Kim jesteśmy?

Jesteśmy członkiem grupy Philip Morris International. Nasze dane (nazwa, adres, itp.) zostaną Państwu przekazane odrębnie w momencie gromadzenia Państwa informacji, przykładowo w drodze powiadomienia w aplikacji lub na stronie internetowej, lub w e-mailu zawierającym link do tej informacji.

 • PMI: Philip Morris International, wiodąca międzynarodowa grupa z branży tytoniowej. Składa się z szeregu spółek, lub "podmiotów stowarzyszonych".
 • Podmioty stowarzyszone PMI: Każdy członek grupy Philip Morris International jest "Podmiotem Stowarzyszonym". "My" (lub "nas" lub "nasi") dotyczy podmiotów stowarzyszonych PMI: podczas zakładania profilu kandydata lub aplikowania o posadę przekazujecie Państwo informacje o sobie każdemu podmiotowi stowarzyszonemu PMI, a każdy z tych podmiotów stowarzyszonych PMI może przetwarzać informacje o Państwie w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Ma to miejsce, gdy odpowiadacie Państwo na ogłoszenie o pracę, zamieszczone przez podmiot stowarzyszony PMI w danym kraju/na danym terytorium.

W jaki sposób gromadzimy o Państwie informacje?

Możemy gromadzić informacje o Państwie na różne sposoby.

 • Mogą Państwo dostarczać nam informacje w sposób bezpośredni (np. utworzenie konta, stworzenie profilu kandydata, ubieganie się o pracę, udział w rozmowie rekrutacyjnej, wypełnianie testów/ocen, wysyłanie wiadomości e-mail, lub skontaktowanie się z nami telefonicznie).
 • Możemy gromadzić informacje w sposób automatyczny (np. w przypadku wykorzystywania aplikacji PMI lub strony internetowej).
 • Możemy nabywać informacje od stron trzecich (np. of agencji rekrutacyjnych, dostawców referencji, (gdzie to dopuszczalne przez prawo) dostawców usług oceny kandydatów i publicznie dostępne informacje na firmowych stronach internetowych, w wyszukiwarkach internetowych i na platformach społecznościowych, takich jak LinkedIn).

W niniejszej informacji, wszelkie metody, w jakich mogą Państwo się z nami skontaktować określamy jako "punkty kontaktu PMI". Punkty kontaktu PMI mają charakter zarówno fizyczny (przykładowo: punkty sprzedaży, biura i wydarzenia), jak i cyfrowy (na przykład aplikacje i strony internetowe).

Możemy gromadzić informacje, które przekazują nam Państwo bezpośrednio. Typowo ma to miejsce gdy Państwo:

 • rejestrują się w jako członek w naszej bazie danych (na przykład osobiście, poprzez aplikację, lub w sieci, lub w przypadku utworzenia konta i profilu kandydata);
 • składają Państwo podanie o pracę i przedkładają nam informacje;
 • uczestniczą Państwo w rozmowie rekrutacyjnej;
 • wypełniają Państwo test/ocenę;
 • przyjmujecie Państwo pracę, przechodzicie prześwietlenie i informacje wprowadzające (gdzie to stosowne);
 • pobierają lub wykorzystują punkt kontaktu z (np. aplikację lub stronę internetową);
 • kontaktują się z nami poprzez punkt kontaktu z PMI, drogą mailową, telefoniczną lub poprzez media społecznościowe;
 • rejestrują się w celu otrzymania komunikatów prasowych, alarmów e-mail lub bieżących informacji związanych z pracą;
 • uczestniczą w ankietach, lub (jeśli jest to dopuszczlane prawem), konkrusach lub promocjach; lub
 • uczęszczają na wydarzenia organizowane przez podmiot stowarzyszony PMI.

Możemy gromadzić informacje o Państwie w sposób automatyczny. Typowo ma to miejsce gdy Państwo:

 • ·odwiedzają Państwo nasze biura (np. poprzez rejestrację wideo oraz rejestry dostępu do budynków);
 • wypełniają Państwo testy umiejętności dostępne w Internecie;
 • biorą udział w wydarzeniu zorganizowanym przez podmiot PMI (np. poprzez czujniki stosowane w trakcie wydarzenia, które łączą się z technologią mobilną);
 • korzystają Państwo z systemów PMI lub urządzeń wydawanych przez PMI, takich jak laptop;
 • komunikują się z nami (na przykład poprzez punkt kontaktu z PMI, przez e-mail lub poprzez platformy społecznościowe);
 • korzystają z punktów kontaktu z PMI (np. poprzez mechanizmy śledzenia w aplikacji lub na stronie); lub
 • dokonują publikacji na mediach społecznościowych, z których korzystamy (np. w celu lepszego zrozumienia opinii publicznej).

Możemy również gromadzić informacje o Państwie w sposób automatyczny w drodze wykorzystywania technologii plików cookies oraz podobnych technologii śledzenia na cyfrowych punktach kontaktu PMI. Stosowane pliki typu cookies i inne technologie są zależne od danego punktu kontaktu PMI. W celu uzyskania informacji o technologii cookies (w tym mechanizmów usługi Google Analytics) oraz podobnych technologiach stosowanych w punkcie kontaktu, w tym także informacji o sposobie akceptowania lub odmawiania korzystania z plików cookies, prosimy zapoznać się z informacją dotyczącą plików cookies dostępną w danym punkcie kontaktu.

Jeśli jest to dopuszczalne prawem, możemy uzyskiwać informacje o Państwie od stron trzecich. Może się to odbywać w następujący sposób:

 • informacje od agencji rekrutacyjnych;
 • informacje dzielone pomiędzy podmiotami stowarzyszonymi PMI;
 • informacje pochodzące z zewnętrznych stron społecznościowych (na przykład, w przypadku ułatwiania procesu logowania się na platformę rekrutacyjną dla uzyskania bezpośredniego dostępu, po zalogowaniu się na konto w mediach społecznościowych, takich jak Gmail lub Yahoo!, lub w przypadku chęci załadowania informacji na platformę (na przykład LinkedIn) zamiast manualnego wypełniania podania); oraz
 • informacje profilowe dostępne publicznie (na przykład Państwa doświadczenie, umiejętności i zainteresowania) znajdujące się na stronach społecznościowych należących do stron trzecich (takich jak LinkedIn).

Możemy również gromadzić informacje o Państwie w innych kontekstach, co każdorazowo podlega zawiadomieniu.

Jakie informacje o Państwie gromadzimy?

Możemy gromadzić różne typy informacji:

 • informacje niezbędne dla zarządzania i administrowania naszego stosunku z Państwem i prowadzenia naszej działalności, w tym dla wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. weryfikacja tożsamości, Państwa uprawnień do pracy, Państwa szczegółów podania o pracę i, gdzie to dozwolone przez prawo, Państwa odpowiedniości do pracy na danym stanowisku - uzyskane z tzw. background checku)
 • informacje, jakie przekazują nam Państwo w profilu kandydata, podaniu o pracę, formularzach i ankietach
 • informacje potwierdzające Państwa kwalifikacje dla danej roli, do wejścia na tzw. krótką listę i do wyboru kandydatów
 • informacje o Państwa wizycie w naszych biurach, lub uczestnictwie w wydarzeniach
 • gdzie to stosowne, informacje niezbędne dla oferowania Państwu pracy i wprowadzania do pracy na danym stanowisku (takie jak wystawienie oferty, sporządzenie umowy o pracę, sporządzenie informacji o świadczeniach, lub umożliwienie dostępu do systemów)
 • informacje zebrane w ramach monitorowania procesu rekrutacyjnego
 • informacje, jakie nam Państwo przekazują w trakcie połączeń telefonicznych lub w wiadomościach e-mail przesyłanych do nas
 • informacje o Państwa preferencjach i aspiracjach zawodowych
 • informacje zebrane w ramach analityki biznesowej i udoskonaleń

Informacje jakie od Państwa gromadzimy w sposób bezpośredni są zależne od kontekstu, w jakim je Państwo przekazują. Przykładowo:

 • w procesie aplikowania o pracę i rekrutacji, podajecie Państwo imię, nazwisko, dane kontaktowe, umiejętności, kwalifikacje i informacje o doświadczeniu;
 • w trakcie rozmowy rekrutacyjnej lub oceny, odpowiadacie Państwo na pytania;
 • mogą Państwo udzielić nam informacji o Państwa aspiracjach zawodowych oraz zainteresowaniach, pozwalając nam na oferowanie możliwości i szans leżących w Państwa obszarze zainteresowań; oraz
 • możemy gromadzić informacje, które pozwalają nam na zweryfikowanie Państwa tożsamości i uprawnień dla danego stanowiska, na przykład na podstawie kopii dokumentu tożsamości lub Państwa wizerunku;

Informacje, jakie gromadzimy w sposób automatyczny będą m.in. dotyczyć:

 • szczegółów Państwa wizyt w naszych biurach, uczestnictwa w rozmowach rekrutacyjnych, ocenach i wydarzeniach (na przykład dzień, czas trwania);
 • szczegółów użycia przez Państwa punktów kontaktowych PMI (takich jak podania/informacje objęte dostępem, godzina i czas trwania, wyszukiwane informacje); oraz
 • Państwa urządzeń (na przykład Państwa adres IP lub inny unikalny identyfikator urządzenia, dane lokalizacji, szczegóły wszelkich plików cookies jakie możemy przechowywać na Państwa urządzeniu).

Informacje jakie gromadzimy od stron trzecich będą m.in. składać się z:

 • informacji związanych z podaniem o pracę, pochodzących od agencji rekrutacyjnych (w przypadku aplikowania za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej);
 • referencji i świadectw pracy wydawanych przez poprzednich pracodawców lub dostawców referencji;
 • gdzie dopuszcza to prawo, informacji z tzw. background checku, odpowiednio dla roli (potwierdzenie dokumentu tożsamości, weryfikacja adresu, potwierdzenie kwalifikacji i historii zatrudnienia, wyszukiwanie sankcji i list osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, jak również niekaralność kandydata);
 • informacji dotyczących loginu i profilu, pochodzących z zewnętrznych stron społecznościowych (na przykład, w przypadku ułatwiania procesu logowania się na platformę rekrutacyjną dla uzyskania bezpośredniego dostępu, po zalogowaniu się na konto w mediach społecznościowych, takich jak Gmail lub Yahoo!, lub w przypadku chęci załadowania informacji na platformę (na przykład LinkedIn) zamiast manualnego wypełniania podania); oraz
 • informacji na dostępnych publicznie profilach (takich jak rola, umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie i zainteresowania, na przykład ze strony internetowej firmy, z wyszukiwań internetowych, lub dostępnych na platformach społecznościowych, takich jak LinkedIn).

Informacje, które zbieramy i przetwarzamy mogą obejmować Państwa:

 • imię i nazwisko
 • hasło
 • adres, w tym adres korespondencyjny
 • dane kontaktowe, w tym osobisty adres e-mail, domowy numer telefonu lub telefon komórkowy, jeżeli dane te są dostarczane w ramach wniosku
 • płeć
 • list przewodni
 • CV/ podanie o pracę, w tym informacje osobiste i zawodowe
 • sposób, w jaki uzyskaliście Państwo informację o wakacie
 • kwalifikacje do pracy na danym stanowisku, w tym informacje o paszporcie i innym dokumencie tożsamości
 • referencje
 • transkrypty i świadectwa posiadanych kwalifikacji
 • wykształcenie i historia zatrudnienia
 • stanowiska, o które ubiegali się Państwo w przeszłości
 • bieżące, oczekiwane i oferowane warunki zatrudnienia (np. pensja, wymiar pracy, urlop, świadczenia)
 • notatki z rozmów rekrutacyjnych i wyniki ocen
 • wynik procesu rekrutacyjnego
 • powód wycofania się z procesu rekrutacyjnego (gdzie to stosowne)
 • numer ubezpieczenia społecznego i dane z PIT
 • kod podatkowy
 • data urodzenia
 • stan małżeński
 • informacje o koncie bankowym (jeżeli zaoferujemy Państwu pracę i Państwo ją zaakceptujecie)
 • fotografie i nagrania wideo
 • informacje o użytkowniku systemu
 • zautomatyzowaną ewidencję Państwa użycia systemów informatycznych PMI
 • informacje przekazywane nam za pomocą systemów informatycznych obsługiwanych przez podmioty stowarzyszone PMI
 • informacje o Państwa wizycie w naszych biurach lub uczestnictwie w wydarzeniach

Możemy również zbierać i przetwarzać specjalne kategorie informacji o Państwie, takie jak Państwa:

 • pochodzenie rasowe i etniczne (np. dla monitorowania równych szans)
 • poglądy polityczne (wyłącznie, jeśli informacje te są przekazywane dobrowolnie)
 • przekonania religijne lub filozoficzne (np. dla rozsądnego zakwaterowania)
 • orientacja seksualna (np. dla monitorowania równych szans i wyłącznie, jeśli informacje te są przekazywane dobrowolnie)
 • przynależność do związku zawodowego (wyłącznie, jeśli informacje te są przekazywane dobrowolnie)
 • dane dotyczące stanu zdrowia, w tym niepełnosprawności (np. dla rozsądnego zakwaterowania)

Będziemy przetwarzali te informacje wyłącznie, jeśli przekażecie nam je Państwo dobrowolnie, jeśli będziemy prawnie zobowiązani do ich przetwarzania w związku z procesem rekrutacji.

Do jakich celów stosujemy informacje o Państwie, oraz na jakiej podstawie prawnej?

W tej sekcji opisujemy cele, w których stosujemy Państwa informacje osobiste. Jest to jednak informacja o zasięgu globalnym i tam, gdzie przepisy krajowe ograniczają bądź zabraniają określonych czynności opisanych w niniejszej informacji, nie będziemy korzystali z informacji zebranych na Państwa temat w tych celach na terytorium właściwego kraju.

Zgodnie z powyższym, możemy stosować informacje o Państwie do następujących celów:

 • sprawdzenie tożsamości, uprawnień i prawa do wykonywania pracy
 • sprawdzenie historii zatrudnienia, kwalifikacji, doświadczenia i referencji
 • gdzie to dopuszczalne przez prawo, weryfikacja kandydata
 • dokonanie rekrutacji i wybór kandydata, w tym przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, ocen i utworzenie profilu psychometrycznego, tworzenie tzw. krótkich list, ofert pracy i świadczeń (gdzie to stosowne)
 • administracja kadrowa, w tym obowiązek prowadzenia ewidencji
 • gdzie to stosowne, administracja przed zatrudnieniem, w tym przygotowanie dokumentów umownych i pozaumownych, dokonywanie ustawień i budowanie systemów
 • monitorowanie procesu rekrutacyjnego

Podstawy prawne naszego wykorzystania informacji o Państwie mogą być następujące (objaśniamy je szczegółowo w dziale "dowiedz się więcej"):

 • zgodność z obowiązkiem prawnym, ciążącym na nas jako administratorze;
 • wykonanie umowy, której jesteś stroną;
 • żywotny interes osoby, której dane dotyczą;
 • w przypadku nie obowiązywania żadnego z powyższych, Państwa zgoda (o którą zwrócimy się przed przetwarzaniem informacji).

Cele, do których wykorzystujemy informacje o Państwie, wraz z ich metodami gromadzenia oraz podstawą prawną wykorzystywania, to:

 Cel
 Metoda gromadzenia oraz podstawa prawna Przetwarzania

Zgodność z obowiązkiem prawnym

 • sprawdzenie tożsamości i prawa do wykonywania pracy
 • ocena składu demograficznego personelu, w tym dla monitorowania równych szans

 

Informacje te są co do zasady dostarczane nam przez Państwa w sposób bezpośredni.

Wykorzystujemy je ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego zatrudniania osób posiadających prawo do pracy w kraju, w którym znajduje się oferowane stanowisko lub do monitorowania składu demograficznego personelu, lub, w krajach, w których taki wymóg nie istnieje - z powodu naszego zamiaru prowadzenia naszej działalności w zgodzie z wymogami dobrych praktyk, które w żadnym razie nie będą uznawane za nadrzędne wobec Państwa prawa i swobody do ochrony informacji związanych z Państwem.

Weryfikacja podania i sprawdzanie kandydatów (w zakresie dopuszczalnym przez prawo)

 • sprawdzenie historii zatrudnienia, kwalifikacji, doświadczenia i referencji
 • gdzie to dopuszczalne przez prawo, weryfikacja i tzw. background check kandydata

Typowo będzie to połączenie informacji, jakie nam Państwo dostarczają (w ramach podania o pracę) i, w dalszych fazach procesu rekrutacyjnego, informacji, które zbieramy od stron trzecich, takich jak referencje i (w zakresie dopuszczalnym prawem) informacje o niekaralności.

Wykorzystujemy je ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego zatrudniania kwalifikowanych i odpowiednich osób lub, w krajach, w których taki wymóg nie istnieje - z powodu naszego zamiaru zatrudniania osób wykwalifikowanych i odpowiednich dla danej roli, oraz prowadzenia naszej działalności w zgodzie z wymogami dobrych praktyk, które w żadnym razie nie będą uznawane za nadrzędne wobec Państwa prawa i swobody do ochrony informacji związanych z Państwem.

 

Rekrutacja i wybór

 • rekrutacja i wybór kandydatów, w tym rozmowy kwalifikacyjne, oceny, testy psychometryczne
 • ocena formularzy podań i narzędzia oceny online i testy umiejętności
 • tworzenie krótkich list kandydatów
 • przedstawianie oferty i uzgadnianie świadczeń (gdzie to stosowne)
 • rozmowy grupowe, panelowe i indywidualne
 • informowanie o wyniku procesu rekrutacji i o innych możliwościach, które mogą Państwa interesować, reklamowanie stanowisk i monitorowanie zainteresowania
 • prowadzenie ewidencji

Typowo będzie to połączenie informacji, jakie nam Państwo dostarczają w różnych fazach procesu rekrutacyjnego, informacji, które zbieramy od stron trzecich, takich rekruterzy lub platformy społecznościowe, z których korzystają Państwo do dzielenia się z nami informacjami o Państwie.

Wykorzystujemy je, ponieważ posiadamy żywotny interes w rekrutowaniu i wybieraniu kandydatów na stanowiska (w tym w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych i dokonywaniu ocen) i prowadzeniu ewidencji procesu rekrutacji, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez informacji o Państwie.

 

Zarządzanie personelem przed zatrudnieniem

 • czynności związane z zatrudnianiem, w tym sporządzanie, wystawianie i podpisywanie umów o pracę
 • tworzenie elektronicznych akt personalnych
 • tworzenie ewidencji płac
 • tworzenie nowych świadczeń pracowniczych
 • zgłaszanie rozpoczęcia pracy organom władzy

Informacje te są zbierane w późniejszych fazach naszego procesu rekrutacji i podczas przetwarzania oferty pracy i/lub jej przyjęcia

Wykorzystujemy je, ponieważ posiadamy żywotny interes w sporządzaniu dokumentów zatrudnienia i wypełnianiu wewnętrznych wymogów ewidencji, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez informacji o Państwie.

Monitorowanie procesu rekrutacyjnego

 • kontrola jakości i sprawdzenia w celu monitorowania zgodności z naszym procesem rekrutacji

 

Informacje te są zbierane w trakcie procesu rekrutacji.

Wykorzystujemy je, ponieważ posiadamy żywotny interes w sprawdzaniu zgodności z naszym procesem rekrutacji, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez informacji o Państwie.

Wsparcie wszystkich powyższych celów

 • zarządzanie Państwa kontami
 • umożliwianie Państwu korzystania z punktów kontaktu z PMI (na przykład, pozwalanie Państwu na pozostanie zalogowanymi w sekcjach punktu kontaktu, które są zastrzeżone wyłącznie dla upoważnionych użytkowników, zarządzanie Państwa preferencjami językowymi)
 • korespondencja z Państwem
 • zarządzanie umówionymi wizytami z Państwem (na przykład w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej lub dokonania oceny)
 • ulepszanie Państwa doświadczeń
 • administracja i rozwiązywanie problemów

Informacje te będą typowo stanowiły połączenie informacji, jakie nam Państwo dostarczają (imię i nazwisko, hasło (lub odpowiednik)), oraz informacji, jakie gromadzimy o Państwie w sposób automatyczny (na przykład informacje o Państwa urządzeniu, pliki cookies oraz podobne technologie śledzenia).

Korzystamy z nich na podstawie odpowiadającej celowi wykorzystywania informacji, który wspieramy. Na przykład, gdy administrujemy Państwa kontem w celu wsparcia Państwa w poszukiwaniu pracy lub w aplikowaniu o stanowisko i wykorzystujemy te informacje na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w prowadzeniu naszej działalności i rekrutowaniu personelu, który jednak w żadnym przypadku nie będzie nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód ochrony informacji o Państwie.

Analityka biznesowa i udoskonalenia

 • ocena skuteczności procesu rekrutacji
 • analityka biznesowa oraz udoskonalenia (w tym udoskonalanie naszych procesów rekrutacji, cyfrowych punktów kontaktu PMI oraz informacji, jakie dostarczamy (poprzez nasze podmioty stowarzyszone) naszym kandydatom)

Typowo będzie to połączenie informacji, jakie nam Państwo dostarczają, informacji, które gromadzimy automatycznie, oraz (w zakresie dopuszczalnym prawem) informacji, jakie uzyskujemy od stron trzecich.

Wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w analizowaniu, ocenianiu skuteczności i ulepszaniu naszych czynności rekrutacyjnych, punktów kontaktowych PMI i wydarzeń, który jednak w żadnym przypadku nie będzie nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód ochrony informacji o Państwie.

 

W przypadku, gdy nie opieramy naszego wykorzystania informacji o Państwie na jednej z powyższych podstaw prawnych, zwrócimy się do Państwa o zgodę przed przetworzeniem informacji (przypadki takie będą jasno wynikały z kontekstu). Możemy również prosić o zgodę na przetwarzanie specjalnych kategorii informacji o Państwie.

W niektórych przypadkach PMI może wykorzystywać informacje o Państwie w sposób inny niż określony powyżej. W takich przypadkach otrzymają Państwo dodatkowe zawiadomienie dotyczące zachowania prywatności, w którym PMI wyjaśni, w jaki sposób wykorzysta Państwa dane. Powinni się Państwo zapoznać z wszelkimi dodatkowymi zawiadomieniami przekazanymi w związku z niniejszym zawiadomieniem.

Czy podejmujemy jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje?

Podejmujemy zautomatyzowane decyzje dotyczące kwestii określonych w niniejszej informacji (na przykład kwalifikacja kandydatów do rozmów rekrutacyjnych). Jeżeli to robimy, zawsze informujemy o tym Państwa, przekazując informacje o powodach tej decyzji, jak również o powadze konsekwencji naszego użycia takich informacji o Państwie.

Komu przekazujemy Państwa informacje, i do jakich celów?

Możemy przekazywać informacje o Państwie do:

 • Podmiotów Stowarzyszonych PMI;
 • stron trzecich, które dostarczają Państwu lub podmiotom stowarzyszonym PMI przedmioty i usługi (takich jak agencje rekrutacyjne, firmy świadczące usługi tzw. background check kandydatów i dostawcy usług oceny online); oraz
 • stron trzecich, w zakresie wymaganym prawem (na przykład organy rządowe oraz doradcy profesjonalni); przeszłych, potencjalnych i przyszłych pracodawców; w kontekście restrukturyzacji organizacji).

Współdzielenie danych z innymi podmiotami stowarzyszonymi PMI

 • Informacje o Państwie będą przekazywane do firmy Philip Morris International Management SA (z siedzibą w Lozannie, Szwajcaria), będącą miejscem centralnego administrowania przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty stowarzyszone PMI. Informacje o Państwie mogą być również przekazywane do Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (z siedzibą w Lozannie, Szwajcarii), podmiotowi będącemu dostawcą technologii dla pomiotów stowarzyszonych PMI. Philip Morris International Management SA oraz (w zakresie posiadanego przez siebie dostępu) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl przetwarzają informacje o Państwie do wszystkich celów wskazanych w niniejszym zawiadomieniu.
 • Informacje o Państwie będą przekazywane innym podmiotom stowarzyszonym PMI dla celów określonych w niniejszej karcie informacyjnej (na przykład w celu określenia, czy spełniacie Państwo wymogi dla stanowisk dostępnych w innych podmiotach stowarzyszonych PMI). Podając informacje na platformie wyszukiwania ofert pracy, zostaną one udostępnione każdemu podmiotowi stowarzyszonemu PMI, a każdy podmiot stowarzyszony PMI będzie mógł je przetwarzać w ramach własnego procesu rekrutacji.Ma to miejsce, gdy odpowiadacie Państwo na ogłoszenie o pracę dotyczące podmiotu stowarzyszonego PMI. Stosownie, informacje o Państwie mogą być przekazywane globalnie (w przypadku, gdy informacje o Państwie zostały zgromadzone w Europejskim Obszarze Gospodarczym, oznacza to, że informacje o Państwie mogą zostać wyprowadzone poza niego).

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów stowarzyszonych PMI oraz krajów, w których znajdują się takie podmioty, dostępne są tutaj.

Współdzielenie danych ze Stronami Trzecimi

 • Możemy przekazywać informacje o Państwie do stron trzecich, które dostarczają Państwu lub podmiotom stowarzyszonym PMI przedmioty i usługi (takich jak agencje rekrutacyjne, firmy świadczące usługi tzw. background check kandydatów i dostawcy usług oceny online, dostawcy usług informacyjnych i dostawcy usług weryfikacji tożsamości).
 • Możemy przekazywać informacje o Państwie pozostałym osobom trzecim, o ile wymaga tego lub zezwala na to prawo, np. za pośrednictwem organów regulacyjnych i agencji rządowych, w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania lub innych urzędników państwowych, oraz w przypadku, gdy PMI uzna ujawnienie danych za konieczne i właściwe w celu zapobieżenia obrażeniom ciała lub szkodom majątkowym, oraz na potrzeby dochodzenia prowadzonego w związku z faktyczną lub domniemaną nielegalną działalnością, a także w przypadku restrukturyzacji organizacyjnej.
 • W przypadku rezerwacji zakwaterowania (np. podczas podróży w celu odbycia rozmowy rekrutacyjnej), informacje o Państwie mogą być przekazywane stronom trzecim organizującym przejazd i zakwaterowanie, dostarczającym usługi transportowe i związane z podróżą, takim jak biura podróży, strony internetowe umożliwiające rezerwacje biletów i noclegów, biura sprzedaży biletów, linie lotnicze, firmy wynajmujące samochody, dostawcy usług kolejowych i hotele.Strony trzecie będą korzystały z informacji o Państwie w swoich celach (na przykład w celu wykonania swoich obowiązków zapewnienia transportu lub zakwaterowania) i należy sprawdzić ich politykę prywatności, w której znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące użycia informacji o Państwie.

Gdzie mogą być przesyłane informacje o Państwie?

Podobnie jak we wszystkich organizacjach międzynarodowych, również i w podmiotach stowarzyszonych PMI przekazywanie danych osobowych odbywa się na skalę globalną. Podając informacje na platformie wyszukiwania ofert pracy, zostaną one udostępnione każdemu podmiotowi stowarzyszonemu PMI, a każdy podmiot stowarzyszony PMI będzie mógł je przetwarzać w ramach własnego procesu rekrutacji.  Ma to miejsce, gdy odpowiadacie Państwo na ogłoszenie o pracę dotyczące podmiotu stowarzyszonego PMI. Stosownie, informacje o Państwie mogą być przekazywane globalnie (w przypadku, gdy informacje o Państwie zostały zgromadzone w Europejskim Obszarze Gospodarczym, oznacza to, że informacje o Państwie mogą zostać wyprowadzone poza niego).

W przypadku wykorzystywania danych opisanych w niniejszej informacji, dane osobowe mogą być przekazywane w obrębie danego kraju bądź poza granice kraju lub terytorium, w którym zostały zgromadzone, włączając w to kraje lub terytoria, które mogą nie stosować odpowiednich norm w zakresie ochrony danych.

Podmioty stowarzyszone PMI znajdujące się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą przekazywać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym znajdującym się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przykładowo - w celu ułatwienia współdziałania naszej działalności w skali globalnej. Niezależne od przypadku, przekazanie będzie prowadzone:

 • na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;
 • zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład Europejskimi Umowami Modelowymi, lub
 • w sposób konieczny do wykonania zobowiązań wynikających z umowy między nami a Państwem (lub realizacji środków przedumownych podjętych na Państwa żądanie), lub w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Państwa interesie między nami a stroną trzecią, na przykład związanej z podróżami.

Niezależnie od przypadku, podjęte zostaną odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w takich krajach i organizacjach międzynarodowych, oraz na takich terytoriach w zgodzie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych.

W jaki sposób chronimy informacje o Państwie?

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, które zabezpieczane są przed ujawnianiem, wykorzystywaniem i zmienianiem bez upoważnienia. W stosownych przypadkach PMI stosuje szyfrowanie oraz inne metody wspomagające zabezpieczanie danych klientów. Od naszych usługodawców wymagamy przestrzegania równie rygorystycznych wymagań w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa.

Jak długo przechowywane są dane o Państwie?

Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres konieczny do zrealizowania celów ich zgromadzenia. Następnie dane zostaną usunięte. Okres ten będzie różny, w zależności od celów, w jakich zostały zebrane dane. W niektórych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania usunięcia informacji. W niektórych przypadkach możemy być ponadto prawnie zobowiązani do przechowania takich informacji, na przykład do celów podatkowych i księgowych.

Typowo, przechowujemy dane w oparciu o kryteria przedstawione w tabeli poniżej:

 Typ
 Objaśnienie/typowe kryteria przechowania
 • dane związane z procesem rekrutacji

W przypadku aplikowania o pracę w ramach naszej organizacji, zachowamy Państwa podanie przez czas utrzymywania przez nas stosunku, na przykład na czas trwania procesu rekrutacji, umożliwiając przekazanie Państwu informacji o innych możliwościach i, w przypadku przyjęcia Państwa na stanowisko, przez cały okres pracy na tym stanowisku.

Typowo informacje o Państwie są przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniego logowania na platformie rekrutacyjnej. Jako minimum ewidencjonujemy proces rekrutacji przez okres wymagany ustawowo, w którym istnieje możliwość wniesienia roszczenia wynikającego z procesu rekrutacji. Możemy przechowywać informacje o Państwie przez dłuższy czas, jeżeli aplikujecie Państwo o określone stanowiska, a praktyka ta jest dozwolona w kraju, w którym znajduje się to stanowisko.

Inne dokumenty dotyczące procesu rekrutacji (na przykład, wyniki oceny i prześwietlenia personelu) są zachowywane na krótki okres czasu, do momentu stworzenia stałej ewidencji (na przykład, ewidencja wyników ocen i prześwietlenia personelu).

 • ewidencja odwiedzających

W przypadku odwiedzin naszych budynków, ewidencja odwiedzających będzie przechowywana typowo przez okres wyłącznie kilku miesięcy.

 • monitoring przemysłowy

IW przypadku odwiedzin naszych budynków, rejestr z monitoringu przemysłowego będzie przechowywany typowo przez okres wyłącznie kilku dni.

 • rejestry z audytów systemu

Rejestry z audytów systemowych są przechowywane typowo przez okres wyłącznie kilku miesięcy.

 • analityka biznesowa

Dane z analityki biznesowej są typowo gromadzone automatycznie w przypadku wykorzystywania punktów kontaktu PMI, oraz anonimizowane/zbierane w bliskim okresie następującym po tym.

Jakie prawa i opcje Państwo posiadają?

Mogą Państwo posiadać niektóre z następujących praw odnośnie informacji, jakie o Państwie posiadamy:

 • żądanie do udzielenia Państwu dostępu do nich;
 • żądanie ich poprawienia lub aktualizacji lub usunięcia;
 • żądanie ograniczenia naszego korzystania z nich, w niektórych okolicznościach;
 • wniesienie sprzeciwu wobec użytkowania ich, w niektórych okolicznościach;
 • wycofanie Państwa zgody na nasze wykorzystywanie ich;
 • przenoszenie danych, w niektórych okolicznościach;
 • wycofanie się z naszego korzystania z nich do celów marketingu bezpośredniego; oraz
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego (jeżeli taki organ istnieje w Państwa kraju).

Oferujemy Państwu łatwy sposób na skorzystanie ze swych praw, taki jak łącza wypisania się z subskrypcji, lub kontakt z people.culture@pmi.com, lub poprzez przedstawienie danych kontaktowych w punkcie "do kogo należy zwrócić się z pytaniami?" na końcu niniejszego zawiadomienia.

Posiadane przez Państwa prawa zależne są od praw obowiązujących w Państwa kraju. Jeżeli mieszkają Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym, będą posiadali Państwo prawa wskazane w tabeli poniżej. Jeśli znajdują się Państwo gdzie indziej, mogą się Państwo z nami skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji (patrz punkt "do kogo należy zwrócić się z pytaniami?”).

Prawa odnośnie przechowywanych przez nas informacji o Państwie
Szczegóły (uwaga: poniższe prawa podlegają określonym ograniczeniom ustawowym)
 • do żądania udzielenia dostępu do nich

W celu potwierdzenia:

 • tego, czy przetwarzamy informacje o Państwie, czy nie;
 • posiadanych przez nas danych kontaktowych;
 • celów przetwarzania;
 • kategorii przedmiotowych informacji;
 • kategorii osób, którym przekazujemy informacje, oraz - w przypadku, gdy dana osoba znajduje się poza EOG i nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony informacji;
 • (jeśli je posiadamy) źródeł informacji, których uzyskaliśmy od Państwa;
 • (w przypadku, gdy takowe prowadzimy, co zostanie Państwu zgłoszone) istnienia zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania, tworzących skutki prawne po Państwa stronie, lub które dotyczą Państwa w podobny sposób, oraz informacji o związanych z tym faktem procesach logicznych, a także znaczenia oraz przewidywanych konsekwencji takiego użycia informacji o Państwie; oraz
 • kryteriów ustalania okresu, przez który będziemy przechowywać informacje.

Na Państwa żądanie, i po ustaleniu Państwa tożsamości, przekażemy Państwu kopię informacji o Państwie, które wykorzystujemy (pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa oraz swobody innych).

 • do żądania ich poprawienia lub aktualizacji

Dotyczy to informacji, które posiadamy, a które są nieprawidłowe lub niepełne.

 • do żądania usunięcia ich

Ma to zastosowanie, gdy:

 • informacje, jakie posiadamy nie są dalej konieczne w związku z celami, dla których je wykorzystujemy;
 • korzystamy z informacji na podstawie Państwa zgody, i wycofają Państwo swoją zgodę (w takim przypadku będziemy pamiętać aby się z Państwem więcej nie kontaktować, chyba że zażądają Państwo całkowitego usunięcia wszystkich informacji Państwa dotyczących, w którym to przypadku spełnimy Państwa życzenie);
 • wykorzystujemy informacje na podstawie naszych żywotnych interesów, oraz w następstwie Państwa sprzeciwu stwierdzimy, iż nie posiadamy nadrzędnego interesu w dalszym ich wykorzystywaniu;
 • informacje zostały pozyskane lub wykorzystywane w sposób bezprawny;
 • konieczne jest zapewnienie zgodności ze zobowiązaniem prawnym.
 • do żądania ograniczenia naszego przetwarzania tych informacji

Prawo to będzie tymczasowo obowiązywać podczas rozpatrywania sprawy, w przypadku, gdy:

 • podważą Państwo prawidłowość informacji, jakie wykorzystujemy; lub
 • wyrażą Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas informacji w oparciu o Państwa żywotne interesy

  (w przypadku, gdy skorzystają Państwo ze swego prawa w tych sytuacjach, poinformujemy Państwa przed kolejnym wykorzystaniem tych informacji).

  Prawo to obowiązuje również w przypadku, gdy:

 • ·nasze wykorzystywanie informacji jest bezprawne, i wyrażą Państwo sprzeciw wobec usunięcia danych; lub
 • nie będziemy potrzebować więcej Państwa danych, ale będą Państwu potrzebne do wszczęcia postępowania sądowego.
 • do wyrażenia Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych

Posiadają Państwo w takim przypadku dwa prawa:

 • w przypadku, gdy wykorzystujemy informacje o Państwie do celów marketingu bezpośredniego: mogą Państwo dokonać "wycofania” danych (bez konieczności jego uzasadniania), a my spełnimy taką prośbę; oraz
 • w przypadku, gdy wykorzystujemy informacje o Państwie na podstawie żywotnych interesów, do celów innych, niż marketing bezpośredni, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec naszego wykorzystywania informacji do tych celów, z przedstawieniem Państwa sytuacji, a my rozważymy Państwa sprzeciw.

 

 • do wycofania Państwa zgody na nasze wykorzystywanie informacji

Prawo to obowiązuje w przypadku, gdy podstawą prawną wykorzystywania przez nas informacji jest Państwa zgoda. Przypadki te będą jasno wynikały z kontekstu.

 • do zakwestionowania określonych zautomatyzowanych decyzji

Jeżeli w ramach procesu rekrutacji podejmiemy decyzję opartą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a decyzja ta będzie skutkowała konsekwencjami prawnymi dotyczącymi Państwa lub innymi konsekwencjami dotyczącymi Państwa (na przykład, nie zostaniecie Państwo zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w wyniku tej decyzji), będzie Państwu przysługiwało prawo zakwestionowania tej decyzji, żądania oceny tej decyzji i wyrażenia swojego stanowiska.

Nie ma to zastosowania, gdy:

 • udzieliliście Państwo uprzedniej zgody;
 • użycie tych informacji jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a nami; lub
 • jest to dopuszczalne przez prawo.

Jak wspomniano powyżej, jeżeli to robimy, zawsze informujemy o tym Państwa, przekazując informacje o powodach tej decyzji, jak również o powadze konsekwencji naszego użycia takich informacji o Państwie.

 • do przeniesienia danych

W przypadku, gdy:

 • przekazali nam Państwo dane; oraz
 • wykorzystujemy te dane w sposób zautomatyzowany na podstawie  Państwa zgody, lub w celu wykonania zobowiązania umownego,

wówczas posiadają Państwo prawo do otrzymania danych z powrotem od nas w powszechnie stosowanym formacie, oraz prawo do wymagania od nas przekazania danych innemu podmiotowi, jeśli jest to technicznie możliwe do wykonania.

 • do skargi do organu nadzorczego w Państwa kraju

Każdy kraj w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi do tego celu posiadać jeden lub więcej organów publicznych.

Ich dane kontaktowe znaleźć można poniżej:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Dla innych krajów należy odnieść się do właściwych stron władz kraju.

Punkty kontaktowe znajdujące się w poszczególnych krajach

W zależności od tego, w którym kraju Państwo mieszkacie, mogą wam przysługiwać dodatkowe prawa.

 • Osoby mieszkające we Francji mogą przekazywać instrukcje dotyczące informacji, które są zbierane na ich temat na wypadek ich śmierci (w szczególności dotyczące ich usuwania bądź zachowywania, oraz możliwości wglądu do informacji przez inne osoby).W takiej sytuacji przysługuje Państwu prawo:
 1. wydania ogólnych instrukcji dla dostawcy usług cyfrowych zarejestrowanego we francuskim organie ochrony danych osobowych (zwanym „CNIL”) (instrukcje te dotyczą każdego wykorzystania informacji o Państwie); lub
 2. przekazania nam szczegółowych instrukcji obowiązujących wyłącznie dla naszego użycia informacji o Państwie.

Państwa instrukcje mogą wymagać przekazania informacji stronie trzeciej (jeżeli jednak informacje te zawierają informacje o innych osobach, nasz obowiązek dotyczący respektowania prywatności tychże osób będzie oznaczał, że nie wypełnimy Państwa prośby do końca).  Przysługuje Państwu również prawo do powołania strony trzeciej, odpowiedzialnej za zapewnienie wykonania Państwa instrukcji. Jeżeli nie powołacie Państwo takiej strony trzeciej, Państwa następcy prawni będą uprawnieni do wykonania swoich praw dotyczących informacji o Państwie po Państwa śmierci (chyba, że określicie Państwo inaczej w swoich instrukcjach):

 • w celu zarządzania Państwa majątkiem (w takim przypadku Państwa następcy prawni będą uprawnieni do uzyskania dostępu do informacji o Państwie w celu identyfikacji i uzyskania informacji wymaganych dla zarządzania Państwa majątkiem, w tym dóbr i danych cyfrowych stanowiących pamiątkę rodzinną przekazywaną następcom prawnym); oraz
 • w celu zapewnienia, że strony korzystające z informacji o Państwie uwzględniły Państwa śmierć (np. przez zamknięcie Państwa konta bankowego i ograniczenie użycia bądź aktualizacji informacji o Państwie).

W każdym momencie instrukcje te mogą zostać zmienione bądź anulowane.  Dalsze informacje dotyczące przetwarzania informacji o Państwie w przypadku Państwa śmierci znajdują się w Artykule 40-1 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku.  Po Państwa śmierci przestaniecie Państwo korzystać z Państwa konta, a my usuniemy informacje o Państwie zgodnie z naszą polityką zbierania informacji (patrz ustęp pt. „Jak długo przechowywane są dane o Państwie?”).

Do kogo należy zwrócić się z ewentualnymi pytaniami?

W razie jakichkolwiek pytań, lub w celu egzekwowania należnych Państwu praw, prosimy o kontakt pod adresem people.culture@pmi.com, lub - jeśli dotyczy - inspektora ochrony danych, informacje kontaktowe można znaleźć tutaj. Informacje kontaktowe zostaną również przekazane w każdej korespondencji, jaką podmiot stowarzyszony PMI Państwu przekaże.

W przypadku, gdy Państwa kraj posiada organ ochrony danych, dysponują Państwo prawem do kontaktu z nim w zakresie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Jeżeli podmiot stowarzyszony PMI nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na Państwa pytania lub rozwiać Państwa wątpliwości, mają Państwo prawo do podjęcia kroków prawnych przed odpowiednim organem sądowniczym.

Zmiany niniejszej informacji

Zastrzegamy sobie prawo do bieżącej aktualizacji niniejszej informacji (oraz wszelkich informacji uzupełniających). Powiadomimy Państwa o tych zmianach w przypadkach, gdy będzie to wymagane prawem.

Niniejsza Polityka Prywatności Kandydatów na Stanowiska PMI obowiązuje od 22.05.2018.