- ผู้สมัคร

Philip Morris International

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน PMI

เราให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมาก โดยประกาศฉบับนี้จะแจ้งให้คุณทราบว่าเราคือใคร ข้อมูลใดของคุณที่เราจัดเก็บ และเราจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพียงเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ โปรดเลือกหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในแต่ละส่วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศที่ใช้ทั่วโลก สำหรับรายละเอียดที่แตกต่างออกไปในแต่ละประเทศ โปรดดูหัวข้อ “รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะบางประเทศ” ด้านล่าง สำหรับรายละเอียดใดๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในประกาศฉบับนี้ เราอาจออกประกาศเพิ่มเติมต่อไป คุณควรอ่านประกาศเพิ่มเติมฉบับดังกล่าวร่วมกับประกาศฉบับนี้

คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของคุณได้ภายใต้หัวข้อ “คุณมีสิทธิและทางเลือกอะไรบ้าง?”

เราคือใคร?

เราเป็นสมาชิกของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Philip Morris International) รายละเอียดต่างๆ ของเรา (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็นต้น) จะถูกส่งให้กับคุณในเวลาที่มี (หรือเพื่อยืนยัน) การจัดเก็บข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ในประกาศบนแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ หรือในอีเมล ซึ่งจะมีลิงก์เชื่อมโยงมายังประกาศฉบับนี้

 • PMI หมายถึง ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Philip Morris International) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทยาสูบข้ามชาติชั้นนำ โดยฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนลประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทหรือที่เรียกว่า “บริษัทในเครือ (affiliates)” เป็นจำนวนมาก

 • บริษัทในเครือ PMI (PMI affiliates) หมายถึง บริษัทแต่ละบริษัทในกลุ่มของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเรียกว่า “บริษัทในเครือ PMI” “เรา” (หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) หมายถึงบริษัทในเครือ PMI แต่ละบริษัท โดยเมื่อคุณจัดทำข้อมูลของผู้สมัครงานหรือเมื่อคุณสมัครงาน คุณจะให้ข้อมูลของคุณแก่บริษัทในเครือ PMI แต่ละบริษัท และบริษัทในเครือ PMI แต่ละบริษัทอาจประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานของแต่ละบริษัทดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นกรณีที่คุณติดต่อเกี่ยวกับงานที่ได้ระบุบริษัทในเครือ PMI หรือประเทศ/พื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะ

เราจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร?

เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยวิธีต่างๆ เช่น

 • คุณอาจให้ข้อมูลกับเราโดยตรง (เช่น เมื่อคุณสร้างบัญชี จัดทำข้อมูลของผู้สมัครงาน สมัครงาน เข้าสัมภาษณ์งาน ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน ส่งอีเมลให้กับเราหรือติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์)

 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของ PMI)

 • เราอาจได้ข้อมูลมาจากบุคคลภายนอก (เช่น ตัวแทนรับจัดหางาน ผู้ให้บริการเอกสารอ้างอิง ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ลิงค์อิน (LinkedIn))

ในประกาศฉบับนี้ เราจะเรียกวิธีการทุกวิธีที่ใช้ในการติดต่อระหว่างคุณกับเราว่า “PMI touchpoints” (ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล) โดย PMI touchpoint จะหมายความรวมถึงช่องทางที่เป็นวัตถุ (เช่น สำนักงาน ร้านค้าปลีกและกิจกรรมต่างๆ) และทางดิจิตัล (เช่น แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์)

เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้โดยตรง ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณ

 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในฐานข้อมูลของเรา (ซึ่งสามารถกระทำได้ด้วยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือออนไลน์ เมื่อคุณสร้างบัญชีและจัดทำข้อมูลของผู้สมัครงาน เป็นต้น)

 • ยื่นใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานให้กับเรา

 • เข้าสัมภาษณ์งาน

 • ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน

 • ให้การตอบรับเข้าทำงาน การตรวจสอบประวัติ และข้อมูลในการเริ่มต้นทำงาน (หากมี)

 • ดาวน์โหลดหรือใช้ digital touchpoint (เช่น แอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์)

 • ติดต่อเราผ่าน PMI touchpoint หรือผ่านทางอีเมล โซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์

 • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ การแจ้งเตือนทางอีเมล หรือข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับงาน

 • เข้าร่วมในการทำแบบสำรวจหรือกิจกรรมการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขาย (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) หรือ  

 • เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทในเครือ PMI จัดขึ้น

เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณ

 • เข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเรา (เช่น ผ่านทางภาพที่บันทึกในวิดีโอ (กล้องวงจรปิด CCTV) และบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคาร)

 • ทำแบบทดสอบความถนัดและทักษะออนไลน์

 • เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งบริษัทในเครือ PMI จัดขึ้น (เช่น ผ่านเซ็นเซอร์ที่งานกิจกรรมที่มีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่)

 • ใช้ระบบของ PMI หรือใช้อุปกรณ์ซึ่ง PMI จัดไว้ให้ เช่น แล็ปท็อป

 • ติดต่อสื่อสารกับเรา (เช่น ผ่านทาง PMI touchpoint หรือผ่านทางอีเมล หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ)

 • ใช้ PMI touchpoints (เช่น ผ่านกลไกการติดตามในแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์) หรือ

 • ทำการโพสต์แบบสาธารณะลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เราติดตาม (เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจความเห็นส่วนรวม)

เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติผ่านการใช้คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีติดตามที่มีลักษณะคล้ายกันบน digital PMI touchpoints คุกกี้และเทคโนโลยีในแต่ละแบบที่จะนำมาใช้จะขึ้นอยู่กับ PMI touchpoint ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูประกาศเรื่องคุกกี้ที่อยู่บน touchpoint หรือผ่าน touchpoint ที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (รวมถึงคุกกี้ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ของ Google) และเทคโนโลยีที่คล้ายกันใน touchpoint รวมถึงวิธีการที่คุณจะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ต่างๆ 

ในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย เราอาจได้มาซึ่งข้อมูลของคุณจากบุคคลภายนอก ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง

 • ข้อมูลที่ได้จากตัวแทนจัดหางาน

 • ข้อมูลที่ถูกแบ่งปันระหว่างบริษัทในเครือ PMI

 • ข้อมูลที่อยู่บนโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก (เช่น หากคุณเลือกที่จะทำให้กระบวนการเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มเกี่ยวกับงานง่ายขึ้นเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงได้โดยตรงได้เมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกของคุณ เช่น Gmail หรือ Yahoo! หรือคุณต้องการที่จะส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม (เช่น ลิงค์อิน (LinkedIn)) แทนการกรอกใบสมัครงานด้วยตนเอง) และ

 • ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (เช่น ประสบการณ์ ทักษะ และความสนใจของคุณ) ที่อยู่บนโซเชียลมีเดียของเว็บไซต์บุคคลภายนอก (เช่น ลิงค์อิน (LinkedIn))

เราอาจจัดเก็บข้อมูลในลักษณะอื่นๆ ซึ่งคุณจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ในขณะที่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดของคุณที่เราจัดเก็บ?

เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณหลายประเภท เช่น

 • ข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ (รวมถึง เพื่อที่จะดำเนินการคืนเงินค่าใช้จ่ายบางรายการในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์งานให้กับคุณ ในกรณีที่เราเห็นสมควร) และในการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (เช่น การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณ สิทธิในการทำงานของคุณ รายละเอียดการสมัครงาน และความเหมาะสมกับงานของคุณโดยการตรวจสอบประวัติ เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

 • ข้อมูลที่คุณให้เราไว้ในข้อมูลประวัติของผู้สมัครงาน ใบสมัครงาน แบบฟอร์ม หรือแบบสำรวจของคุณ

 • ข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งงานของคุณ การจัดทำรายชื่อผู้ที่เข้ารอบและการคัดเลือกผู้สมัครงาน

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเราและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 • ข้อมูลที่จำเป็นในการเสนองานให้กับคุณและในการเริ่มต้นทำงานกับคุณ (เช่น การจัดทำข้อเสนอ การร่างสัญญาจ้าง การจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และการจัดเตรียมการเข้าถึงระบบต่างๆ) หากมี

 • ข้อมูลที่ถูกรวบรวมขึ้นในกระบวนการรับสมัครงานของเรา

 • ข้อมูลที่คุณให้กับเราในการสนทนาทางโทรศัพท์ต่างๆ ที่คุณได้ติดต่อกับเรา หรืออีเมลที่คุณส่งให้เรา

 • ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ ความสนใจและความปรารถนาในด้านอาชีพการงานของคุณ

 • ข้อมูลถูกรวบรวมขึ้นจากการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากคุณโดยตรงจะปรากฏอย่างชัดเจนตามวิธีการในการให้ข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น

 • ในระหว่างการสมัครงานและกระบวนการรับสมัครงาน คุณจะต้องระบุชื่อ รายละเอียดสำหรับการติดต่อ ทักษะ คุณสมบัติ ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ และข้อมูลที่จะทำให้เราสามารถดำเนินการคืนเงินค่าใช้จ่ายบางรายการในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์งานคืน ในกรณีที่เราเห็นสมควร (เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของคุณ) 

 • ในระหว่างการสัมภาษณ์งานหรือการประเมิน คุณจะต้องตอบคำถามต่างๆ

 • คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปรารถนาในด้านอาชีพการงานและความสนใจของคุณ เพื่อที่เราจะสามารถมอบโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณได้ และ

 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและสิทธิในการทำงานของคุณได้ เช่น สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนหรือรูปถ่ายใบหน้าของคุณ

 

โดยทั่วไป ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติจะเกี่ยวข้องกับ

 • รายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเรา การเข้าสัมภาษณ์งาน การประเมินและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (เช่น เวลาและระยะเวลา)

 • รายละเอียดการใช้ PMI touchpoints (เช่น ใบสมัคร/ข้อมูลที่ถูกเข้าถึง เวลาและระยะเวลา ข้อมูลที่ถูกค้นหา) และ

 • อุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่นใด ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง รายละเอียดของคุกกี้ใดๆ ที่เราอาจจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ)

โดยทั่วไป ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบุคคลภายนอกจะประกอบไปด้วย

 • ข้อมูลจากใบสมัครงานที่ได้รับจากตัวแทนรับจัดหางาน (หากคุณสมัครงานผ่านตัวแทนรับจัดหางาน)

 • เอกสารอ้างอิงและหนังสือรับรองการทำงานที่ได้รับจากนายจ้างคนก่อนของคุณหรือผู้ให้บริการเอกสารอ้างอิงอื่นๆ 

 • ข้อมูลการตรวจสอบประวัติเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย (เช่น การตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน การตรวจสอบที่อยู่ การยืนยันคุณสมบัติและประวัติการทำงาน การสืบค้นเรื่องการลงโทษและรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองต่างๆ และรายละเอียดการถูกตัดสินว่ามีการกระทำความผิดใดๆ

 • ข้อมูลที่อยู่บนโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น หากคุณเลือกที่จะทำให้กระบวนการเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มเกี่ยวกับงานง่ายขึ้นเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงโดยตรงได้ เมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกของคุณ เช่น Gmail หรือ Yahoo! หรือคุณต้องการที่จะส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม (เช่น ลิงค์อิน (LinkedIn)) แทนการกรอกใบสมัครงานด้วยตนเอง) และ

 • ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (เช่น ตำแหน่ง ทักษะ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสนใจของคุณ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ (เช่น ลิงค์อิน (LinkedIn))

ข้อมูลของคุณที่เราจัดเก็บและประมวลผลอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ ของคุณดังต่อไปนี้

 • ชื่อ

 • รหัสผ่าน

 • ที่อยู่ ซึ่งรวมถึงที่อยู่บ้านและที่อยู่สำหรับการติดต่อ

 • รายละเอียดสำหรับการติดต่อ รวมถึงที่อยู่อีเมลส่วนตัวและหมายเลขโทรศัพท์บ้าน/หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนตัว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการสมัครงานของคุณ

 • เพศ

 • หนังสือนำส่ง

 • ประวัติการทำงาน/ใบสมัครงาน รวมถึงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพการงาน

 • วิธีการที่คุณทราบเกี่ยวกับงาน

 • สถานภาพในการทำงาน รวมถึงหนังสือเดินทางหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นอันเป็นเอกสารราชการ

 • เอกสารอ้างอิง

 • ใบรับรองผลการศึกษาและหนังสือรับรองคุณสมบัติ

 • ประวัติการศึกษาและการทำงาน

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

 • งานที่สมัคร

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบัน ตามที่คาดหวังและตามที่ได้รับการเสนอ (เช่น เงินเดือน ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด สิทธิประโยชน์) 

 • บันทึกการสัมภาษณ์งานและผลการประเมิน

 • ผลการสมัครงานและเหตุผล

 • เหตุผลในการถอนตัวจากการสมัครงาน (หากมี)

 • ข้อมูลประกันสังคมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 • วันเกิด

 • สถานะและสถานภาพครอบครัว

 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร (หากเราเห็นสมควรให้ดำเนินการคืนเงินค่าใช้จ่ายบางรายการในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์งานให้กับคุณ หรือหากคุณได้รับการเสนอให้ทำงานและตอบรับข้อเสนอดังกล่าว)

 • รูปถ่ายและการบันทึกวิดีโอ

 • ข้อมูลของผู้ใช้ระบบ

 • การบันทึกการใช้ระบบข้อมูล PMI ของคุณโดยอัตโนมัติ

 • ข้อมูลที่ส่งให้กับเราเมื่อมีการใช้ระบบข้อมูลซึ่งบริษัทในเครือ PMI เป็นผู้ดำเนินการ

 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการที่คุณเข้าเยี่ยมชมสำนักงานหรือและเข้าร่วมกิจกรรมของเรา

เราอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณที่อยู่ในประเภทพิเศษ เช่น

 • เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด (เช่น เพื่อติดตามตรวจสอบการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน)

 • ความคิดเห็นทางการเมือง (เฉพาะกรณีที่คุณสมัครใจที่จะแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้)

 • ความเชื่อทางศาสนาหรือทางปรัชญา (เพื่อการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เป็นต้น)

 • รสนิยมทางเพศ (เช่น เพื่อติดตามตรวจสอบการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน หรือกรณีที่คุณสมัครใจที่จะแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้)

 • สมาชิกภาพในสหภาพแรงงาน (เฉพาะกรณีที่คุณสมัครใจที่จะแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้)

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงความทุพพลภาพใดๆ (เพื่อการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เป็นต้น)

เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวต่อเมื่อคุณสมัครใจที่จะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับเรา หรือในกรณีที่เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และในกระบวนการรับสมัครงาน เช่น เพื่อการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม 

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายใด?

ในส่วนนี้ เราจะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศที่ใช้ทั่วโลก ดังนั้น หากมีกฎหมายของประเทศใดจำกัดหรือห้ามการดำเนินการบางอย่างซึ่งระบุอยู่ในประกาศฉบับนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวในประเทศนั้นๆ
ภายใต้เงื่อนไขดังที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 • ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประจำตัว ความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และสิทธิในการทำงาน

 • ตรวจสอบประวัติการทำงาน คุณสมบัติ ประสบการณ์ และเอกสารอ้างอิง

 • ดำเนินการคัดกรองผู้สมัครงานและตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงาน เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย

 • ดำเนินการรับสมัครงานและการคัดเลือก รวมถึงการสัมภาษณ์งาน การประเมินและการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา การจัดทำรายชื่อผู้ที่เข้ารอบ การเสนองานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ (แล้วแต่กรณี)

 • การบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงหน้าที่ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล

 • การดำเนินการคืนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์งาน (แล้วแต่กรณี)

 • การบริหารและจัดการเรื่องก่อนการจ้างงาน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารสัญญาและเอกสารอื่นๆ การจัดเตรียมระบบและการเข้าถึงอาคาร (แล้วแต่กรณี)

 • การติดตามกระบวนการรับสมัครงาน

 • เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกระบวนการรับสมัครงานของเรา กิจกรรมต่างๆ digital PMI touchpoints ระบบและอุปกรณ์ของ PMI และข้อมูลที่เรา (หรือบริษัทในเครือของเรา) ให้ไว้กับผู้สมัครงาน

เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกระบวนการรับสมัครงานของเรา กิจกรรมต่างๆ digital PMI touchpoints ระบบและอุปกรณ์ของ PMI และข้อมูลที่เรา (หรือบริษัทในเครือของเรา) ให้ไว้กับผู้สมัครงาน

 • การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเราจะต้องปฏิบัติตาม

 • เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามคำขอของคุณก่อนที่จะเข้าทำสัญญา

 • เป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ต่างๆ ที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูล

 • ความยินยอมของคุณ (ซึ่งเราจะขอก่อนที่จะประมวลผลข้อมูล) หากไม่เป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดข้างต้นหรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลและฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์

  วิธีการจัดเก็บข้อมูลและฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 • การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและสิทธิในการทำงาน

 • การประเมินสถิติด้านแรงงานของเรา เช่น การติดตามตรวจสอบการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน

โดยทั่วไป คุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราโดยตรง

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพราะเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในการจ้างงานเฉพาะผู้ที่มีสิทธิในการทำงานในประเทศที่ต้องปฏิบัติงาน และเพื่อติดตามสถิติด้านแรงงานของเรา ทั้งนี้ ถึงแม้ในหลายประเทศจะไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่เนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

การตรวจสอบการสมัครงานและการคัดกรองผู้สมัครงาน (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

 • การตรวจสอบประวัติการทำงาน คุณสมบัติ ประสบการณ์ และเอกสารอ้างอิง

 • การคัดกรองผู้สมัครงานและการตรวจสอบประวัติ เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย

โดยทั่วไป คุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราโดยตรง (ในระหว่างการสมัครงานของคุณ) และข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น การอ้างอิงและการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) จากกระบวนการรับสมัครงานของเราในช่วงต่อมา

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในการจ้างงานเฉพาะผู้ที่มีสิทธิและมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ถึงแม้ในหลายประเทศจะไม่มีหน้าที่ดังกล่าวตามกฎหมายก็ตาม แต่เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมในการทำงานกับเราในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณ

 

การรับสมัครงานและการคัดเลือก

 • การจัดเก็บข้อมูล

 • การรับสมัครงานและการคัดเลือกผู้สมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน การประเมิน การทดสอบทางจิตวิทยา

 • การพิจารณาใบสมัคร และเครื่องมือประเมินผลออนไลน์และแบบทดสอบทักษะ

 • การจัดทำรายชื่อผู้ที่เข้ารอบ

 • การดำเนินการคืนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์งาน (แล้วแต่กรณี)

 • การจัดทำข้อเสนอและการตกลงในเรื่องสิทธิประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)

 • การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสัมภาษณ์โดยคณะผู้สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

 • การแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลการสมัครงานและโอกาสอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ การโฆษณาตำแหน่งต่างๆ และการติดตามความสนใจ

โดยทั่วไป คุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราโดยตรง (ในช่วงต่างๆ ในกระบวนการรับสมัครงาน) และข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทจัดหางาน หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คุณใช้ในการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับเรา

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพราะเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราในการรับสมัครงานและการคัดเลือกผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานต่างๆ กับเรา (รวมถึงดำเนินการสัมภาษณ์งานและการประเมินผล) การบริหารจัดการกระบวนการดังกล่าว และการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสมัครงาน ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณ

การบริหารจัดการกำลังคนก่อนการจ้างงาน

 • กิจกรรมการจ้าง เช่น การจัดเตรียม การจัดทำ และการลงนามในสัญญาจ้าง

 • การจัดทำบันทึกส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์ส่วนบุคคล

 • การจัดทำบันทึกเงินเดือน

 • การลงทะเบียนสิทธิประโยชน์ลูกจ้างใหม่

 • การแจ้งการเริ่มงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในกระบวนการรับสมัครงานของเราในช่วงหลังและในช่วงที่มีการเสนองานและ/หรือการตอบรับเข้าทำงาน

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการจ้างงานและจัดทำบันทึกข้อมูลภายในที่จำเป็นต่างๆ ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณมีในการจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณ

การติดตามกระบวนการรับสมัครงาน

 • การควบคุมประสิทธิภาพและการตรวจสอบเพื่อติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการรับสมัครงานของเรา

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บตลอดกระบวนการรับสมัครงาน

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกระบวนการรับสมัครงานของเราซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุข้างต้น

 • การบริหารจัดการบัญชีของคุณ

 • การทำให้คุณสามารถใช้ PMI touchpoints ได้ (เช่น ทำให้คุณยังคงสามารถอยู่ในระบบในส่วนที่สงวนไว้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และการจัดการภาษาที่คุณเลือกใช้)

 • การติดต่อกับคุณ

 • การจัดการการนัดหมายกับเรา (เช่น เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานหรือการประเมิน)

 • การดำเนินการตามความต้องการของคุณ

โดยทั่วไป ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่คุณให้กับเรา (ชื่อและรหัสผ่าน (หรือสิ่งเทียบเท่า)) และข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามที่คล้ายกัน)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น หากเราบริหารจัดการบัญชีของคุณเพื่อสนับสนุนการค้นหางานหรือการสมัครงาน เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเราและรับสมัครพนักงานซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ 

การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ

 • เพื่อการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการรับสมัครงาน

 • เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงกระบวนการรับสมัครงานของเรา กิจกรรมต่างๆ digital PMI touchpoints และข้อมูลที่เรา (หรือบริษัทในเครือของเรา) จัดหาให้กับผู้สมัครงาน)

โดยทั่วไป ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่คุณให้กับเรา ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ และข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิผลและพัฒนาความพยายาม กระบวนการในการรับสมัครงานของเรา  PMI touchpoints และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

 

หากเราไม่ได้ใช้ข้อมูลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายใดดังกล่าวข้างต้น หรือในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะประมวลผลข้อมูล (ซึ่งกรณีเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง) เราอาจจะขอความยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้งเป็นครั้งคราวในการประมวลผลข้อมูลของคุณที่อยู่ในประเภทพิเศษ

ในบางกรณี เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น เราจะจัดให้มีประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว คุณควรอ่านประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่วมกับประกาศฉบับนี้

เราทำการตัดสินใจโดยอัตโนมัติหรือไม่?

เราอาจทำการตัดสินใจโดยอัตโนมัติในเรื่องใดๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ (เช่น บุคคลใดที่จะถูกคัดเลือกให้เข้ารอบเพื่อการสัมภาษณ์งาน) หากเราทำการตัดสินใจดังกล่าว คุณจะทราบถึงการตัดสินใจในขณะที่มีการดำเนินการดังกล่าว พร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ รวมถึงความสำคัญและผลที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณจากการใช้ข้อมูลของคุณ 

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ

 • บริษัทในเครือ PMI

 • บุคคลภายนอกที่จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทในเครือ PMI หรือแก่คุณ (เช่น ตัวแทนรับจัดหางาน ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติและประเมินผลออนไลน์ ) และ

 • บุคคลภายนอกอื่นใด ตามที่กำหนดหรือตามที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย (เช่น หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล ผู้ที่เป็นอดีตนายจ้าง อาจจะเป็นนายจ้างหรือจะเป็นนายจ้างในอนาคต รวมถึงในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร)

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลอื่นเพียงเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับ ดังนั้น ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะขอความยินยอมดังกล่าวก่อน

การแบ่งปันข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ PMI 

 • จะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ Philip Morris Products S.A. (ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเนอชาแตล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือ PMI นอกจากนี้ อาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่บริษัทในเครือ PMI โดย Philip Morris Products S.A. และ Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (เท่าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้) จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุในประกาศฉบับนี้ 

 • จะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบริษัทในเครือ PMI อื่น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ (เช่น เพื่อกำหนดว่าคุณมีคุณสมบัติตรงกับงานต่างๆ ที่เปิดรับโดยบริษัทในเครือ PMI ใดหรือไม่) เมื่อคุณส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มค้นหางาน บริษัทในเครือ PMI แต่ละบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัทในเครือ PMI แต่ละบริษัทอาจดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานของแต่ละบริษัทดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นกรณีที่คุณติดต่อโดยตรงกับงานที่ระบุบริษัทในเครือ PMI ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปทั่วโลก (หากข้อมูลของคุณถูกเก็บรวบรวมไว้ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป ย่อมหมายความว่าข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยังภายนอกเขตดังกล่าวได้)

คุณสามารถดูรายละเอียดของบริษัทในเครือ PMI และประเทศที่บริษัทนั้นตั้งอยู่ได้ ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะบางประเทศ

หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่าเราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือ PMI อื่น บนฐานของ “การใช้ร่วมกัน” ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่เราดำเนินการดังกล่าว Philip Morris Japan Limited (PMJ) จะยังคงเป็นผู้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความระมัดระวัง และเราจะกำหนดให้บริษัทในเครือ PMI อื่นใดที่เราแบ่งปันข้อมูลให้มีการดำเนินการเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ หากว่าบริษัทในเครือ PMI ดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เราจะดำเนินการต่างๆ ตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก

 • เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทในเครือ PMI หรือแก่คุณ เท่าที่จะสามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (เช่น ตัวแทนรับจัดหางาน ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ ผู้ให้บริการประเมินผลออนไลน์ ผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลประจำตัว)

 • เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกอื่นใด ตามที่กำหนดหรือตามที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล เพื่อตอบรับคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่นใด เมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือความสูญเสียทางการเงินหรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายหรือที่ผิดกฎหมาย รวมถึงในการปรับโครงสร้างองค์กร

 • หากเราจัดเตรียมการเดินทางหรือที่พักให้กับคุณ (เช่น หากคุณจำเป็นต้องเดินทางเพื่อมาสัมภาษณ์งาน) อาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้จัดเตรียมการเดินทางและที่พัก ให้บริการด้านการขนส่งหรือให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ให้บริการจองเที่ยวการเดินทางออนไลน์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว สายการบิน บริษัทให้บริการรถเช่า ผู้ให้บริการรถไฟและโรงแรม บุคคลภายนอกเหล่านี้จะใช้ข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ของตน (เช่น เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในการให้บริการการเดินทางหรือที่พักแก่คุณ) และคุณควรจะตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจจะมีสิทธิต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่บุคคลภายนอกดังกล่าวมีการประมวลผลข้อมูลของคุณ

ข้อมูลของคุณอาจจะถูกส่งไปยังที่ใด?

บริษัทในเครือ PMI จะถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันทั่วโลก เช่นเดียวกันกับบรรษัทข้ามชาติอื่น เมื่อคุณส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มค้นหางาน เท่ากับว่าคุณได้ให้ข้อมูลกับบริษัทในเครือ PMI ทุกบริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทอาจดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานของแต่ละบริษัทนั้นๆ แม้ว่าจะเป็นกรณีที่คุณโดยตรงกับงานที่ได้ระบุบริษัทในเครือ PMI ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปทั่วโลก (เช่น หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยังภายนอกเขต EEA ได้ หากคุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยังภายนอกประเทศออสเตรเลียได้)

เมื่อมีการใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยังภายในหรือภายนอกประเทศหรืออาณาเขตที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ รวมถึงไปยังประเทศหรืออาณาเขตที่อาจจะไม่ได้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

บริษัทในเครือ PMI ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ EEA จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ PMI ที่อยู่นอก EEA เช่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั่วโลก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม การถ่ายโอนจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ European Commission adequacy decision

 • • อยู่ภายใต้ความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ตามสัญญาต้นแบบของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU Model Contracts) หรือ

 • • เป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามหน้าที่ในสัญญาระหว่างเรากับคุณ (หรือการดำเนินการตามคำมั่นก่อนการทำสัญญาตามคำขอของคุณ) หรือเพื่อการทำสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์ของคุณ เช่น การจัดเตรียมการเดินทาง

ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไร จะต้องมีการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในประเทศหรืออาณาเขตที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการของเราตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน EEA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศอินเดีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศออสเตรเลีย

 

เราจะคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร?

เราจะดำเนินการตามมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่จากการถูกเปิดเผย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่เหมาะสม เราจะใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นใดที่สามารถช่วยคุ้มครองข้อมูลที่คุณให้มาได้ เรากำหนดให้ผู้ให้บริการของเราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด?

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลดังกล่าว ระยะเวลาที่กำหนดอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลได้ นอกจากนี้ ในบางกรณีเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีและการบัญชี เป็นต้น

โดยปกติแล้ว เราจะเก็บข้อมูลไว้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้

  ประเภท

 คำอธิบาย/หลักเกณฑ์ในการเก็บข้อมูล

 • ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครงาน 

หากคุณสมัครงานกับเรา เราจะเก็บบันทึกข้อมูลการสมัครงานของคุณและเก็บไว้ตราบเท่าที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรา ตัวอย่างเช่น ในระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน เพื่อที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงโอกาสอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ และในระหว่างที่คุณทำงานกับเรา หากคุณได้รับเลือกให้เข้าทำงาน 

โดยปกติ ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 12 เดือน หลังจากวันที่คุณเข้าระบบแพลตฟอร์มการรับสมัครงานครั้งสุดท้าย โดยหลัก เราจะเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงานตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างน้อย ในกรณีที่อาจมีการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากการรับสมัครงานในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลานานขึ้นหากคุณสมัครงานบางประเภทและการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้สามารถกระทำได้หรือต้องกระทำในประเทศที่ต้องปฏิบัติงานดังกล่าว

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการรับสมัครงาน (เช่น การประเมินผลและการตรวจสอบประวัติ) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ จนกว่าจะมีการจัดทำข้อมูลถาวร (เช่น บันทึกผลการประเมินหรือการตรวจสอบประวัติ)

 • บันทึกผู้เข้าเยี่ยมชม 

หากคุณเข้าเยี่ยมชมอาคารของเรา จะมีการเก็บบันทึกผู้เข้าเยี่ยมชมไว้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเก็บไว้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

 • กล้องวงจรปิด CCTV 

หากคุณเข้าเยี่ยมชมอาคารของเรา จะมีการเก็บบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ซึ่งโดยปกติแล้วจะเก็บไว้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น  

 • บันทึกการตรวจสอบระบบ 

บันทึกการตรวจสอบระบบจะเก็บรักษาไว้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

 • การวิเคราะห์ธุรกิจ 

โดยปกติแล้ว ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจจะถูกเก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ PMI touchpoints และจะถูกทำให้เป็นนิรนามหรือเป็นข้อมูลรวมในเวลาต่อมา

คุณมีสิทธิและทางเลือกอะไรบ้าง?

คุณอาจจะมีสิทธิบางประการหรือทั้งหมดในข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิที่จะขอให้เราให้สิทธิคุณในการเข้าถึงข้อมูล

 • สิทธิที่จะขอให้เราแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูล

 • สิทธิในการจำกัดการใช้ข้อมูลในบางสถานการณ์

 • สิทธิในการคัดค้านเราในการใช้ข้อมูลในบางสถานการณ์

 • สิทธิในการถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ข้อมูล

 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลในบางสถานการณ์ และ

 • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศของคุณ (หากมี)

   

เรามีวิธีง่ายๆ ให้กับคุณในการใช้สิทธิดังกล่าว เช่น ลิงก์สำหรับ “การยกเลิกการเป็นสมาชิก” หรือโดยการติดต่อ YourHR@pmi.com หรือโดยการใช้ช่องทางการติดต่อในหัวข้อ “หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย ควรติดต่อใคร” ท้ายประกาศฉบับนี้

สิทธิที่คุณมีจะขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศของคุณ หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณจะมีสิทธิตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ หากคุณอยู่ในประเทศอื่น คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ (โปรดดูในหัวข้อ “หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย ควรติดต่อใคร” ท้ายประกาศฉบับนี้)

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ อาจมีข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการต่อสิทธิด้านล่างทั้งหมด)

 • สิทธิที่จะขอให้เราให้สิทธิคุณในการเข้าถึงข้อมูล

เพื่อเป็นการยืนยันดังนี้

 • ไม่ว่าเราจะประมวลผลข้อมูลของคุณหรือไม่ก็ตาม

 • ชื่อของเราและรายละเอียดสำหรับการติดต่อของเรา

 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 • ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • ประเภทของบุคคลที่เราจะแบ่งปันข้อมูลให้ และบุคคลอื่นที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและไม่ได้รับประโยชน์จาก European Commission adequacy decision  ภายใต้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูล

 • แหล่งที่มาของข้อมูล (หากมี) เมื่อเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ

 • การตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะของบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณในลักษณะที่คล้ายกัน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ความสำคัญและผลที่ตามมาสำหรับคุณจากการการใช้ข้อมูลดังกล่าวของคุณ (เท่าที่เราจะดำเนินการซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ) และ

 • หลักเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้

เมื่อได้รับคำขอจากคุณ เราจะให้สำเนาข้อมูลของคุณตามที่เราใช้ (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะไม่เป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น)

 • สิทธิที่จะขอให้เราแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้หากข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

 • สิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่เรามีอยู่ไม่มีความจำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลอีกต่อไป

 • เราใช้ข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากคุณและคุณได้ถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ข้อมูลนั้น (ในกรณีนี้ เราจะบันทึกไว้ว่าจะไม่ติดต่อคุณอีก เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการให้เราลบข้อมูลทั้งหมดของคุณซึ่งเราจะเคารพความต้องการของคุณ)

 • เราใช้ข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมายและเมื่อเราพบว่าไม่มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไป หลังจากที่คุณคัดค้าน

 • เป็นข้อมูลที่ได้รับหรือใช้อย่างผิดกฎหมาย หรือ

 • เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย

 • สิทธิในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ชั่วคราวขณะที่เราตรวจสอบกรณีของคุณอยู่ เมื่อคุณ

 • โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลที่เราใช้ หรือ

 • ได้คัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย

(หากคุณใช้สิทธิในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลอีกครั้ง)

คุณจะใช้สิทธินี้ได้เช่นกัน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เราใช้ข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและคุณคัดค้านการลบข้อมูล หรือ

 • เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป แต่คุณต้องการมีไว้เพื่อการฟ้องร้องดำเนินคดี

 • สิทธิในการคัดค้านเราในการประมวลผลข้อมูล

หากเราใช้ข้อมูลของคุณโดยชอบด้วยกฎหมาย คุณสามารถคัดค้านเราในการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ โดยให้คำอธิบายถึงสถานการณ์ของคุณ และเราจะพิจารณาคำคัดค้านของคุณ

 • สิทธิในการถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ หากการที่เราใช้ข้อมูลของคุณได้นั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยความยินยอม กรณีเหล่านี้จะปรากฏอย่างชัดเจนในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 • สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ 

หากในกระบวนการรับสมัครงาน เราทำการตัดสินใจโดยอาศัยการประมวลผลโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว และการตัดสินใจดังกล่าวก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณในลักษณะที่เดียวกัน (เช่น คุณไม่ถูกเชิญมาสัมภาษณ์งานเนื่องจากการตัดสินใจดังกล่าว) คุณมีสิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจดังกล่าว โดยการขอให้เราพิจารณาทบทวนการตัดสินใจดังกล่าวโดยบุคคล และโดยการแสดงออกซึ่งความเห็นของคุณ

สิทธิดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณได้ให้ความยินยอมของคุณต่อการตัดสินใจดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

 • การใช้ข้อมูลของคุณดังกล่าวจำเป็นเพื่อการเข้าทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเรา หรือ

 • การตัดสินใจดังกล่าวสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น คุณจะทราบถึงการตัดสินใจในขณะที่มีการดำเนินการดังกล่าว พร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ รวมถึงความสำคัญและผลที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณจากการใช้ข้อมูลของคุณ

 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

หากว่า

 • คุณได้ให้ข้อมูลแก่เรา และ

 • เราใช้ข้อมูลนั้น โดยวิธีการอัตโนมัติ และโดยอาศัยความยินยอมของคุณ หรือโดยการที่เราปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้กับคุณ

เมื่อนั้น คุณจะมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลกลับคืนไปจากเราในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป และสิทธิที่จะขอให้เราโอนย้ายข้อมูลไปให้บุคคลอื่นหากเป็นไปได้ในทางเทคนิคในการดำเนินการดังกล่าว

 • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศของคุณ

ประเทศที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปแต่ละประเทศจะต้องจัดให้มีหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยหนึ่งหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้

คุณสามารถหารายละเอียดสำหรับการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ได้ที่นี่

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

สำหรับประเทศอื่นๆ โปรดติดต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐในประเทศของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะบางประเทศ

คุณอาจจะมีสิทธิเพิ่มเติมบางประการตามประเทศที่คุณอยู่

 
 • หากคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศส คุณมีสิทธิที่จะออกคำสั่งเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ในกรณีที่คุณเสียชีวิต (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีกรณีดังกล่าว เราควรเก็บข้อมูลหรือลบข้อมูลออกไปหรือไม่ และบุคคลอื่นควรจะมีสิทธิเห็นข้อมูลนั้นหรือไม่) คุณอาจจะ

 1. ออกคำสั่งทั่วไปให้แก่ผู้ให้บริการดิจิตัลที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศส (หรือที่เรียกว่า “CNIL”) (คำสั่งเหล่านี้จะใช้บังคับกับการใช้ข้อมูลของคุณทุกรูปแบบ) หรือ

 2. ออกคำสั่งโดยเฉพาะที่ใช้บังคับโดยเฉพาะแก่เราในการใช้ข้อมูลของคุณ 

คำสั่งของคุณอาจจะเป็นการให้เราโอนย้ายข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอก (แต่หากข้อมูลนั้นมีข้อมูลของผู้อื่นอยู่ด้วย เราก็มีหน้าที่เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่า เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่คุณให้ไว้ได้) คุณอาจจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้มารับผิดชอบดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งของคุณได้รับการปฏิบัติตาม หากคุณไม่ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกไว้ ผู้สืบมรดกของคุณจะสามารถใช้สิทธิของคุณในการจัดการกับข้อมูลของคุณหลังจากที่คุณเสียชีวิตแล้วได้ (เว้นแต่คุณจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นใด)

 • เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์มรดกของคุณ (ในกรณีดังกล่าว ผู้สืบมรดกของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้เพื่อการพิสูจน์และรับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพย์มรดกของคุณ รวมถึงสินค้าหรือข้อมูล
  ดิจิตัลใดๆ ที่ถือว่าเป็นความทรงจำของครอบครัวซึ่งสามารถโอนย้ายไปยังผู้สืบมรดกของคุณได้) และ

   

 • เพื่อให้แน่ใจว่าคู่สัญญาที่ใช้ข้อมูลของคุณได้รับทราบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแล้ว (เช่น การปิดบัญชี และการจำกัดการใช้หรือการอัปเดตข้อมูลของคุณ)

คุณอาจจะแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งของคุณเมื่อใดก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการประมวลผลข้อมูลของคุณในกรณีที่คุณเสียชีวิต โปรดดูมาตรา 40-1 ตามกฎหมาย 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2521 เมื่อคุณเสียชีวิตแล้ว คุณจะหยุดใช้บัญชีของคุณไปโดยปริยายและเราก็จะลบข้อมูลของคุณตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูย่อหน้า “ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด”)

 • หากคุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลดังต่อไปนี้อาจเกี่ยวข้องกับคุณ

 1. หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลหรือบริการต่างๆ (ถ้ามี) กับคุณตามที่คุณร้องขอ หรือพิจารณาใบสมัครงานหรือตำแหน่งงานตามสัญญา และ

 2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.pmiprivacy.com/en-au/privacy-policy) ได้อธิบาย (1) วิธีที่คุณอาจเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่ (2) วิธีที่คุณสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ (3) วิธีที่เราจะจัดการกับเรื่องร้องเรียนใดๆ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย ควรติดต่อใคร?

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิใดๆ ของคุณ คุณสามารถ

 • ติดต่อเราที่ YourHR@pmi.com หรือติดต่อผู้จัดการ MOD ที่หมายเลขโทรศัพท์ +603 2080 5500 (ในกรณีที่คุณเป็นพนักงานในประเทศมาเลเซีย) หรือ

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในเครือ PMI ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ซึ่งคุณสามารถหารายละเอียดในการติดต่อได้ ที่นี่

นอกจากนี้ คุณจะได้รับรายละเอียดการติดต่อเมื่อบริษัทในเครือ PMI มีการติดต่อสื่อสารใดๆ กับคุณ และรายละเอียดการติดต่อนี้จะอยู่ในหน้าแรกของอินทราเน็ต OnePlace ด้วย

หากประเทศของคุณมีหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อหน่วยงานนั้นได้เมื่อมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ นอกจากนี้ หากบริษัทในเครือ PMI ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลของคุณได้ คุณก็มีสิทธิที่จะขอให้มีการพิจารณาคดีต่อศาลในประเทศได้

การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

เราอาจจะอัปเดตประกาศฉบับนี้ (และประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว) เป็นครั้งคราว และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ เราก็จะขอความยินยอมของคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 คุณสามารถหาประกาศฉบับก่อนๆ ได้ ที่นี่