faktúrach, predajoch, nákupoch, uskutočnených a prijatých platbách a podporných dokumentoch (napríklad zmluvy a e-maily) v súlade s požiadavkami spoločnosti a daňovými požiadavkami, zvyčajne 11 rokov. Takisto vedieme záznamy o kontrolách dodávateľov po dobu, kým sme povinní dodržiavať naše zákonné a regulačné povinnosti.

 • záznamy o návštevníkoch

Ak navštívite naše budovy, záznamy o návštevníkoch zvyčajne uchovávame počas troch rokov.

 • CCTV

Ak navštívite naše budovy, záznamy CCTV sa zvyčajne uchovávajú po dobu niekoľkých dní, až niekoľkých týždňov, v závislosti od konkrétneho účelu nahrávania.

 • prieskum trhu

Ak nie ste zaregistrovaný v našej databáze, a použijeme Vaše verejne dostupné informácie na prieskum trhu alebo pochopenie Vašich preferencií, uchováme tieto informácie po krátku dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľu prieskumu trhu.

 • nákup a záruka

Ak si zakúpite tovar, uchováme informácie týkajúce sa nákupu po dobu nevyhnutnú na dokončenie predaja a na zabezpečenie súladu so zákonnými povinnosťami (napríklad na daňové alebo účtovné účely.) Ak sa zároveň zaregistrujete pre účely záruky na PMI produkt, uchováme dané informácie po dobu nevyhnutnú pre poskytnutie záruky.

 • zákaznícky servis
Ak kontaktujete zákaznícky servis, vyhotovíme o tom záznam (ktorý obsahuje aj detaily Vašej požiadavky a našu odpoveď), a uchováme ho pokiaľ je relevantný pre náš vzťah, napríklad ak potrebujete poradiť ako používať digitálny touchpoint, alebo ak sú Vaše predchádzajúce požiadavky relevantné. Ostatné záznamy týkajúce sa zákazníckeho servisu (napríklad automatické nahrávanie telefonických hovorov, v ktorých žiadate, aby sme Vás nasmerovali k maloobchodnej prevádzke) môžu byť relevantné iba do vyhotovenia trvalejších záznamov, a budú uchované iba dočasne.
 • systémové záznamy
Systémové záznamy sa obvykle uchovávajú po dobu niekoľkých mesiacov.
 • obchodné analýzy
Obchodné analytické údaje sa obvykle získavajú pri užívaní PMI touchpointov a krátko na to sú anonymizované/zosumarizované.

Aké máte práva a možnosti?

V súvislosti s informáciami, ktoré o Vás uchovávame, môžete mať niektoré alebo všetky z nasledovných práv:

 • požadovať k nim prístup;
 • požadovať ich opravu, aktualizáciu alebo výmaz;
 • požadovať, aby sme obmedzili ich používanie za určitých okolností;
 • za určitých okolností namietať proti ich používaniu/spracúvaniu;
 • odvolať svoj súhlas s tým, aby sme ich používali;
 • za určitých okolností uplatniť prenosnosť údajov;
 • vylúčiť informácie z používania pre priamy marketing; a
 • podať sťažnosť kontrolnému orgánu vo Vašej krajine (ak taký existuje).

Ponúkame Vám jednoduché spôsoby pre uplatnenie týchto práv, a to prostredníctvom odkazov "odhlásiť" ("unsubscribe") alebo poskytnutím našej kontaktnej adresy v správach od nás, alebo využitím kontaktných informácií v sekcii "Na koho sa môžem obrátiť s otázkami?" na konci tohto dokumentu.

Niektoré mobilné aplikácie, ktoré ponúkame, Vám môžu zasielať notifikácie, napríklad o nových produktoch alebo službách. Zobrazovanie týchto správ môžete vypnúť v nastavení Vášho telefónu alebo prostredníctvom aplikácie.

Práva, ktoré máte, sa odvíjajú od právneho poriadku Vašej krajiny. Pokiaľ ste v Európskom hospodárskom priestore, vzťahujú sa na Vás práva popísané v tabuľke nižšie. Pokiaľ nie ste v Európskom hospodárskom priestore, môžete nás kontaktovať pre viac informácii (viď. posledný odsek v týchto Zásadách s označením "Na koho sa môžete obrátiť s otázkami?").

Práva vzťahujúce sa na informácie, ktoré uchovávame
Ďalšie detaily (poznámka: ku všetkým týmto právam sa vzťahujú určité zákonné obmedzenia)
 • požadovať od nás prístup k údajom

Toto je potvrdenie o:

 • tom či o Vás spracúvame informácie alebo nie;
 • našom názve a kontaktných údajoch;
 • účele spracúvania;
 • kategóriách dotknutých informácií;
 • kategóriách osôb, ktorým tieto informácie poskytujeme a v prípade, ak sa nejaká osoba nachádza mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a nevzťahuje sa na ňu Rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, primerané záruky ochrany informácií;
 • zdroji informácií (ak ho máme), ak sme ich nezískali od Vás;
 • (v rozsahu v akom ho uskutočňujeme, na čo Vás upozorníme) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, ktoré má na Vás právne účinky alebo Vás významne ovplyvňuje podobným spôsobom, a informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás; a
 • kritériách pre určenie doby, po ktorú informácie uschováme.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópie informácii o vás, ktoré používame (za predpokladu, že to nebude mať vplyv na práva a slobody iných).

 • požadovať od nás opravu alebo aktualizáciu údajov

Toto právo sa platní, ak informácia, ktorú uchovávame, je nepresná alebo neúplná.

 • požadovať výmaz údajov

Toto právo sa uplatní, ak:

 • informácie, ktoré uchovávame, už nie sú nevyhnutné vzhľadom na účel, pre ktorý ich používame;
 • používame informácie na základe Vášho súhlasu a Vy svoj súhlas odvoláte (v tomto prípade si budeme pamätať aby sme Vás už nekontaktovali, pokiaľ nebudete od nás chcieť, aby sme vymazali všetky informácie o Vás, v prípade čoho budeme Vaše prianie rešpektovať);
 • používame informácie na základe oprávneného záujmu a po vašom namietaní dospejeme k záveru, že náš záujem neprevažuje natoľko, aby sme mohli pokračovať v ďalšom používaní;
 • informácia bola použitá alebo získaná nezákonne; alebo

za účelom dodržania zákonnej povinnosti.

 • žiadať o obmedzenie nášho spracúvania údajov

Toto právo sa uplatní dočasne, teda po dobu, počas ktorej skúmame Váš prípad, pokiaľ:

 • spochybňujete správnosť informácií, ktoré používame; alebo
 • ste namietali proti nášmu používaniu informácií na základe oprávneného záujmu

  (pokiaľ v týchto prípadoch využijete svoje právo, budeme Vás vopred informovať, než informáciu znova použijeme).

  Toto právo sa uplatní tiež, ak:

 • naše používanie údajov je nezákonné a Vy nesúhlasíte s vymazaním údajov; alebo

údaje už ďalej nepotrebujeme, ale vyžiadate si ich za účelom zahájenia súdneho konania.

 • namietať proti nášmu spracúvaniu údajov

Tu máte dve práva:

 • ak používame informácie o Vás pre priamy marketing: môžete namietať proti používaniu ("odhlásiť sa" z používania) týchto informácií pre účely priameho marketingu (bez akéhokoľvek vysvetľovania) a my musíme Vašej žiadosti vyhovieť; a
 • ak používame informácie o Vás na základe oprávneného záujmu pre iný účel ako je priamy marketing, môžete proti takému používaniu namietať, s tým, že nám vysvetlíte Vašu konkrétnu situáciu, a my sa Vašimi námietkami budeme zaoberať.

 

 • právo odvolať Váš súhlas s našim spracúvaním údajov

Toto právo sa uplatní v prípade, ak právnym základom spracúvania Vašich informácií je súhlas. Tieto prípady budú jasne vyplývať z kontextu.

 • prenositeľnosť údajov

Ak:

 • ste nám poskytli údaje; a
 • tieto údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, alebo na základe plnenia našich zmluvných záväzkov voči Vám,

tak máte právo získať od nás Vaše údaje v bežne dostupnom formáte a ďalej právo požadovať, aby sme Vaše údaje odovzdali niekomu inému, ak je to technicky možné.

 • podať sťažnosť dozornému orgánu vo Vašej krajine

Každá krajina Európskeho hospodárskeho priestoru musí mať pre tento účel jeden alebo viacero verejných orgánov.

Tu môžete nájsť ich kontaktné údaje:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Ďalšie krajiny nájdete na webových stránkach Vašej krajiny.

Doplňujúce body špecifické pre danú krajinu

V závislosti od toho, v ktorej krajine sa nachádzate, môžete mať isté dodatočné práva.

 • Ak sa nachádzate vo Francúzsku, máte právo dať nám pokyny týkajúce sa informácií o Vás, ktorými disponujeme, pre prípad Vašej smrti (konkrétne, či ich máme uchovať alebo vymazať a či iné osoby majú právo ich vidieť). Môžete:
 1. vydať všeobecné pokyny pre poskytovateľa digitálnych služieb registrovaného na francúzskom dozornom orgáne na ochranu osobných údajov ("CNIL") (tieto pokyny sa vzťahujú na každé používanie informácií o Vás); alebo
 2. nám môžete poskytnúť konkrétne pokyny, ktoré sa vzťahujú iba na naše používanie informácií o Vás.

Vaše pokyny môžu obsahovať požiadavku, aby sme poskytli informácie o Vás tretej strane (ale v prípadoch, kedy dané informácie obsahujú informácie iných osôb, z dôvodu našej povinnosti rešpektovať aj ich právo na súkromie nemusíme byť schopní úplne splniť Vaše pokyny). Môžete určiť tretiu stranu, ktorá zabezpečí, že Vaše pokyny budú splnené.  Ak takýmto spôsobom tretiu stranu neurčíte, (pokiaľ vo Vašich pokynoch neurčíte inak) Váš nástupca bude po Vašej smrti oprávnený vykonávať Vaše práva v súvislosti s Vašimi informáciami:

 1. pri správe Vášho majetku (v tomto prípade bude Váš nástupca schopný získať o Vás informácie na určenie a získanie informácii, ktoré by mohli byť užitočné pri správe Vášho majetku, vrátane akéhokoľvek digitálneho majetku alebo údajov, ktoré by mohli byť považované za rodinnú pamiatku, ktorá je prevoditeľná na Vašich nástupcov); a
 2. na zaručenie toho, aby subjekty využívajúce Vaše informácie vzali na vedomie Vašu smrť (ako napríklad zrušenie Vášho účtu, a obmedzenie alebo aktualizovanie Vašich informácií).

Vaše pokyny môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Viac informácií o spracúvaní Vašich informácií po Vašej smrti môžete nájsť v článku 40 ods. 1 zákona 78-17 z 6. januára 1978. Keď zomriete, automaticky prestanete používať Váš účet, a my vymažeme informácie o Vás v súlade s našimi predpismi ohľadom uchovávania údajov (pre viac informácií viď odsek s označením "Ako dlho budú informácie o Vás uchovávané?").

Na koho sa môžete obrátiť s otázkami?

Ak máte otázky alebo si prajete uplatniť akékoľvek z Vašich práv, kontaktné údaje príslušného PMI partnera a, ak je to relevantné, zodpovednej osoby nájdete, tu. Kontaktné údaje uvádzame tiež v oznámeniach, ktoré Vám PMI partneri posielajú.

Ak vo Vašej krajine pôsobí orgán ochrany osobných údajov, máte právo sa naňho obrátiť s otázkami, či obavami. Ak príslušný PMI partner nie je schopný uspokojivo zodpovedať Vaše otázky alebo vyriešiť Vaše obavy, máte ďalej právo domáhať sa súdnej ochrany pred príslušným súdom svojej domovskej krajiny. 

Zmeny v Zásadách

Z času na čas môžeme tieto Zásady (a akékoľvek doplňujúce zásady) aktualizovať. V prípadoch, kedy to vyžaduje zákon, Vás na zmeny upozorníme.

Posledná aktualizácia bola uskutočnená dňa 27. marca 2018. Predošlé verzie Zásad môžete nájsť tu.