Кои сме ние?

Ние сме част от Филип Морис Интернешънъл. Координати за връзка с нас (име, адрес и др.) ще получите отделно при (или за потвърждаване на) събиране на информация за Вас, например чрез съобщение в приложението или на уебсайта, в съобщение по електронната поща или в договора между нас с връзка към настоящата декларация. Друг вариант е да бъдете насочени към настоящата декларация, след като сме събрали информация за Вас, но поради обстоятелствата на събирането, без да се свързваме с Вас лично в съответния момент.

 • „ФМИ“: Филип Морис Интернешънъл, водеща международна група в производството и разпространението на тютюневи изделия. Тя се състои от редица дружества или „свързани дружества“.
 • „Свързани дружества на ФМИ“: Всеки член от групата дружества на Филип Морис Интернешънъл е „свързано дружество на ФМИ“. „Ние“ (или „нас“ или „наш/а/и“) се отнася до свързаното дружество на ФМИ, който първи е събрал информация за Вас (например свързаното дружество на ФМИ, който е сключил договор с Вас за получаване на стоки или услуги, или свързаното дружество на ФМИ, което е осъществило контакт с Вас или чийто офис сте посетили).
 • „Продукт на ФМИ“: означава наш продукт или продукт на друго свързано дружество на ФМИ.

Как събираме информация за Вас?

Може да събираме информация за Вас по различни начини.

 • Може да ни предоставяте информацията пряко (например чрез подписване на договор, попълване на формуляр, посредством телефонно обаждане до нас, водене на кореспонденция с нас или среща с наш служител).
 • Може да събираме информацията автоматично (например когато използвате системи на ФМИ, устройство, предоставено от ФМИ, например лаптоп или мобилен телефон, или софтуер, предоставен от ФМИ (напр. приложение на ФМИ) или уебсайт на ФМИ).
 • Може да придобиваме информацията от трети лица (например Вашия работодател, Ваш представител или публично достъпни източници, например фирмена интернет страница, търсене в интернет, агенции за бизнес информация или социални медийни платформи като LinkedIn, Facebook и Twitter).

В настоящата декларация всички методи, чрез които осъществявате контакт с нас, са обобщени с термина „канали за контакт с ФМИ“. Каналите за контакт с ФМИ могат да бъдат както физически (например офиси на ФМИ, обекти за търговия на дребно и събития), така и дигитални (например кореспонденция по имейл, използване на приложения и уебсайтове).

Може да събираме информация за Вас, която предоставяте пряко. Обикновено това става, когато:

 • се регистрирате като член в наши бази данни (например лично на място, чрез приложение или онлайн);
 • сключите с нас договор, за да ни предоставяте продукти или услуги, или ни предоставяте информация с намерението за сключване на договор;
 • сключите с нас договор да продавате продукти на ФМИ;
 • изтегляте или ползвате дигитални канали за контакт (например приложение или уебсайт);
 • се свързвате с нас чрез канал за контакт или по имейл, чрез социална мрежа или по телефона;
 • се срещате или водите кореспонденция с наш служител, с когото обсъждате Вашата дейност, Вашето мнение по важни за нас въпроси или нашата дейност;
 • се регистрирате за получаване на прессъобщения, имейл нотификации или маркетингови съобщения на ФМИ;
 • участвате в проучвания на ФМИ или (когато е разрешено от закона) в конкурси или промоции на ФМИ; или
 • посещавате наши офиси или присъствате на събитие, организирано от свързано дружество на ФМИ.

Може да събираме информация за Вас автоматично. Обикновено това става, когато:

 • посещавате наши офиси (например под формата на запис от камерите за видеонаблюдение (CCTV) и регистъра на посетителите в сградата);
 • работите във или посещавате търговски обект, където се продават продукти на ФМИ (например чрез събиране на Ваши лични данни на касата или чрез сензори в самия обект, които са свързани с мобилна технология);
 • посещавате събитие, организирано от свързано дружество на ФМИ (например чрез покупки/продажби по време на събитието), или чрез сензори по време на събитието, които са свързани с мобилна технология;
 • използвате системи на ФМИ, предоставен от ФМИ софтуер или предоставени от ФМИ устройства като лаптоп или мобилен телефон (например чрез събиране на данни за използване на системи и устройства, достъп до регистрационните файлове и съхранение на изпратената и получената кореспонденция чрез използване на системи и устройства на ФМИ);
 • водите комуникация с нас (например чрез канал за контакт на ФМИ или през социални медийни платформи);
 • използвате канал за контакт с ФМИ (например чрез механизми за проследяване в приложение или уебсайт); или
 • качвате публични публикации в социалните медийни платформи, които следваме (например, за да разберем общественото мнение или да отговорим на запитвания относно продукти на ФМИ).

Може също така да събираме информация за Вас автоматично чрез използване на бисквитки или сходни технологии за проследяване на дигиталните канали за контакт с ФМИ. Конкретните използвани бисквитки и технологии зависят от съответния канал за контакт с ФМИ. За да научите повече за бисквитките (в това число аналитичните бисквитки на Google) и други подобни технологии, използвани в даден канал за контакт, в т.ч. как можете да приемете или да отхвърлите използването на бисквитки, моля, вижте декларацията за използване на бисквитки, предоставена във или чрез самия канал за контакт.

Когато е разрешено от закона, можем да получим информация за Вас от трети страни, по-специално по отношение на подготовката на делови отношения с Вас или Вашия работодател, или по отношение на Вашите публично известни възгледи, мнения и решения, които могат да повлияят на публичната политика и на други въпроси, свързани с ФМИ. Тази информация може да включва информация, предоставена от агенции за бизнес информация, информация, която се обменя между свързаните дружества на ФМИ, публично достъпна информация от профили в социални медии на трети лица (като LinkedIn).

Може, също така, да събираме информация в друг контекст, както става ясно в момента на събирането ѝ.

Каква информация събираме за Вас?

Може да събираме различни видове информация за Вас:

 • информация, необходима за управление и администриране на взаимоотношенията ни с Вас, Вашия работодател или представител (включително при обмисляне на подобни взаимоотношения)
 • информация, необходима за закупуване на стоки или услуги
 • информация, необходима за търговия с или за предоставяне на консултация относно продукти или услуги на ФМИ (например за изпълнение на поръчки)
 • информация, необходима за предоставяне на поддръжка за продукти или услуги на ФМИ, или за предоставяне на гаранционно обслужване
 • информация за Вашия подход към нашите клиенти, към продуктите на ФМИ или към нас (например предоставяне на гаранционно обслужване, излагане на продукти на ФМИ и рекламни материали за търговски обекти и др.)
 • информация, която ни предоставяте в договори, формуляри или проучвания
 • информация за Вашите посещения в нашите офиси, търговски обекти и на наши събития
 • информация, която ни предоставяте, когато ни се обаждате по телефона, провеждате срещи с наши служители или ни изпращате имейли
 • информация за Вашите предпочитания и интереси
 • информация, необходима за удостоверяване на Вашата възраст, самоличност и правомощия да представлявате Вашия работодател, ако е приложимо
 • информация за публично известните Ви възгледи, мнения и решения, които могат да повлияят на публичната политика и други въпроси, свързани с ФМИ
 • информация, която ни е предоставена при използване на информационните системи, с които работят свързаните дружества на ФМИ
 • автоматизирани записи на Вашето използване на информационните системи на ФМИ, включително предоставените от ФМИ устройства

Информацията, която събираме от Вас пряко, става очевидна от контекста, в който ни я предоставяте. Например:

 • ако сте доставчик (или потенциален доставчик), с цел управление на взаимоотношенията ни с Вас, Вашия работодател или представител, Вие ни предоставяте Вашето име, координати за връзка, данни за издаване на фактура и данни за стоките/услугите (и, когато е приложимо, искания за възстановяване на разходи), за да изпълним задълженията си по нашия договор или да предприемем стъпки в обмисляне на сключване на договор (например информация за финансова стабилност, информация за търговски санкции, проверки на биографични данни) и да управляваме Вашия достъп до и използването на нашите сгради, информационни системи и ИТ устройства;
 • ако сте публична фигура, чиито възгледи могат да повлияят на публичната политика или на други въпроси, свързани с ФМИ, може да отбележим какви са възгледите Ви, които сте направили публично достояние, както и часа и датата, на която сте ги споделили, или когато се срещате с някой от нашите служители, основните данни за съответната среща, както и Вашите възгледи, които сте споделили с нас, че са Ваши публични възгледи;
 • може да предоставите информация за Вашите предпочитания и интереси, така че да Ви предложим наградни схеми или да Ви изпращаме покани за събития, които представляват интерес за Вас;
 • може да събираме информация, която ни дава възможност да удостоверим Вашата възраст, например копие от документ за самоличност.

Информацията, която събираме автоматично, обикновено ще се отнася до:

 • данни за Вашето посещение или обаждане (като час и времетраене);
 • в наши офиси, търговски обект или на наше събитие (в т.ч. прилежащите зони), честота на посещенията, кои зони достъпвате/посещавате и за колко време;
 • информация за системи за контрол на достъпа до сгради;
 • биометрични данни за идентификация (за контрол на достъпа до сгради или достъп до ИТ устройства);
 • как използвате дигиталните канали за контакт с ФМИ (като страниците, които посещавате, страницата от която се насочвате към тях и към която отивате след това, въведени думи за търсене или връзки, които избирате в съответния канал за контакт);
 • автоматизирани записи на Вашето използване на информационните системи на ФМИ, включително предоставените от ФМИ устройства
 • информация, която ни е предоставена при използване на информационните системи, с които работят свързаните дружества на ФМИ
 • информация, която ни е предоставена при използване на онлайн форумите на ФМИ;
 • информация, която ни е предоставена в кореспонденция; и
 • Вашето устройство (като IP адрес или уникален идентификатор на устройството, данни за местоположение, данни от бисквитки, които може да сме поставили на Вашето устройство).

Информацията, която събираме от трети лица, обикновено ще се състои от публично достъпна информация (като Вашата роля, предпочитания и интереси, както и Вашите възгледи, мнения и решения, които могат да повлияят на публичната политика и на други въпроси, свързани с ФМИ), например от публични публикации в социални медии.

Целите, за които използваме информацията за Вас, както и съответните методи за събиране и правното основание за използване, са:

Цел

Метод на събиране и правно основание за обработване

Спазване на регулаторните задължения

 • удостоверяване на Вашата възраст, самоличност и статус на бизнес партньор;
 • данъчни и бизнес счетоводни задължения;
 • „проверки за добро познаване на доставчиците“;
 • търговски санкции;
 • проверки на биографични данни;
 • управление на здравето и безопасността;
 • правни и регулаторни искания за разкриване на информация;
 • конфликти на интереси;
 • записване на формуляри за отработените часове и фактури, доколкото Вие действате като външен консултант;
 • съхранение на договори и свързани документи, в които може да бъдете споменати;
 • разследване на докладвани твърдения за неправомерно поведение;

Тази информация обикновено ни се предоставя директно от Вас по време на Вашето взаимоотношение или взаимодействие с нас.

Ние я използваме, защото ни е необходимо да спазим законово задължение да търгуваме само с пълнолетни лица и да упражняваме нашата дейност по законосъобразен начин (включително във връзка с корпоративното право и спазване на данъчното законодателство), поддържане на финансови и данъчни архиви, спазване на търговските санкции, спазване на законите относно здравето и безопасността (които могат да включват водене на архив за възникнали инциденти), изготвяне на доклади, спазване на исканията за информация от компетентните органи и уреждане на конфликтите на интереси, или, в държавите, където не са предвидени такива законови задължения, защото имаме легитимен бизнес интерес да упражняваме нашата дейност в съответствие с изискванията за добрата практика, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

Закупуване на продукти и услуги

 • осъществяване на връзка с Вас в процеса на предоставяне на продукти или услуги от Вас или Вашия работодател;
 • администриране на акаунта, който имаме при Вас или Вашия работодател;
 • обработване на плащания;
 • управление на взаимоотношенията;
 • мониторинг на спазването от Вас на нашия договор, нашите политики и вътрешни програми (напр. нашата програма GAP, ако сте земеделски производител, който ни доставя суровини);
 • разследване в случай на неспазване на нашия договор, политики и вътрешни програми, проблеми и инциденти;
 • управление на отстраняване на неспазване на политиките във връзка с нашия договор, политики и вътрешни програми, проблеми и инциденти;

Обикновено получаваме информацията пряко от Вас или чрез Вашия работодател (обикновено име, длъжност, служебен адрес, служебен имейл адрес, поръчки, услуги, информация за плащане (където е уместно, подробности за разходите), кореспонденция).

Използваме тази информация във връзка с изпълнението на нашия договор с Вас или Вашия работодател като купувач на Вашите или на Вашия работодател продукти или услуги, или когато няма такова задължение, я използваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да упражняваме нашата дейност, да се свързваме с Вас във връзка с продуктите или услугите, които получаваме от Вас или Вашия работодател, да обработваме плащания, да управляваме нашите взаимоотношения с Вас или Вашия работодател и да извършваме мониторинг на спазването на нашия договор, политики и програми, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

Продажба на нашите продукти

 • изпълнение на Вашите поръчки (в т.ч. изпращане на разписки);
 • обработване на Вашите плащания;
 • предоставяне на гаранционно обслужване;

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас или чрез Вашия работодател в зависимост от случая (обикновено име, длъжност, служебен адрес, служебен имейл адрес, поръчки, информация за плащане, кореспонденция).

Използваме тази информация, за да спазим договорните ни задължения към Вас или Вашия работодател като купувач на нашите продукти.

Предоставяне на услуги, свързани с продажбите

 • обработване на Вашите запитвания и искания;
 • водене на кореспонденция с Вас;
 • общо администриране и отстраняване на проблеми;
 • управление на взаимоотношенията.

Тази информация обикновено ни се предоставя пряко от Вас или чрез Вашия работодател.

Ние използваме тази информация, защото имаме легитимен бизнес интерес да предоставяме на Вас или на Вашия работодател услуги, свързани с продажбите, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

Развитие на бизнеса и управление на взаимоотношенията (когато е разрешено от закона)

 • за да Ви информираме за съответните новости, промоции и събития;
 • за управление на нашите взаимоотношения;
 • за да разберем Вашите предпочитания (например какви продукти или събития могат да бъдат от интерес за Вас или да бъдат персонализирани по-добре за Вашите нужди);
 • за администриране на програми за лоялност;
 • за да Ви каним за участие в или да администрираме анкети или кампании за пазарни прочувания;
 • за пазарни проучвания;
 • за разработване на маркетингови стратегии;
 • за администриране на маркетингови кампании;
 • за персонализиране на Вашето потребителско изживяване в каналите за контакт с ФМИ (например за персонализиране на Вашето посещение, например с подходящ поздрав или предложения, към които може да проявите интерес).

Тази информация обикновено е комбинация от предоставена от Вас информация (например Вашето име и координати за връзка, както и информация за профилите Ви в социалните медии); информация, която събираме автоматично (например посредством технология за проследяване на ползването на каналите за контакт с ФМИ) и (когато е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица (като публични публикации в социални медии).

Използваме тази информация на основание, че имаме легитимен бизнес интерес да управляваме нашите взаимоотношения и да Ви информираме за нашата дейност, продукти и събития, да управляваме каналите за контакт с ФМИ и да персонализираме Вашето потребителско изживяване по начини, пред които Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

Развитие на бизнеса и управление на взаимоотношенията (когато е разрешено от закона)

 • за да Ви предоставяме информация за и да управляваме свързаните дружества на ФМИ, техните промоции, продукти и услуги, търговски обекти, събития и регулацията на тютюневите изделия; и за разработване и подобряване на инструменти за постигане на тези цели

Тази информация обикновено е комбинация от предоставена от Вас информация (например Вашето име и координати за връзка, информация за профилите Ви в социалните медии); информация, която събираме автоматично (например чрез бисквитки и подобни технологии) и (когато е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица (като публични публикации в социалните медии.

Използваме тази информация на основание, че имаме легитимен бизнес интерес да Ви информираме за горепосочените дейности, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

В определени държави, където се изисква от закона, ние се задължаваме да Ви изпращаме тези материали в електронен формат само с Ваше съгласие.

Управление на стопанската дейност

 • общо управление на организацията и водене на бизнес документация;
 • управление на жизнения цикъл на изпълнителя (от наемане до освобождаване);
 • управление на посетители и водене на документация;
 • управление и провеждане на събития, обучения и програми за нормативно съответствие;
 • кореспонденция във връзка с взаимоотношенията ни с Вас или с Вашия работодател, включително за обработване на Вашите запитвания и искания;
 • разработване, внедряване, експлоатация и поддръжка на ИТ системи;
 • поддържане на сигурността на системи, устройства, информация и сгради;
 • експлоатация на бази данни за контакти и инструменти за сътрудничество;
 • международни командировки и пътувания;
 • експлоатация на безопасна работна среда;
 • поддържане на сигурността и безопасността на персонала, клиентите, доставчиците, посетителите и собствеността на свързаните дружества на ФМИ;

Обикновено получаваме информацията пряко от Вас или чрез Вашия работодател.

Използваме тази информация, защото имаме легитимен бизнес интерес да упражняваме нашата дейност, да управляваме взаимоотношенията си с Вас и да поддържаме сигурността и целостта на нашите сгради, информация и ИТ системи, пред който Вашите интереси, права и свободи за ограничаване на използването на информацията за Вас, нямат предимство.

Мониторинг на сигурността и системите

 • контроли и регистрационни файлове за удостоверяване и достъп, когато е приложимо;
 • мониторинг на системите, устройствата, интернет и електронната поща на ФМИ, до които получавате достъп;
 • мониторинг на достъпа до помещенията на ФМИ, доставките до свързаните дружества на ФМИ и процесите, свързани със сигурността в нашите помещения;
 • разрешаване и администриране на използването от Ваша страна на системите на ФМИ, предоставен от ФМИ софтуер (включително интернет и електронна поща), устройствата на ФМИ и информацията на ФМИ; мониторинг на използването им от Ваша страна, включително осигуряване на подходящо използване на интернет и имейл съоръжения и подходящо ползване на фирмената информация (например, за да се прецени дали е налице нарушение (независимо дали умишлено или непреднамерено) на фирмените политики за защита на фирмената информация);

Тази информация се събира автоматично чрез различни средства като автоматизиран мониторинг на системите и устройствата, запис от камерите за видеонаблюдение (CCTV) и аудиозапис в нашите помещения.

Използваме тази информация, защото имаме легитимен бизнес интерес да гарантираме поверителността, целостта и сигурността на нашата физическа и цифрова инфраструктура, информация и помещения, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

Спомагателни дейности във връзка с горните цели

 • администриране на Вашите акаунти;
 • предоставяне на възможност да ползвате каналите за контакт с ФМИ (например разрешение да останете регистрирани в разделите на даден канал за контакт, които са запазени само за упълномощени потребители, администриране на Вашите предпочитания за език, свързване на Вашата количка за пазаруване с Вас);
 • водене на кореспонденция с Вас;
 • подобряване на потребителското Ви изживяване;
 • администриране и отстраняване на проблеми;

Тази информация обикновено е комбинация от информация, която ни предоставяте (обикновено име, парола (или еквивалент)) и информация, която събираме автоматично (например информация за Вашето устройство и бисквитки и сходни технологии за проследяване).

Използваме тази информация на основание, което съответства на целта за използване на информацията, която поддържаме. Например когато администрираме Вашия акаунт за осигуряване на поддръжка на покупка или предоставяне на следпродажбено обслужване, използваме информацията, за да изпълним нашите договорни задължения към Вас като купувач на нашите продукти; когато администрираме акаунта Ви, за да Ви предоставим актуална информация за нашите продукти, ние подкрепяме развитието на бизнеса и използваме информацията на основание, че имаме легитимен бизнес интерес да продаваме нашите продукти, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство и т.н.

Бизнес анализи и подобрения

 • за да можем ние или нашите бизнес партньори да Ви информираме за потенциалните възможности да участвате в рекламата на продукти на ФМИ;
 • за бизнес анализи и подобрения (включително за продукти, системи, процеси, офиси на ФМИ, търговски обекти, които продават продукти на ФМИ, обучения, събития, цифрови канали за контакт с ФМИ и устройствата и информацията, които ние (или нашите свързани дружества) предоставяме на Вас или на Вашия работодател);

Тази информация обикновено е комбинация от информация, която ни предоставяте, и информация, която събираме автоматично и (когато е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети страни.

Използваме тази информация на основание, че имаме легитимен бизнес интерес да анализираме и подобряваме нашите бизнес резултати, нашите продукти, системи, процеси, офиси, търговски обекти, обучения, събития, канали за контакт с ФМИ и устройствата и информацията, които предоставяме, както и да поканим други лица да се включат в рекламирането на продукти на ФМИ, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

Разбиране на Вашите възгледи, мнения и решения

Тази информация обикновено е информация, която придобиваме от публично достъпни източници на трети лица, например от фирмени уебсайтове, търсене в интернет или социални медийни платформи като LinkedIn, Facebook и Twitter, или която придобиваме директно от Вас, като например Ваши възгледи, които сте споделили с нас като Ваши публични възгледи.

Използваме тази информация на основание, че имаме легитимен бизнес интерес да извършваме мониторинг и оценка на възгледите и решенията на заинтересованите страни и да очертаваме начина, по който техните възгледи и решения могат да повлияят на ФМИ и сектора, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

Когато не базираме използването от наша страна на информация за Вас на някое от горепосочените правни основания или, когато се изисква от закона, ние ще поискаме Вашето съгласие, преди да обработим информацията (тези случаи ще бъдат ясни от контекста).

В някои случаи може да ползваме информацията за Вас по начини, които не са описани по-горе. Когато случаят е такъв, ще предоставим допълнителна декларация за защита на личните данни, в която ще бъде обяснено съответното използване. Трябва да прочетете всяка допълнителна декларация във връзка с настоящата декларация.

С кого споделяме информацията за Вас и с каква цел?

Може да споделяме информацията за Вас с/със:

 • свързани дружества на ФМИ;
 • трети лица, които предоставят продукти или услуги на свързани дружества на ФМИ или на Вас (като професионални консултанти, доставчици на платежни услуги, куриерски служби, одитори и доставчици на информационни услуги);
 • внимателно подбрани бизнес партньори и рекламодатели на свързани дружества на ФМИ (в области, свързани с наши продукти или съответстващи с нашия стил и имидж), така че те да могат да се свързват с Вас с предложения, които смятат, че биха представлявали интерес за Вас съобразно Вашите предпочитания и интереси към търговски програми, обучителни материали и обучение; и
 • други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона (като регулаторни органи, държавни отдели и професионални консултанти).

Ние споделяме информация за Вас с други лица само в съответствие с приложимите закони. Вследствие на това, когато законът изисква Вашето съгласие, ние първо ще го поискаме.

Споделяне на информацията с други свързани дружества на ФМИ

 • Информация за Вас ще бъде споделяна с Филип Морис Продъктс СА (със седалище в Ньошател, Швейцария), където се намира централната администрация за обработване на лични данни за свързаните дружества на ФМИ. Информацията за Вас ще бъде споделяна и с Филип Морис Интернешънъл ИТ Сървис Сентър Сарл (със седалище в Лозана, Швейцария) в качеството му на доставчик на технологии за свързаните дружества на ФМИ. Филип Морис Продъктс СА и (до степента, до която има достъп) Филип Морис Интернешънъл ИТ Сървис Сентър Сарл обработват информацията за Вас за всички цели, описани в настоящата декларация.
 • Ако организираме служебни пътувания (например за Ваши посещения в друго свързано дружество на ФМИ), информацията за Вас ще бъде споделена със свързаното дружество на ФМИ, който функционира като наш регионален оперативен център (ако това не е свързаното дружество на ФМИ, който първи е събрал информацията) за всички посочени в настоящата декларация цели, с свързаното дружество на ФМИ, който функционира като регионален оперативен център за свързаното дружество на ФМИ, който ще посетите, с свързаното дружество на ФМИ, който ще посетите и с свързаното дружество на ФМИ, който носи отговорност за организиране на служебното пътуване.
 • Информация за Вас може да бъде споделена и с други свързани дружества на ФМИ, с които осъществявате контакт или с които работите (например ако продавате продукти или услуги на други свързани дружества на ФМИ или пътувате до други офиси на ФМИ по време на бизнес отношенията със свързано дружество на ФМИ).

Данните за контакт на свързаните дружества на ФМИ и държавите, където те са установени, можете да намерите тук.

Допълнителни въпроси по държави

Според държавата, в която се намирате, искаме да Ви информираме за някои допълнителни въпроси.

Повече информация, ако се намирате в Япония...

Ако се намирате в Япония, имайте предвид, че споделяме информация за Вас за целите, описани в настоящата декларация, с други свързани дружества на ФМИ на основание „съвместно използване“ съгласно японските закони за защита на личните данни. Когато правим това, Филип Морис Япония Лимитид (PMJ) продължава да управлява Вашата лична информация отговорно и изискваме от лицата, с които споделяме данните, да правят същото. Освен това, ако тези лица се намират извън Япония, ние предприемаме разумни мерки според съответните закони и разпоредби.

Обмен на данни с трети лица

 • До степента, позволена от приложимото законодателство, може да споделяме информация за Вас с трети лица, които предоставят продукти или услуги на свързаните дружества на ФМИ или на Вас (като Вашия работодател, професионални консултанти, доставчици на платежни услуги, куриерски служби, търговци на дребно, продуктови консултанти, доставчици на информационни услуги и доставчици на услуги по удостоверяване на възрастта).
 • До степента, позволена от приложимото законодателство, може да споделяме информация за Вас с внимателно подбрани външни бизнес партньори и рекламодатели на свързани дружества на ФМИ (в съответствие с нещата, които асоциирате с нашите продукти, например защото имат сходен или допълващ се имидж, стил или функционалност), за да могат да се свързват с Вас във връзка с продукти, услуги и промоции, които считат, че биха представлявали интерес за Вас съобразно Вашите предпочитания.
 • Може да споделяме информация за Вас с други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона, например: регулаторни органи; държавни органи; в отговор на запитвания от правоохранителни органи или други държавни служители; когато имаме основания да смятаме, че разкриването е необходимо или правилно за предотвратяване на физически вреди или финансови загуби, или във връзка с разследване на подозрения за или на действително извършена незаконна дейност; и в контекста на организационно преструктуриране.
 • В случаите, когато организираме служебни пътувания (например за Ваши посещения в друго свързано дружество на ФМИ), информацията за Вас ще бъде предоставена на трети лица, които предоставят туристически услуги, транспорт или друг тип услуги като туристически агенции, доставчици на услуги за онлайн резервации, издатели на билети, авиолинии, фирми за коли под наем, доставчици на железопътни услуги и хотели. Тези трети лица ще ползват информацията за Вас за свои цели (например за изпълнение на задълженията си да Ви предоставят транспортни или хотелски услуги) и Вие следва да се запознаете с техните декларации за защита на лични данни за повече информация относно това как те ползват информацията за Вас.

Къде може да бъде изпращана информацията за Вас?

Подобно на всяка друга мултинационална организация и свързаните дружества на ФМИ предават информация в световен мащаб. Следователно информацията за Вас може да бъде предавана в световен мащаб (например ако се намирате в Европейската икономическа зона („ЕИЗ“), това означава, че информацията за Вас може да бъде предавана извън него; ако се намирате в Австралия, Вашата информация може да бъде предавана извън Австралия).

При използване на информация по начина, описан в настоящата декларация, информацията за Вас може да бъде предавана в рамките на или извън държавата или територията, където е събрана, в т.ч. в държава или територия, където може да не се прилагат еквивалентни стандарти за защита на личните данни.

Например, свързани дружества на ФМИ в рамките на ЕИЗ може да предават лична информация на свързани дружества на ФМИ и техните доставчици на услуги извън ЕИЗ, например за улесняване на работата на международна компания. Във всички случаи предаването се осъществява:

При всички случаи ще бъдат прилагани подходящи мерки за сигурност с оглед защитата на личната информация в тези държави или територии съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.

Нашите доставчици на услуги се намират в много страни по света, включително и по-специално в ЕИЗ, Швейцария, САЩ, Канада, Индия, Филипините, Индонезия и Австралия.

Как защитаваме информацията за Вас?

Прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на лична информация, която съхраняваме, от неразрешено разкриване, използване, промяна или унищожаване. Когато е приложимо, използваме криптиращи и други технологии, които спомагат за защита на информацията, която ни предоставяте. Също така изискваме от нашите доставчици на услуги да спазват стриктно изискванията за защита и сигурност на личните данни.

За какъв срок се съхранява информацията за Вас?

Ние съхраняваме информацията за Вас за срока, който е необходим за постигане на целите, за които е събрана съответната информация. След изтичане на този срок, информацията се изтрива. Този срок е различен в зависимост от целите, за които е събрана информацията. Имайте предвид, че при определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием информацията. Също така понякога може да бъдем задължени по закон да съхраняваме информацията, например за данъчни и счетоводни цели.

Обикновено съхраняваме данни на основание на критериите, описани в таблицата по-долу:

Вид

Обяснение/стандартни критерии за съхраняване

 • записи в бази данни

Ако сте физическо лице, което ни предоставя услуги (пряко или от името на Вашия работодател), по-голямата част от информацията във Вашия профил се съхранява за срока на нашите отношения с Вас, например за времето, в което предоставяте услугите, купувате продуктите, ползвате дигиталните канали за контакт или отговаряте на съобщения от наша страна. Някои елементи от Вашия маркетинг профил обаче, като например история на покупките, естествено губят своята актуалност с времето и ние ги изтриваме автоматично след предварително определен срок, който отговаря на целта, за която са събрани.

 • бизнес документация и платежни документи

Ние поддържаме архив на фактури, продажби, покупки, направени и получени плащания и съпътстващи документи (например договори или имейли) съгласно вътрешните правила и данъчните изисквания, обикновено за срок от 11 години. Поддържаме и регистър на проверките на доставчици за срока, необходим с оглед изпълнение на законови и регулаторни задължения.

 • записи за посетители

Ако посещавате наши сгради, записите за посетителите обикновено се пазят за срок от няколко месеца.

 • Видеонаблюдение (CCTV)

Ако посещавате наши сгради, записите от камерите за видеонаблюдение (CCTV) обикновено се пазят за срок от няколко дни до няколко седмици в зависимост от конкретната цел на съответния запис.

 • покупки и гаранции

Ако закупувате стоки, ние запазваме съответната информация за срока, необходим за изпълнение на продажбата и с цел изпълнение на законовите задължения (например за водене на архив за данъчни и счетоводни цели). Ако се регистрирате за гаранционно обслужване за продукт на ФМИ, ние запазваме данните за срока на съответната гаранция.

 • обслужване на клиенти

Ако се свържете с център за обслужване на клиенти, ние правим запис на Вашето запитване и пазим този запис за срока на нашите взаимоотношения, например ако искате да заменим устройство в гаранционния му срок. Други записи, свързани с обслужване на клиенти (например автоматични записи на телефонни разговори, в които търсите упътване към най-близкия търговски обект за търговия на дребно), може да са уместни само до момента на създаване на по-постоянен архив и ще бъдат съхранявани само временно.

 • системни одитни записи

Системните одитни записи се пазят обикновено за срок от 18 месеца.

 • бизнес анализи

Данните за бизнес анализи обикновено се събират автоматично, когато ползвате дигитални канали за контакт с ФМИ и са анонимизирани/агрегирани непосредствено след събирането им.

Какви права и възможности за действие имате?

Вие имате всички или някои от следните права по отношение на информацията за Вас, която съхраняваме:

 • да изискате достъп до нея;
 • да изискате коригиране, актуализиране или изтриване;
 • да изискате ограничаване на използването ѝ при определени обстоятелства;
 • да възразите срещу използването ѝ при определени обстоятелства;
 • да оттеглите своето съгласие за използването ѝ от нас;
 • да поискате преносимост на данните при определени обстоятелства;
 • да откажете да бъде ползвана от нас за директен маркетинг; и
 • да подадете жалба към надзорния орган във Вашата държава (ако има такъв).

Ние Ви предлагаме лесни начини да упражнявате тези права, като връзки за отказ от абонамент, чрез адрес за контакт, включен в съобщенията, които получавате, или чрез използване на контактите в раздел „Към кого да се обърна, ако имам въпроси?“ в края на настоящата декларация.

Някои мобилни приложения, които предлагаме, може също да изпращат непоискани съобщения (push messages), например за нови продукти или услуги. Можете да деактивирате тези съобщения през настройките на телефона или приложението.

Вашите права зависят от законодателството във Вашата държава. Ако се намирате в Европейската икономическа зона, Вие имате правата, посочени в таблицата по-долу. Ако се намирате на друго място, можете да се свържете с нас за повече информация (вж. раздел „Към кого да се обърна, ако имам въпроси?“ в края на настоящата декларация).

Права във връзка с Вашата информация, която съхраняваме

Допълнителна информация (забележка: приложими са някои правни ограничения за всички тези права)

 • да изискате достъп до нея

Това е потвърждение за:

 • това дали обработваме или не информация за Вас;
 • нашето име и координати за връзка с нас;
 • целта на обработването;
 • категориите на съответната информация;
 • категориите лица, с които споделяме информацията и когато тези лица са извън ЕИЗ и не са обект на решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на лични данни, предвидените подходящи гаранции за защита на информацията;
 • (ако ни е известен) източника на информацията, ако не сме я събрали от Вас;
 • (доколкото прилагаме такъв, за което сте били надлежно уведомени) наличие на автоматизиран процес на взимане на решения, в т.ч. профилиране, който има правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен по сходен начин, както и информация за логиката на процеса, както и значимостта и очакваните последствия от съответното обработване за Вас; и
 • критериите за определяне на срока на съхранение на информацията.

При поискване от Ваша страна, ние ще Ви предоставим копие от информацията за Вас, която ползваме (при условие че това не засяга права и свободи на други лица).

 • да изискате коригирането или актуализацията ѝ

Това е приложимо, ако информацията, която съхраняваме, е неточна или непълна.

 • да изискате изтриването ѝ

Това е приложимо, ако:

 • информацията, която съхраняваме, вече не е необходима за целите, за които я използваме;
 • ние използваме информацията въз основа на Ваше съгласие и Вие оттеглите това съгласие (в този случай ние повече няма да осъществяваме контакт с Вас, освен ако не ни дадете указания да изтрием цялата информация за Вас, като в този случай ще се съобразим с Вашето желание);
 • ние използваме информацията на основание легитимен интерес и установим след Ваше възражение, че нашият интерес за продължаване на използването вече няма преимущество;
 • информацията е придобита или използвана незаконно; или
 • с оглед спазване на законово задължение.
 • да изискате ограничаване на обработването ѝ

Това право е приложимо временно до разглеждане на Вашия случай, ако Вие:

 • оспорвате точността на информацията, която използваме; или
 • сте възразили относно използването на информацията на основание легитимен интерес

(ако изберете да упражните това свое право при тези случаи, ние ще Ви уведомим, преди да започнем да използваме информацията отново).

Това право е приложимо и при условие че:

 • ние използваме информацията незаконно и Вие се противопоставите на изтриването ѝ; или
 • повече нямаме нужда от информацията, но тя Ви е необходима за правна защита.
 • да възразите срещу обработването ѝ

В този случай имате два вида права:

 1. ако използваме информацията за Вас за директен маркетинг: можете да се откажете от него (без да се налага да мотивирате отказа си) и ние ще изпълним Вашето искане; и
 2. ако използваме информация за Вас на основание легитимен интерес за цели, различни от директен маркетинг, можете да възразите срещу използването ѝ за тези цели, като представите описание на конкретната ситуация, и ние ще разгледаме Вашето възражение.
 • да оттеглите своето съгласие за използването ѝ от нас

Това е приложимо, ако правното основание за използване на информацията е Ваше съгласие. Тези случаи ще бъдат ясни от контекста.

 • да се извърши преносимост на данните

Ако:

 1. сте ни предоставили данни; и
 2. използваме данните по автоматизиран начин и на основание Ваше съгласие или изпълнение на задължение по договор с Вас,

Вие имате право да получите обратно данните си в широко използван формат, както и право да поискате да прехвърлим данните на друго лице, ако това е технически възможно за нас.

 • да подадете жалба към надзорния орган във Вашата държава

Всяка държава от Европейсата икономическа зона следва да създаде един или повече органи за тази цел.

Координати за връзка с тях можете да намерите тук:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Информация за останалите държави можете да намерите на уебсайта на съответния орган във Вашата държава.

Допълнителни въпроси по държави

В зависимост от държавата, в която се намирате, може да имате и допълнителни права.

Повече информация, ако се намирате във Франция...

 • Ако се намирате във Франция, Вие имате право да ни дадете указания относно информацията, която съхраняваме за Вас, в случай на Вашата смърт (по-конкретно дали да я съхраняваме или изтрием, и дали други лица да имат право на достъп до нея). Вие можете:
 1. да дадете общи указания на доставчик на дигитални услуги, регистриран в надзорния орган за защита на личните данни на Франция (наречен „CNIL“) (тези указания са приложими за всякакво използване на информация за Вас); или
 2. да ни дадете конкретни указания, които са приложими единствено за нашето използване на информацията за Вас.

Вашите указания може да изискват от нас да предадем информацията за Вас на трето лице (но когато информацията съдържа информация за други лица, ние имаме задължение за защита на техните права за защита на личните данни и това може да означава, че не можем да изпълним тези указания). Можете да посочите трето лице, което да следи за изпълнението на указанията Ви. Ако не посочите такова трето лице, Вашите наследници ще имат право (освен ако изрично не посочите друго в указанията) да упражняват правата Ви върху информацията за Вас след Вашата смърт:

 1. с оглед разпореждане с Вашето имущество (в този случай Вашите наследници ще имат достъп до информацията за Вас с цел идентифициране и получаване на информация относно Ваше имущество, в т.ч. дигитални стоки или данни, които се считат са семейна памет, които могат да бъдат прехвърлени на Вашите наследници); и
 2. с оглед гарантиране, че ползващите информацията за Вас отчитат Вашата смърт (например закриване на Вашия акаунт и ограничаване на използването или актуализирането на информацията за Вас).

Можете да въведете промени или да оттеглите указанията си по всяко време. За допълнителна информация относно обработването на информацията за Вас в случай на Вашата смърт, вижте член 40-1 от Закон 78-17 от 6 януари 1978 г. По подразбиране, при смърт Вие преставате да ползвате своя акаунт и ние ще изтриваме информацията за Вас съгласно нашите политики за съхранение на данни (вж. раздел „За какъв срок се съхранява информацията за Вас?“).

Повече информация, ако се намирате в Австралия...

 • Ако се намирате в Австралия, за Вас се прилага следната допълнителна информация:
 1. ако не ни предоставите Вашата лична информация, може да не сме в състояние (ако е приложимо) да Ви предоставим информацията, продуктите или услугите, които поискате; или да влезем в или да управляваме търговски или бизнес отношения с Вас (или Вашия работодател); и
 2. в нашата Политика за поверителност (достъпна на адрес https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) е обяснено: (i) как можете да получите достъп до и да коригирате личната информация, която съхраняваме за Вас; (ii) как можете да подадете оплакване относно обработването на Вашата лична информация; и (iii) как ще обработим оплакването.

Към кого да се обърна, ако имам въпроси?

Ако имате въпроси или искате да упражните правата си, можете да намерите данни за контакт със съответното свързано дружество на ФМИ и когато е приложимо, съответното длъжностно лице по защита на лични данни, тук. Координати за връзка се предоставят и в съобщенията, които получавате от свързани дружества на ФМИ.

Ако във Вашата държава има орган за защита на личните данни, Вие имате право да се обърнете към него с въпроси или оплаквания. Ако съответното свързано дружество на ФМИ не може да разреши Вашия въпрос или оплаквания, имате също така право да потърсите правна защита от национален съд.

Промени в настоящата декларация

Можем периодично да актуализираме настоящата декларация (и всяка допълнителна декларация, свързана със защита на лични данни). Ще Ви уведомим за измененията, когато това се изисква от закона; като същевременно ще поискаме Вашето съгласие със съответните изменения, когато това се изисква от закона.

Последна редакция: 1 март 2022 г. Предходните версии на настоящата декларация можете да намерите тук.