Kdo jsme

Jsme členem skupiny Philip Morris International. Údaje o nás (obchodní firma, adresa atd.) jsou Vám poskytnuty zvlášť v okamžiku získání Vašich osobních údajů (či pro účely potvrzení tohoto získání), například v oznámení zobrazeném v aplikaci, na webových stránkách, v e-mailu či ve smlouvě, kde je obsažen odkaz na tyto zásady.

 • PMI: Philip Morris International je přední mezinárodní skupinou tabákových společností, která se skládá z celé řady jednotlivých společností či „partnerů“.
 • PMI partneři: Každý člen skupiny společností Philip Morris International je označován jako „PMI partner“. Slovo „my“ (či “nás” nebo “naše”) odkazuje na PMI partnera, který o Vás poprvé shromáždil údaje.
 • PMI produkt: znamená náš produkt nebo produkt jiného PMI partnera.

Jak o Vás shromažďujeme údaje?

Údaje o Vás získáváme různými způsoby:

 • Můžete nám je poskytnout přímo (např. při podpisu smlouvy, vyplnění formuláře nebo během telefonátu s námi).
 • Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat automaticky (např. když používáte PMI aplikaci nebo navštívíte PMI webové stránky).
 • Vaše údaje můžeme získat od třetích osob (např. veřejně přístupné informace na platformách sociálních médií jako je LinkedIn, Facebook a Twitter).

V těchto zásadách označujeme všechny způsoby, kterými jste s námi v kontaktu, jako „PMI touchpointy“. PMI touchpointy zahrnují jak fyzická kontaktní místa (například kanceláře PMI, maloobchodní provozovny a různé akce), tak digitální kontaktní místa (např. e-mailová korespondence, aplikace a webové stránky).

Vaše údaje můžeme získávat přímo od Vás především v případě, že:

 • se zapíšete do některé z našich členských databází (to můžete učinit např. osobně, prostřednictvím aplikace nebo online);
 • obchodujete s PMI produkty nebo službami, nebo poskytujete poradenství ohledně těchto PMI produktů nebo služeb (například v maloobchodní prodejně);
 • s námi uzavřete dohodu ohledně prodeje, propagace nebo distribuce PMI produktů (či poskytování podpůrných služeb ve vztahu k těmto činnostem);
 • si stáhnete nebo používáte digitální PMI touchpoint (např. aplikaci nebo webovou stránku);
 • nás kontaktujete prostřednictvím PMI touchpointu nebo emailem, na sociálních médiích nebo telefonicky;
 • si u nás zaregistrujete zařízení;
 • zapíšete zákazníka do některé z našich členských databází;
 • si předplatíte službu PMI panelový portál;
 • se zaregistrujete k odběru PMI tiskových zpráv, e-mailových novinek a upozornění, nebo marketingových sdělení;
 • se účastníte PMI průzkumů či (v případech právem dovolených) PMI soutěží nebo propagačních akcí; nebo
 • navštívíte naše kanceláře nebo se zúčastníte akce pořádané PMI partnerem.

Vaše údaje můžeme shromažďovat automaticky, obvykle pokud:

 • navštívíte naše kanceláře (např. prostřednictvím videonahrávek (kamerový systém, CCTV) a záznamů o vstupu do budovy);
 • pracujete v prodejně, která prodává PMI produkty, nebo takovou prodejnu navštívíte (např. shromažďováním Vašich osobních údajů při placení, při odchodu či prostřednictvím v prodejně instalovaných senzorů propojených s mobilní technologií);
 • navštívíte akci pořádanou PMI partnerem (např. prostřednictvím prodejů nebo nákupů na takové akci) nebo prostřednictvím tam instalovaných senzorů propojených s mobilní technologií;
 • s námi komunikujete (např. prostřednictvím PMI touchpointu nebo platforem sociálních médií);
 • používáte PMI touchpointy (např. prostřednictvím sledovacích mechanizmů v aplikacích nebo na webových stránkách); nebo
 • umístíte na platformy sociálních médií, která sledujeme, veřejné příspěvky (např. když monitorujeme názory veřejnosti nebo odpovídáme na dotazy týkající se PMI produktů).

Údaje o Vás můžeme automaticky shromažďovat také za použití souborů cookies a dalších obdobných sledovacích technologií na digitálních PMI touchpointech. Konkrétní používané soubory cookies a technologie záleží na konkrétním PMI touchpointu. Pro získání dalších informací o souborech cookies (včetně Google analytics cookies) a dalších obdobných technologiích používaných na daném touchpointu, včetně informace o tom, jak můžete používání souborů cookies přijmout nebo odmítnout, se, prosím, seznamte s oznámením o používání souborů cookies, které je dostupné na daném touchpointu nebo jeho prostřednictvím.

V případech, kdy je to právem dovoleno, můžeme údaje o Vás získávat také od třetích osob. Sem mohou patřit například údaje sdílené mezi PMI partnery, veřejně přístupné údaje z vašeho profilu (jako jsou vaše preference a zájmy) na stránkách sociálních médií provozovaných třetími osobami (např. LinkedIn, Facebook a Twitter) a údaje z marketingových seznamů získaných od třetích osob – marketingových agentur.

Údaje můžeme shromažďovat i v jiných souvislostech, o nichž se v daném okamžiku dozvíte.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Můžeme o Vás shromažďovat různé druhy údajů:

 • údaje nutné k vedení a správě našeho právního vztahu s Vámi, Vaším zaměstnavatelem nebo zástupcem
 • údaje nutné k obchodování s PMI produkty nebo službami či k poskytování poradenství ohledně těchto produktů nebo služeb (např. plnění objednávek)
 • údaje nutné k poskytování podpůrných služeb ve vztahu k PMI produktům nebo službám či poskytování záručních služeb
 • údaje o tom, co v rámci svého podnikání realizujete ve vztahu k našim spotřebitelům, PMI produktům nebo nám (např. zapisování spotřebitelů do našich členských databází, poskytování záručních služeb, vystavování PMI produktů a prodejních materiálů apod.)
 • údaje, které nám poskytnete ve smlouvách, formulářích nebo průzkumech nebo při jednání na digitálních touchpointech
 • údaje o návštěvách našich kanceláří, prodejen a akcí
 • údaje, které nám poskytnete v rámci jednání (např. hovorů, e-mailů apod.) s call centry
 • údaje o Vašich preferencích a zájmech
 • údaje nutné k ověření Vašeho věku, totožnosti, případně oprávnění jednat v zastoupení Vašeho zaměstnavatele.

Údaje, které od Vás získáváme přímo, budou zjevné ze souvislostí, za nichž je poskytujete. Například:

 • pokud si od nás prostřednictvím PMI touchpointu objednáte produkt, poskytujete nám své jméno, kontaktní údaje, údaje nutné k vyúčtování a názvy/označení produktů, které jste si vybrali, tak abychom Vaši objednávku mohli splnit;
 • pokud jste naším distributorem, poskytujete nám své jméno, kontaktní údaje a údaje nutné k vyúčtování, tak abychom mohli náš právní vztah s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem řídit, a plnit povinnosti z distributorské smlouvy;
 • pokud nám poskytnete informace o Vašich preferencích a zájmech ohledně jednotlivých produktů, můžeme Vám nabízet produkty a služby, které Vás zajímají;
 • můžeme shromažďovat údaje, které nám umožní ověřit Váš věk, například kopii dokladu totožnosti nebo fotografii obličeje;
 • pokud nám zašlete fotografii dokládající způsob, jakým vystavujete PMI produkty nebo prodejní materiály;
 • pokud odpovíte na textové zprávy;
 • pokud zapíšete zákazníka do některé z našich členských databází, například z důvodu možnosti poskytnutí záruční služby.

Údaje, které shromažďujeme automaticky, se obecně týkají:

 • podrobností o Vašich návštěvách nebo telefonátech (např. čas a doba trvání);
 • četnosti Vašich návštěv našich kanceláří, prodejen nebo akcí (včetně prostor v jejich bezprostřední blízkosti), konkrétních prostor, které navštěvujete, a doby trvání těchto návštěv, jakož i Vašich nákupů v těchto prostorách;
 • využívání digitálních PMI touchpointů (např. stránky, které navštívíte, stránka, z níž jste přišli, stránka, na kterou odcházíte, vyhledávaná slova a slovní spojení nebo odkazy v rámci touchpointu, na které kliknete); a
 • Vašeho zařízení (jako je například vaše IP adresa nebo unikátní identifikátor zařízení, data o poloze, podrobnosti o souborech cookies, které jsme případně na Vašem zařízení uložili).

Údaje, které získáváme od třetích osob, se obecně omezují na veřejně přístupné informace (jako jsou Vaše preference a zájmy), například z veřejných příspěvků na sociálních médiích.

Pro jaké účely a na jakém právním základě používáme Vaše osobní údaje?

V tomto oddílu popisujeme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Tyto zásady jsou však globální povahy, proto pokud právní předpisy určité země některé činnosti popisované v těchto zásadách omezují nebo zakazují, nebudeme pro tyto účely v dané zemi Vaše osobní údaje zpracovávat.

S přihlédnutím ke shora uvedenému zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • plnění právních povinností, například ověřování Vašeho věku, totožnosti a statusu maloobchodního prodejce, provádění kontrol v rámci zásady „poznej svého dodavatele“ a řízení smluvního vztahu s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem,
 • zajištění souladu s právními předpisy (compliance), například uchovávání a užívání Vašich záznamů v souvislosti s očekávanými spory, pro účely poradenství poskytovaného našimi právníky a jinými poradci
 • prodej našich výrobků, včetně plnění Vašich objednávek a zpracovávání Vašich plateb
 • poskytování služeb souvisejících s prodejem, včetně vyřizování Vašich dotazů a žádostí, a poskytování záručních služeb
 • poskytování informací o aktualizacích, propagaci a akcích, jakož i řízení souvisejících aspektů našeho právního vztahu s Vámi, včetně správy věrnostních programů, poskytování podpory, abyste mohli pomáhat dospělým spotřebitelům s jejich účty a (je-li to právem dovoleno) věrnostními programy, zlepšování produktů, průzkum trhu, vytváření marketingových strategií, správy marketingových kampaní a personalizace Vašich zkušeností na prodejnách, které prodávají PMI produkty, a na akcích
 • registrace dospělých spotřebitelů v našich databázích, například za účelem uvádění našich výrobků na trh
 • podpora všech shora uvedených činností, včetně správy Vašich účtů nebo účtů Vašeho zaměstnavatele, umožnění užívání PMI touchpointů a (případně) prodávání, propagování a distribuce PMI produktů (nebo poskytování podpůrných služeb ve vztahu k těmto činnostem), vedení korespondence s Vámi, personalizace Vašich zkušeností s PMI touchpointy, správa a řešení problémů, obecná evidence a řízení Vašeho přístupu do jakýchkoli systémů, do nichž jsme Vám přístup umožnili
 • pro obchodní analytiku a vylepšení, včetně zlepšování PMI produktů, kanceláří, procesů, prodejen a akcí, jakož i údajů, které my (nebo naši partneři) poskytujeme našim zákazníkům a dodavatelům
 • pro nás nebo naše obchodní partnery, abychom Vás mohli informovat o potenciálních možnostech účasti na marketingu nebo propagaci PMI produktů
 • pro jiné účely, o nichž Vás budeme informovat, nebo které budou zřejmé z kontextu, a to v okamžiku prvního shromáždění údajů o Vás.

  Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti je některý z následujících důvodů (které vysvětlujeme podrobněji v oddílu „zjistěte více“):

 • plnění právní povinnosti, jíž jsme vázáni;
 • plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou;
 • oprávněný obchodní zájem, který není převážen Vaším zájmem na ochraně osobních údajů;
 • v případě, že není použitelný ani jeden z předcházejících důvodů, pak na základě Vašeho souhlasu (který si od Vás před zpracováním osobních údajů vyžádáme).

Níže uvádíme účely zpracování Vašich osobních údajů, tomu odpovídající způsoby jejich shromažďování a právní podklad pro jejich zpracování:

 Účel
 Způsob shromažďování a právní důvod pro zpracování

Plnění regulatorních povinností

 • ověření Vašeho věku, totožnosti a statusu maloobchodního prodejce
 • daňové povinnosti a povinnosti v rámci podnikového účetnictví
 • obchodní sankce
 • ověřování poskytnutých informací
 • řízení ochrany zdraví a bezpečnosti
 • žádosti o poskytnutí údajů na základě zákona a ze strany státních orgánů
 • střety zájmů
 • vedení smluv a související dokumentace, v nichž o Vás může být zmínka
 • prošetřování hlášených tvrzení o porušení povinností

Osobní údaje nám obvykle poskytujete přímo.

Tyto údaje zpracováváme, neboť musíme plnit právní povinnost obchodování pouze s dospělými osobami a provozování našeho podnikání v souladu se zákonem (včetně právních předpisů týkajících se obchodních společností a plnění daňových povinností), vedení finanční a daňové evidence, jednání v souladu s obchodními sankcemi, plnění povinností plynoucích z právních předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti např. vedení záznamů o bezpečnostních incidentech, vyhotovování zpráv, vyřizování žádostí o poskytnutí informací podaných příslušnými orgány a řízení střetů zájmů nebo, pokud v dané zemi taková zákonná povinnost neplatí, z  důvodu našeho oprávněného  obchodního zájmu na obchodování pouze s dospělými osobami a provozování našeho podnikání v souladu s požadavky nejlepší praxe, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně Vašich údajů.

Prodej našich produktů

 • plnění Vašich objednávek (včetně zasílání dokladů)
 • zpracovávání Vašich plateb
 • poskytování záručních služeb

Tyto informace nám obvykle poskytujete přímo, nebo případně prostřednictvím svého zaměstnavatele (typicky jméno, funkce, adresa, e-mailová adresa, platební údaje, korespondence).

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smluvních povinností vůči Vám nebo Vašemu zaměstnavateli jakožto kupujícímu.

 

Poskytování služeb souvisejících s prodejem

 • vyřizování Vašich dotazů a požadavků
 • korespondence s Vámi
 • obecná správa a řešení problémů
 • správa věrnostních programů
 • řízení právních vztahů

Tyto údaje nám obvykle poskytujete přímo nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Zmíněné údaje zpracováváme na základě oprávněného obchodního zájmu na poskytování služeb souvisejících s prodejem, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.

 

Obchodní propagace a řízení právních vztahů (v případech právem dovolených)

 • znalost Vašich preferencí (např. které produkty nebo akce/události Vás mohou zajímat, nebo více vyhovují Vašim potřebám)
 • správa věrnostních programů
 • pozvání k účasti na anketách nebo kampaních průzkumu trhu a jejich vedení
 • průzkum trhu
 • vytváření marketingových strategií
 • správa marketingových kampaní
 • poskytování informací ohledně relevantních aktualizací, propagačních a jiných akcí
 • řízení našeho právního vztahu
 • registrace dospělých spotřebitelů v našich databázích
 • podpora při pomoci dospělým spotřebitelům s jejich účty
 • personalizace Vašich zkušeností s PMI touchpointy (například oslovením nebo návrhy, které by vás mohly zajímat)

Většinou se jedná o kombinaci údajů, které nám poskytujete (například Vaše jméno a kontaktní údaje a údaje ze sociálních médií); údajů, které shromažďujeme automaticky (například užívání technologií za účelem sledování využívání PMI touchpointů); a (v případech právem dovolených) údajů, které získáváme od třetích osob (například z veřejných příspěvků na sociálních médiích).

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného obchodního zájmu na řízení našeho vztahu a poskytování informací o našem podnikání, produktech a akcích, provozování PMI touchpointů a personalizaci Vašich zkušeností, není-li shora uvedené převáženo Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Obchodní propagace a řízení právních vztahů (v případech právem dovolených)

 • poskytování informací ohledně PMI partnerů, jejich propagace, produktů a služeb, prodejen, akcí a regulaci tabákových výrobků, jakož i řízení shora uvedeného; a vývoj a zlepšování nástrojů za účelem naplňování těchto účelů

Většinou se jedná o kombinaci údajů, které nám poskytujete (například Vaše jméno a kontaktní údaje a uživatelská jména na sociálních médiích); údajů, které shromažďujeme automaticky (například užívání cookies a podobných technologií); a (v případech právem dovolených) údajů, které získáváme od třetích osob (například z veřejných příspěvků na sociálních médiích).

Tyto osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného obchodního zájmu na Vaší informovanosti o výše zmíněných oblastech, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně osobních údajů.

V některých zemích, kde to právní předpisy vyžadují, Vám budeme tyto materiály zasílat v elektronickém formátu pouze na základě Vašeho souhlasu.

Obchodní správa

 • obecné organizační řízení a vedení obchodní evidence
 • řízení životního cyklu obchodníka (od navázání spolupráce po její ukončení)
 • správa a evidence návštěv
 • správa a organizování akcí, školení a compliance programů
 • korespondence související s naším vztahem s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem, včetně vyřizování Vašich dotazů a žádostí
 • vývoj, implementace, provozování a údržba IT systémů
 • zajišťování bezpečnosti systémů, zařízení a budov
 • vedení databáze kontaktů a nástrojů spolupráce
 • udržování bezpečného pracovního prostředí
 • zajišťování ochrany a bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a návštěvníků PMI partnerů a jejich majetku

Tyto údaje nám obvykle poskytujete přímo nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Zmíněné osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného obchodního zájmu na provozování našeho podnikání, řízení našeho vztahu s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem a zajišťování bezpečnosti a integrity našich budov a IT systémů, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami co do omezení užívání Vašich osobních údajů.

Bezpečnost a sledování systémů

 • ověřování a kontrola při vstupu, případně záznamy o vstupu
 • sledování PMI systémů, zařízení, internetu a e-mailu, k nimž jste získali přístup
 • sledování vstupu do prostor PMI, dodávky PMI partnerům a procesy související s bezpečností v našich prostorách

Tyto informace jsou shromažďovány automaticky nejrůznějšími způsoby, například prostřednictvím automatizovaných systémů a sledováním zařízení, jakož i nahrávek z kamerového systému (CCTV) a audio nahrávek některých telefonních hovorů v našich prostorách.

Osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného obchodního zájmu na zachování důvěrnosti a zajištění integrity a bezpečnosti naší hmotné a digitální infrastruktury a našich prostor, pokud toto není převáženo Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Služby podpory ve vztahu ke všem shora uvedeným účelům

 • správa Vašich účtů
 • umožnění využívání PMI touchpointů (například povolení trvalého přihlášení v sekcích touchpointu, které jsou vyhrazeny toliko pro oprávněné uživatele, správa Vašich jazykových preferencí, Vaše propojení s nákupním košíkem)
 • vzájemná korespondence
 • zlepšování uživatelských služeb jako jsou upozornění na nabídky produktů, které by Vám mohly vyhovovat (například na základě předchozích objednávek)
 • správa a řešení problémů

Většinou se jedná o kombinaci údajů, které nám poskytujete (zejména jméno, heslo (nebo jeho obdoba)), a údajů, které shromažďujeme automaticky (např. údaje o Vašem zařízení, cookies a obdobné sledovací technologie).

Tyto údaje zpracováváme v souladu s účelem, k němuž poskytujeme podporu. Například při správě Vašeho účtu za účelem poskytování podpory při nákupu, nebo poskytování poprodejního servisu, zpracováváme tyto údaje za účelem plnění smluvních povinností vůči Vám jako kupujícímu; při správě Vašeho účtu za účelem předkládání informací o našich produktech, případně upozornění na nabídky, které by pro Vás mohly být zajímavé, podporujeme rozvoj obchodu, a proto Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného obchodního zájmu na inzerci našich produktů, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů, atd.

Obchodní analytika a vylepšení

 • poskytnutí informací o potenciálních příležitostech zapojení do propagace PMI produktů z naší strany nebo ze strany našich partnerů
 • pro účely obchodní analytiky a vylepšení (včetně PMI produktů, systémů, procesů, kanceláří, prodejen nabízejících PMI produkty, školení, akcí, digitálních PMI touchpointů a údajů, které my (nebo naši partneři) poskytujeme Vám, Vašemu zaměstnavateli nebo našim zákazníkům)

Obvykle jde o kombinaci údajů, které nám poskytujete; údajů, které shromažďujeme automaticky; a (v případech právem dovolených) údajů, které získáváme od třetích osob.

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného obchodního zájmu na analýze a zlepšování výkonnosti našeho podnikání, našich produktů, systémů, procesů, kanceláří, prodejen, školení, akcí, PMI touchpointů a údajů, které poskytujeme, a na možnosti nabídnout dalším osobám účast na propagaci PMI produktů, kterýžto zájem není převážen zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

V případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů naší společností není podloženo některým z výše uvedených právních důvodů, vyžádáme si před zpracováním těchto údajů Váš souhlas (tyto případy budou zřejmé z kontextu).

V určitých případech můžeme Vaše údaje zpracovávat způsoby, které nejsou výše popsány. V takových případech Vám poskytneme dodatečné informace o ochraně soukromí, kde bude předmětné zpracování vysvětleno. Všechny vydané dodatečné informace byste si měli přečíst spolu s těmito zásadami.

S kým sdílíme Vaše údaje a pro jaké účely?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

 • s PMI partnery;
 • se třetími osobami, které PMI partnerům nebo Vám poskytují produkty nebo služby (například odborní poradci, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé doručovatelských služeb, auditoři a poskytovatelé informačních služeb);
 • s pečlivě vybranými obchodními partnery a reklamními agenturami PMI partnerů (v oblastech, které souvisejí s našimi produkty nebo jsou v souladu s jejich stylem a image), aby Vás mohli kontaktovat s nabídkami, o kterých se domnívají, že by Vás mohly zajímat, v souladu s Vašimi preferencemi co do programů obchodování, vzdělávacích materiálů a školení; a
 • s jinými třetími osobami v zákonem povolených nebo požadovaných případech (například s dozorovými orgány, ministerstvy a odbornými poradci).

Sdílení údajů s ostatními PMI partnery

 • Vaše údaje budou sdíleny se společností Philip Morris International Management SA (se sídlem v Lausanne, Švýcarsko) - místem ústřední správy zpracovávání osobních údajů pro PMI partnery. Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny se společností Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (se sídlem v Lausanne, Švýcarsko) coby poskytovatelem technologií pro PMI partnery. Společnost Philip Morris International Management SA a (v rozsahu svého přístupu) společnost Philip Morris International IT Service Centre Sàrl zpracovávají Vaše osobní údaje pro všechny účely popsané v těchto zásadách.
 • Vaše údaje mohou být sdíleny s PMI partnerem, který má na starost stát, v němž pracujete (je-li odlišný od PMI partnera, který tyto údaje poprvé shromáždil), a to pro všechny účely popsané v těchto zásadách.
 • Vaše údaje mohou být sdíleny s kterýmkoli jiným PMI partnerem, kterého kontaktujete nebo se kterým obchodujete (pokud například prodáváte produkty nebo služby jiným PMI partnerům, nebo cestujete do jiných kanceláří PMI v době, kdy máte obchodní vztah s určitým PMI partnerem).

Podrobné údaje o PMI partnerech a zemích, ve kterých jsou usazeni, naleznete zde.

Sdílení údajů se třetími osobami

 • Vaše údaje můžeme sdílet se třetími osobami, které poskytují PMI partnerům nebo Vám produkty nebo služby (tj. např. poradci, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé doručovatelských služeb, maloobchodníci, produktoví poradci (kouči), poskytovatelé informačních služeb a poskytovatelé služeb ověření věku).
 • Vaše údaje mohou být sdíleny s pečlivě vybranými obchodními partnery a reklamními agenturami PMI partnerů (podle typu věcí, které si můžete spojovat s našimi produkty, například z důvodu podobného nebo komplementárního vzhledu, stylu nebo funkčnosti), aby Vás mohli kontaktovat s nabídkou produktů, služeb a reklamními sděleními, o nichž se domnívají, že by Vás mohly zajímat, v souladu s Vašimi preferencemi.
 • Vaše údaje můžeme sdílet i s dalšími třetími osobami v případech právem dovolených nebo vyžadovaných, například: s dozorovými orgány; ministerstvy; v rámci vyřizování žádostí donucovacích orgánů či jiných státních úřadů; pokud dojdeme k závěru, že zpřístupnění je nezbytné nebo žádoucí k zabránění vzniku fyzické újmy nebo finanční ztráty, či v souvislosti s vyšetřováním nezákonné činnosti nebo podezření na nezákonnou činnost; a v kontextu organizační restrukturalizace.

Kam mohou být Vaše údaje zasílány?

Jako u všech nadnárodních organizací platí, že PMI partneři sdílejí údaje po celém světě. Vaše osobní údaje tedy mohou být předávány globálně (pokud byly vaše údaje shromážděny v rámci Evropského hospodářského prostoru, znamená to, že mohou být předány i na území mimo EHP).

Při zpracování osobních údajů popsaném v těchto zásadách mohou být Vaše údaje předávány v rámci nebo i mimo zemi nebo oblast, kde byly shromážděny, a to i do zemí či na území, které nezajišťují srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů.

PMI partneři působící v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) budou osobní údaje předávat rovněž PMI partnerům mimo EHP, například za účelem jednoduššího provozování globálního podnikání. Ve všech případech se bude předávání realizovat:

 • na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (European Commission adequacy decision);
 • při dodržení odpovídajících záruk, například vzorových smluv EU (EU Model Contracts), nebo
 • za podmínky, že bude předání nezbytné k plnění povinností ze smlouvy s Vámi uzavřené (či pro implementaci předsmluvních opatření přijatých na Vaši žádost) nebo pro uzavření či plnění smlouvy uzavřené ve Vašem zájmu mezi námi a třetí osobou, například ve vztahu k zajištění přepravních podmínek.

Ve všech případech budou v těchto zemích nebo na těchto územích aplikována odpovídající bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů, v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Zavádíme odpovídající technická a organizační opatření za účelem ochrany námi držených osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním, užitím, změnou nebo zničením. Ve vhodných případech používáme šifrování a jiné technologie, které mohou přispět při ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů. Rovněž vyžadujeme plnění přísných požadavků na ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení od poskytovatelů služeb, s nimiž spolupracujeme.

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny. Poté budou dotčené údaje vymazány. Tato doba se bude lišit v závislosti na účelu, pro nějž byly údaje shromážděny. Za určitých okolností máte právo po nás požadovat výmaz svých osobních údajů. V určitých případech máme zákonnou povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například pro daňové a účetní účely.

Údaje obvykle uchováváme na základě kritérií popsaných v níže uvedené tabulce:

  Druh
 Vysvětlení/typická kritéria pro uchovávání
 • údaje týkající se řízení obchodněprávního vztahu s obchodníkem (obchodníkem užívajícím digitální touchpointy, s nímž se lze spojit) 

Většina údajů ve Vašem obchodním profilu je uchovávána po dobu trvání obchodněprávního vztahu s Vámi. Některé položky profilu, jako například historie splněných úkolů, historie získaných cen nebo Vaše nákupní historie, se však po uplynutí určité doby přirozeně stávají neaktuálními, proto je po uplynutí stanovených dob automaticky mažeme, jak odpovídá účelu, pro který jsme je shromáždili.

 • údaje týkající se řízení obchodněprávního vztahu s obchodníkem (obchodníkem nepoužívajícím digitální touchpointy) 

Scénář je stejný jako výše, s tím rozdílem, že jste digitální touchpoint po dlouhou dobu (typicky 2 roky) nevyužívali; odstraníme Váš přístup k digitální platformě a vymažeme záznamy týkající se Vašeho užívání této platformy, které ještě máme (ledaže toto užívání spadá do rámce jiného účelu zpracování, například evidence vašich objednávek). Důvodem je skutečnost, že za těchto okolností předpokládáme, že byste digitální platformu raději nepoužívali.

 • obchodník (s nímž se nelze spojit)

Jste-li u nás zaregistrován jako obchodník, ale údaje, které nám poskytujete jako kontaktní, nefungují, budeme Vaše údaje uchovávat obvykle po dobu pouhých 6 měsíců, abychom Vám umožnili návrat a opravu těchto údajů.

 • obchodník (neúplné registrace) 

Pokud zahájíte proces své registrace jako obchodníka, ale tento proces nedokončíte, nebudeme Vaše údaje vůbec uchovávat.

 • evidence obchodů a plateb 

Evidujeme faktury, prodeje, nákupy, provedené a přijaté platby a podkladovou dokumentaci (například smlouvy a e-maily) v souladu s požadavky práva obchodních společností a daňového práva, obvykle po dobu 11 let. Rovněž evidujeme kontroly provedené ve vztahu k dodavatelům, a to po dobu, kdy jsme povinni plnit naše právní povinnosti.

 • evidence návštěv 

Pokud vstoupíte do našich budov, jsou záznamy o těchto návštěvách obvykle uchovávány po dobu tří let.

 • kamerový systém (CCTV)

Pokud vstoupíte do našich budov, jsou záznamy z kamerového systému obvykle uchovávány pouze po dobu několika dnů, nejvýše týdnů, v závislosti na konkrétním účelu nahrávky.

 • průzkum trhu 

Pokud nejste zaregistrováni v naší databázi a my využíváme veřejně dostupné údaje o Vás, abychom měli lepší představu o trhu či Vašich preferencích, budeme Vaše údaje uchovávat po krátkou dobu za účelem realizace daného konkrétního průzkumu trhu.

 • nákupy a záruka 

Pokud si koupíte zboží, budeme údaje o tomto nákupu uchovávat tak dlouho, jak bude potřeba pro realizaci prodeje a splnění jakýchkoli zákonných povinností (například pro účely daňové a účetní evidence). Pokud se zaregistrujete i pro účely poskytnutí záruky na PMI produkt, budeme podrobné údaje, které se toho týkají, uchovávat po dobu potřebnou pro danou záruku.

 • zákaznická péče
Pokud se obrátíte na oddělení zákaznického servisu, učiníme o tom záznam (včetně podrobných údajů týkajících se vašeho dotazu a naší odpovědi) a tento záznam uchováme, dokud to bude pro účely našeho vztahu relevantní, například budete-li od nás potřebovat poradit, jak používat digitální touchpoint, nebo pokud budou relevantní vaše dotazy z poslední doby. Jiné záznamy rozhodné pro potřeby zákaznického servisu (například automatické nahrávání telefonického hovoru, v němž nás požádáte, abychom vás přesměrovali na maloobchodní prodejnu) mohou být relevantní pouze do té doby, dokud nebudou pořízeny záznamy trvalejší povahy, a budou uchovávány pouze dočasně.
 • kontrolní stopa (logování) systému
Kontrolní stopa (logování) systému je obvykle uchovávána pouze po dobu několika měsíců.
 • obchodní analytika
Data obchodní analytiky jsou typicky shromažďována automaticky, když využíváte PMI touchpointy, a anonymizována/agregována krátce poté.

Jaká máte práva a možnosti?

V souvislosti s Vašimi osobními údaji, které o Vás shromažďujeme, můžete mít některá nebo všechna z následujících práv:

 • právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo požadovat po nás opravu, aktualizaci nebo výmaz Vašich osobních údajů;
 • právo požadovat po nás za určitých okolností omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo vznášet proti zpracování Vašich osobních údajů za určitých okolností námitky;
 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností;
 • za určitých okolností právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo zvolit si možnost odmítnutí (opt out) zpracování těchto údajů naší společností pro účely přímého marketingu; a
 • právo podat stížnost orgánu dozoru ve vaší zemi (pokud takový orgán existuje).

Nabízíme vám snadný způsob výkonu těchto práv, například  pomocí možnosti „odhlásit“ („unsubscribe“) nebo uvedením kontaktní adresy, a to prostřednictvím obdržených sdělení nebo využitím kontaktních údajů v odstavci „na koho byste se měli obracet s dotazy“ na konci těchto zásad.

Některé mobilní aplikace, které nabízíme, vám mohou rovněž zasílat tzv. push notifikace, například o nových produktech nebo službách. Zobrazování těchto zpráv můžete vypnout v nastavení svého telefonu nebo předmětné aplikace.

Vaše práva závisí na právních předpisech Vaší země. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, budete mít práva popsaná v níže uvedené tabulce. Pokud se nacházíte jinde, můžete se na nás obrátit (viz odstavec „na koho byste se měli obracet s dotazy“ na konci těchto zásad) za účelem zjištění dalších podrobností.

Práva ve vztahu k Vašim osobním údajům, které o Vás shromažďujeme
Další podrobnosti (poznámka: všechna tato práva podléhají určitým zákonným omezením)
 • právo požadovat po nás přístup k  Vašim osobním údajům;

Jedná se o potvrzení:

 • zda zpracováváme Vaše osobní údaje;
 • naší obchodní firmy a kontaktních údajů;
 • účelu zpracování;
 • kategorií dotčených údajů;
 • kategorií osob, s nimiž tyto údaje sdílíme, a pokud se některá osoba nachází mimo EHP a nemůže využít rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (European Commission adequacy decision), o vhodných zárukách ochrany těchto údajů;
 • zdroje těchto údajů (pokud jej máme), pokud jsme je nezískali od vás;
 • existence automatizovaného rozhodování (pokud nějaké provádíme, o čemž budete vyrozuměni), včetně profilování, které má právní účinky, jež se Vás týkají, nebo které se Vás obdobným způsobem významně dotýká, jakož i informace o logických postupech, na základě kterých toto rozhodování funguje, a významu a očekávaných důsledcích tohoto zpracování; a
 • kritérií pro určení doby, po kterou budeme tyto údaje uchovávat.

Na žádost Vám poskytneme kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme (nebudou-li tím dotčena práva a svobody jiných).

 • právo požadovat po nás opravu nebo aktualizaci osobních údajů

Platí, pokud údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné.

 • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů

Platí, pokud:

 • údaje, které máme v držení, již nejsou ve vztahu k účelům, pro něž je zpracováváme, nezbytné;
 • zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy svůj souhlas odvoláte (v tom případě si budeme pamatovat, že se na Vás již nemáme znovu obracet, ledaže nám oznámíte, že chcete, abychom všechny údaje o Vás vymazali, v kterémžto případě budeme Vaše přání respektovat);
 • zpracováváme osobní údaje z důvodu našeho oprávněného zájmu a na základě vaší námitky zjistíme, že nemáme důležitý zájem na dalším trvání takového zpracování;
 • předmětné údaje byly získány nebo zpracovávány protiprávně; nebo

je to nezbytné pro účely splnění zákonné povinnosti.

 • právo požádat nás o omezení zpracovávání osobních údajů

Toto právo se dočasně uplatní, zatímco se zabýváme Vaší věcí, pokud:

 • zpochybňujete přesnost údajů, které zpracováváme; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu

  (pokud svého práva v těchto případech využijete, vyrozumíme Vás předtím, než tyto údaje opět použijeme).

  Toto právo rovněž platí, pokud:

 • užívání dotčených osobních údajů naší společností je protiprávní a Vy nesouhlasíte s výmazem těchto údajů; nebo

tyto údaje již nepotřebujeme, ale Vy je požadujete jako důkazy v rámci soudního řízení.

 • právo podávat námitky proti zpracování osobních údajů naší společností

V této souvislosti Vám svědčí dvě práva:

 • pokud Vaše údaje používáme pro účely přímého marketingu: můžete zpracování odmítnout (opt out), aniž byste museli tento požadavek zdůvodňovat, a my Vaší žádosti vyhovíme; a
 • pokud Vaše údaje užíváme na základě oprávněného zájmu pro jiné účely, než je přímý marketing, můžete proti užívání těchto údajů naší společností vznášet námitky, s vysvětlením Vaší konkrétní situace, a my Vaše námitky posoudíme.

 

 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů naší společností

Platí, pokud je zpracování Vašich osobních údajů naší společností založeno na souhlasu. Tyto případy budou zřejmé z kontextu.

 • právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud:

 • jste nám poskytli údaje; a
 • my tyto údaje užíváme automatizovaným způsobem, a to buď na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smluvních povinností vůči Vám,

máte právo tyto údaje od nás získat zpět v obvykle užívaném formátu a právo požadovat po nás předání těchto údajů někomu jinému, bude-li to pro nás technicky proveditelné.

 • právo podat stížnost dozorovému orgánu ve své zemi

Každá země Evropského hospodářského prostoru musí pro tyto účely zřídit alespoň jeden veřejnoprávní orgán.

Kontaktní údaje těchto státních orgánů naleznete zde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Pokud jde o ostatní země, podívejte se prosím na webové stránky příslušného orgánu ve vaší zemi.

Další body související s vybranými zeměmi

V závislosti na tom, v jaké zemi se nacházíte, máte případně určitá další práva.

 • Pokud se nacházíte ve Francii, máte právo dávat nám pokyny ohledně svých údajů, které máme, pro případ Vašeho úmrtí (konkrétně zda bychom měli tyto údaje uchovat nebo vymazat, a zda ostatní mají právo je vidět). Máte právo:
 1. dávat obecné pokyny poskytovateli digitálních služeb zapsanému u francouzského orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů (zvaného „CNIL“) (tyto pokyny platí pro veškeré zpracovávání Vašich údajů); nebo
 2. dávat konkrétní pokyny nám, přičemž tyto pokyny budou aplikovatelné pouze na zpracování Vašich údajů naší společností.

Na základě Vašich pokynů budeme například povinni předat Vaše údaje třetí osobě (avšak v případech, kdy budou tyto údaje obsahovat i údaje o jiných osobách, může se stát, že v důsledku naší povinnosti respektovat též práva na soukromí těchto osob, nebudeme moci Vaše pokyny zcela splnit ). Máte právo ustanovit třetí osobu jako osobu odpovědnou za zajištění toho, že Vaše pokyny budou splněny. Pokud žádnou třetí osobu tímto způsobem neustanovíte, budou Vaši dědicové (pokud ve svých pokynech nestanovíte jinak) oprávněni vykonávat po Vaší smrti Vaše práva ve vztahu k osobním údajům:

 1. za účelem správy Vaší pozůstalosti (v tom případě se mohou Vaši dědicové dostat k osobním údajům za účelem zjištění a získání informací, které by mohly být užitečné pro správu Vaší pozůstalosti, včetně digitálního zboží nebo informacím, které by mohly být považovány za rodinnou památku, jež je způsobilá na ně přejít); a
 2. za účelem zajištění toho, aby osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje, vzaly na vědomí skutečnost Vašeho úmrtí (například uzavření Vašeho účtu a omezení jeho užívání nebo aktualizování Vašich údajů).

Své pokyny jste oprávněni kdykoli změnit nebo odvolat. Další informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v případě Vašeho úmrtí jsou uvedeny v článku 40-1 zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978. Není-li stanoveno jinak, platí, že v případě úmrtí přestanete svůj účet užívat a my vymažeme Vaše údaje v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů (pro více informací viz odstavec „Jak dlouho budou vaše údaje uchovávány?“).

Na koho byste se měli obracet s dotazy?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo si přejete uplatnit kterékoli z Vašich práv, zde naleznete kontaktní údaje příslušného PMI partnera a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje uvádíme také ve všech sděleních, která Vám PMI partner zasílá.

Pokud ve Vaší zemi působí orgán dohledu pro ochranu osobních údajů, máte právo se na něj obracet s jakýmikoli dotazy či problémy. Pokud příslušný PMI partner není schopen Vaše dotazy nebo problémy vyřídit, máte též právo domáhat se soudní ochrany u příslušného vnitrostátního soudu.

Změny těchto zásad

Tyto zásady (a jakékoli doplňkové zásady ochrany soukromí) můžeme příležitostně aktualizovat. V zákonem stanovených případech Vás budeme o těchto změnách informovat.

Datum poslední změny: 27. března 2018. Předchozí verze těchto zásad naleznete zde.